Uznesenie č. p1/c26/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c26-p1
Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992
Pôvodný predpis 12.03.1992

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 3. marca 1992

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a určuje dni ich konania na piatok 5. a sobotu 6. júna 1992.

F. Mikloško v. r.