Nález č. p1/c116/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c116-p1
Čiastka 116/1992
Platnosť od 15.12.1992
Účinnosť od 15.12.1992
Aktuálne znenie 15.12.1992

NÁLEZ

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Plénum Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodlo na verejnom pojednávaní 26. novembra 1992

takto

Ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 2 a § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 451/1991 Zb. nie sú v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 4 ods. 1 a ods. 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „Listina“) a čl. 4 Medzinárodného paktu o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach.

Ustanovenia § 2 ods. 3,§ 3 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona č. 451/1991 Zb. nie sú v súlade s článkom 1 Listiny.

Ustanovenia § 11, § 12, § 13 ods. 1, 2, 4 a 5, § 18 ods. 1 a § 20 zákona č. 451/1991 Zb. nie sú v súlade s článkom 37 ods. 1 a článkom 38 Listiny a s článkom 98 ods. 1 Ústavy ČSFR č. 100/1960 Zb. v znení ústavného zákona č. 326/1991 Zb.

Vo zvyšku sa návrh zamieta.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov stráca účinnosť ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 2 a 3, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a 4, § 11, 12, 13,§ 18 ods. 1 a § 20 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady pre výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky. Pokiaľ Federálne zhromaždenie neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Listinou základných práv a slobôd, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Ústavou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, strácajú tieto ustanovenia zákona č. 451/1991 Zb. po šiestich mesiacoch od vyhlásenia nálezu platnosť.

Predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Valko v. r.