Opatrenie č. p2/c128/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c128-p2
Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Pôvodný predpis 18.12.1992

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 5. 11. 1992 do 7. 12. 1992 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Dodatok č. 3 zo dňa 3. 11. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 dňa 20. 2. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.