Opatrenie č. p1/c114/1992 Zb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c114-p1
Čiastka 114/1992
Platnosť od 14.12.1992
Účinnosť od 29.12.1992
Aktuálne znenie 29.12.1992

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 12. listopadu 1992,

kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

Český statistický úřad podle § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice,
uveřejňuje

program statistických zjišťování v České republice na r. 1993, který byl schválen předsedou Českého statistického úřadu


Program statistických zjišťování na rok 1993

A

Statistická zjišťování, u nichž vzniká zpravodajským jednotkám zpravodajská povinnost podle § 28 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.:

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

Tabuľka A 01

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány České republiky

Tabuľka A 02

III. Statistická zjišťování v působnosti federálních ústředních orgánů

Tabuľka A 03

B

Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/ 1992 Sb.

Tabuľka B

* * *

Tiskopisy výkazů pro statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (část A I. a část B) budou zpravodajským jednotkám zaslány příslušnými okresními statistickými správami.

Případné úpravy a změny tohoto programu zjišťování, k nimž dojde v průběhu roku 1993, budou podle § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, uveřejněny ve Sbírce zákonů.

Program ročních statistických zjišťování vč. registrů za rok 1993 prováděných Českým statistickým úřadem bude uveřejněn ve Sbírce zákonů jako opatření Českého statistického úřadu do konce dubna 1993.

Zároveň upozorňujeme, že státní statistické výkazy za prosinec 1992, za IV. čtvrtletí 1992 a za rok 1992 vydané pod hlavičkou Federálního statistického úřadu jsou nadále platné a zpravodajské jednotky jsou povinny použít tyto formuláře ke splnění své zpravodajské povinnosti v určených termínech spadajících do příštího roku. Stejně tak jsou platné i některé výkazy vytištěné předběžně pro statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem v roce 1993, u nichž je v hlavičce uveden Federální statistický úřad.

Předpokládané náklady na dokončení zpracování výkazů roku 1992 budou v roce 1993 činit 6 011 000 Kčs.

A

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

a) obsahově shodná se zjišťováními prováděnými Slovenskými statistickým úřadem ve Slovenské republice.

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz průmyslové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 1a - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání základních informací charakterizujících činnost průmyslové organizace v krátkodobém pohledu k hodnocení vývoje sledovaných ukazatelů za toto odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výroba zboží, prodej, počet pracovníků, mzdy

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a víc osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 17. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 426 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz o výrobě v průmyslové organizaci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 1b - 12

1. Účel a využití výsledku šetření
Zabezpečení podkladů pro výpočet indexu fyzického objemu průmyslové produkce, který je využíván pro hodnocení vývoje průmyslové produkce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výroba zboží, výroba výrobků pro výpočet indexu fyzického objemu průmyslové produkce

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 17. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 456 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz o výrobě vybraných výrobků v průmyslové organizaci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o výrobě vybraných výrobků pro posouzení vývoje ve vnitřní ekonomice a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturálním vyjádření (podle stanoveného seznamu).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a víc osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 426 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz stavební organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o stavebních pracích a pracovnících k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku, v poddodávce pro jiné organizace, v zahraničí, dokončené byty, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební a počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 17. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 381 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz dopravní organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání základních informací charakterizujících činnost organizací v železniční, silniční a říční dopravě k posouzení vývoje v této oblasti v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony v osobní a nákladní dopravě, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v dopravě železniční, silniční nebo říční a počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 313 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz maloobchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních údajů o činnosti obchodních organizací pro výpočet celkového maloobchodního prodeje a jeho hlavní struktury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Maloobchodní obrat, tržby za vlastní výrobky, pohostinství, ubytování, za opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, obchodní marže, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v obchodě, pohostinství a ubytování a počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 16. kalendářního dne po ukončení sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 312 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny VC 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); výroba zboží za minulý rok (ročně)

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané průmyslové podniky

4. Periodicita a lhůty poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladu
Předpokládaná výše celkových nákladů na výkazy Ceny VC: 315 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
ČSÚ a externí dodavatel

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny NC Zem 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění úrovně ceny u vybraných druhů zemědělských výrobků k výpočtu indexu cen v zemědělství a ke zjištění cenového vývoje v tomto odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny, prodané množství a hodnota prodeje vybraných zemědělských výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zemědělské organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 260 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných výrobků jehličnatých a listnatých sortimentů surového dříví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny dodávek vybraných sortimentů dříví pro tuzemsko; objem jejich realizace (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 52 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů pro výpočet indexů cen za dodávky pitné vody a odvod odkanalizovaných vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Cena fakturované pitné vody a odkanalizované vody v členění za domácnosti a ostatní odběratele, hrubý obrat (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami vody a odvodem odkanalizovaných vod

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta předání informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 58 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz o živočišné výrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 6 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení informací o živočišné výrobě pro posouzení stavu a vývoje této oblasti ve vnitřní ekonomice a v mezinárodním srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Početní stavy a obrat stáda, užitkovost hospodářských zvířat, hmotnostní kategorie skotu a prasat, celkový prodej živočišných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zemědělskou zabývající se živočišnou výrobou (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 443 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání komplexních informací pro potřeby demografické statistiky k využití ve společenských vědách a v regionálním plánování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů na výkazy řady Obyv: 2 890 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání komplexních informací pro potřeby demografické statistiky s využitím ve společenských vědách a v regionálním plánování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích, údaje vztahující se k porodu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1.pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik,
do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: viz Obyv 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání komplexních informací pro potřeby demografické statistiky s využitím ve společenských vědách a v regionálním plánování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém, příčina smrti, další podrobnější údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: viz Obyv 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání komplexních informací pro potřeby demografické statistiky s využitím ve společenských vědách a v regionálním plánování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní soudy (obvodní, městské)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. a posledního dne v měsíci

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: viz Obyv 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 5 - 12

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání komplexních informací pro potřeby demografické statistiky s využitím ve společenských vědách a v regionálním plánování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Ohlašovny pobytu, orgány pro pasovou a cizineckou agendu, orgány správní služby policejních sborů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: viz Obyv 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen PSV ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Cena Stav 1 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce přidružené stavební výroby ve stavebnictví k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 110 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro pozemní stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 2 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby v pozemním stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 43 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro průmyslové stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby v průmyslovém stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 37 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro inženýrské stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 4 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby a inženýrském stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutíinformací zpravodajskou jednotku:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 40 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro vodní stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 5 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby ve vodním stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 26 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel: příp. ČSÚ

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV pro práce stavební při budování technologických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 6 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby při budování technologických zařízení k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 13 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro opravy a údržbu stavební povahy a demolice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 7 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby ve stavebnictví pro opravy a údržbu stavební povahy a demolice. Výsledky slouží k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen ve stavebnictví - doplnění reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 8 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných stavebních prací pro posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny stavebních prací u respondenta objemově významných, avšak neuvedených ve výkazech Ceny Stav 1 - 04 Ceny Stav 7 - 04.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 104 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen montážních prací ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 9 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných montážních prací ve stavebnictví. Výsledky šetření se využívají pro posouzení vývoje vnitřní ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných montážních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 61 700 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny VC 1a - 02

1. Účely a využití výsledků šetření
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a náhradního (nového) výrobku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podniky hutního, strojírenského, chemického, kovodělného a elektrotechnického průmyslu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14. května a do 16. listopadu 1993

5. Rozpočet nákladů
viz Ceny VC 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
ČSÚ a externí dodavatel

27. NÁZEV ŠETŘENÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny VC 1 - 12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny VC 1b - 02

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, plánovaná výroba zboží a charakteristika kvalitativních podmínek výrobku dosud sledovaného a náhradního (nového) výrobku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podniky spotřebního průmyslu

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetí
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14. května a do 16. listopadu 1993

5. Rozpočet nákladů
viz Ceny VC 1 - 12

6. Orgán provádějící statistické zpracování
ČSÚ a externí dodavatel

28. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiva, sadby a sazenic pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 1 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění úrovně cen vybraných druhů dodávek pro zemědělství (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny dodávek osiv, sadby, sazenic za sledované čtvrtletí, odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace, které prodávají osivo, sadbu a sazenice do zemědělství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 99 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistického zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

29. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 2 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění úrovně cen vybraných druhů služeb (technických) pro zemědělskou prvovýrobu (výpočet indexů cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Cena služby ve sledovaném čtvrtletí, odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace poskytující služby zemědělství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 81 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

30. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění úrovně cen vybraných druhů služeb (plemenářských) pro zemědělskou prvovýrobu (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Cena služby ve sledovaném čtvrtletí, odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace zajišťující pro zemědělství plemenářské služby

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletí
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 61 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

31. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 4 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění cen vybraných druhů dodávek pro zemědělskou prvovýrobu (výpočet indexů cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Cena druhu dodávky (rašelina, kompost, zahrad. substrát) ve čtvrtletí, odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace zajišťující pro zemědělství sledované druhy dodávek

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

32. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů zejména z oblasti finančního hospodaření, investice, o pracovních, mzdách. Informace budou využívány pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Finanční ukazatel, aktiva a pasiva, investice, pracovníci, mzdy, přepravní výkony, tržby z obchodu, pohostinství a ubytování.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 655 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

33. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Spotřeba paliv a elektřiny, spotřebitelské zásoby paliva dle druhů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob v průmyslu, zemědělství, lesním hospodářství, stavebnictví a dopravě

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 345 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

34. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o struktuře pracovníků, jejich mzdách, o postupu privatizace a restitucích v zemědělství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Struktura pracovníků a mezd, počty žadatelů o vrácení zemědělské půdy, náhrady poskytnuté žadatelům.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zemědělskou a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 242 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

35. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o podnikatelské sféře v průmyslu pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Využití pracovní doby dělníků, prodej vybraných výrobků, surovin a materiálů.

3. Okrruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 247 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

36. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržba.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební (jen přípravné práce pro stavbu a pozemní a inženýrské stavby) a počet pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta pro poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 217 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

37. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v obchodě, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPU P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o podnikatelské sféře v obchodě, pohostinství a ubytování pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Maloobchodní obrat, tržby v podrobnějším členění.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti obchodu, pohostinství a ubytování a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 358 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

38. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 3a - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o železniční dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického ujišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony v železniční nákladní dopravě, spotřeba pohonných hmot a elektrické energie.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v železniční dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

39. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v silniční dopravě a městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 3b - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o silniční dopravě a městské hromadné dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony v silniční automobilové dopravě a v městské hromadné dopravě, spotřeba pohonných hmot v silniční dopravě.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činnosti v silniční dopravě a městské hromadné dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 155 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

40. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 3c - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o letecké dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony v letecké, nákladní a osobní dopravě.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v letecké dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

41. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Spoj P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví spojů pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty stanic telefonních, přenosu dat, veřejné radiotelefonní sítě, nevyřízené žádosti o zřízení telefonních stanic.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v odvětví spojů a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 113 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

42. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTS P 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob s převažující činností obchodních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a související činnosti, jiné obchodní služby, školství, zdravotnictví, sociální činnost, služby rekreační, kulturní a sportovní činnosti, ostatní služby (osobní).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 275 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

43. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z 2 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví. Na základě výsledků bude rovněž možné analyzovat údaje o pracovnících a mzdách v odvětvovém a územním členění. Údaje budou zároveň využity pro aktualizaci registru závodových jednotek.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní údaje o závodové jednotce, hrubý obrat, mezispotřeba, dodávky do Slovenské republiky, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob za své závodové jednotky s činností průmysl,věda a výzkum, zemědělství, lesní hospodářství, obchod, pohostinství, ubytování, stavebnictví, doprava, spoje, tržní služby

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne do ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 453 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

44. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činnosti v zemědělství.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 78 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

45. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činností průmyslovou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 224 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

46. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací v drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkon, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy; stavební práce podle dodavatelských smluv a podle směrů výstavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činností ve stavebnictví.

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 182 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

47. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace obchodu, pohostinství, ubytování a cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPU P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, počet pracovníků, mzdy; tržby (v podrobnějším členění).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků od 6 do 24 osob včetně s převažující činností obchodní, v pohostinství, ubytování a cestovní kanceláře.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 173 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

48. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz drobné organizace obchodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPU P 13a - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení nákladních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkon, počet pracovníků, mzdy, tržby obchodu (v podrobnějším členění).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 5 osob včetně s převažující obchodní činností.

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 119 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

49. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz drobné organizace pohostinství, ubytování a cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPU P 13b - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, počet pracovníků, mzdy; tržby (v podrobnějším členění).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 5 osob včetně s převažující činností v pohostinství a ubytování a cestovní kanceláře.

4. Periodicita a lhůta k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 110 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatele, ČSÚ

50. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy; objemy přepravy v tunách a osobách.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činností v dopravě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 73 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

51. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace ve vědě a výzkumu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech P 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů
Výkony, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činností ve vědě a výzkumu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletí
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 71 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

52. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTS 13 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, počet pracovníků, mzdy, tržby v podrobnějším členění.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků od 6 do 24 osob včetně s převažující činností obchodních služeb na úseku nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a souvisejících činností, jiných obchodních služeb, školství, zdravotnictví a sociální péče, rekreačních, kulturních a sportovních činností a ostatních služeb (osobních).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 150 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

53. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz drobné organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTS 13a - 04

1. Účel využití výsledků šetření
Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, tržby za hotové, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 5 osob včetně s převažující činností obchodních služeb na úseku nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a souvisejících činností, jiných obchodních služeb, školství, zdravotnictví a sociální péče, rekreačních, kulturních a sportovních činností a ostatních služeb (osobních).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 144 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

54. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 1 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic a zdrojích financování pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účel kapitálu v národním účetnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Právnické a některé fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, které provádějí investiční výstavbu, mají přidělené identifikační číslo organizace a výše jejich investiční aktivity v daném čtvrtletí je vyšší než 1 mil. Kčs.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 362 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

55. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 3 - 04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 268 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

56. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní údaje o stavbě a financování výstavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Subjekty zapsané do podnikového rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, které jsou investory staveb ekologického charakteru nad 5 mil. Kčs celkových nákladů, staveb, na něž byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, obytných domů nad 50 mil. Kčs celkových nákladů a ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kčs

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 185 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

57. NÁZEV ŠETŘENÍ: Evidenční list vybrané investiční akce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o jmenovitých významných investičních akcích, povolených k zahájení jako nové stavby či modernizace a rekonstrukce, o zdrojích jejich financování a získaných kapacitách jako podklad pro posouzení investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Vybrané údaje o stavbě, identifikační údaje stavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Subjekty zapsané do podnikového rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, které jsou investory staveb ekologického charakteru nad 5 mil. Kčs celkových nákladů, staveb, na něž byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, obytných domů nad 50 mil. Kčs celkových nákladů a ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kčs

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: nepravidelná
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14. kalendářního dne po vydání stavebního povolení

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 166 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

58. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Bytová výstavba podle forem a stadia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb a přístaveb.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Investorské organizace zabezpečující bytovou výstavbu v dobíhající tzv. KBV a stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 181 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

59. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o dokončení stavby obytného domu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 7-99

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o nově postavených obytných domech jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní údaje o stavbě, o obytném domu, bytových a nebytových prostorách.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: nepravidelná
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4. kalendářního dne po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 276 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

60. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů chrakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýz o vývoji na trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty pracovníků, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

3. Okruh zpravodajských jednotek
V zásadě nepodnikatelské organizace bez ohledu na počet pracovníků, na které se nevztahuje odvětvové výkaznictví, s výjimkou organizací vládního sektoru a církevních organizací.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 317 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

61. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o stávce (výluce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů charakterizujících řešení sporu o sociálních, ekonomických, popř. jiných požadavcích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zastavením práce formou stávky (ze strany zaměstnanců) nebo výluky (ze strany zaměstnavatele). Výsledky šetření se využívají k poskytování údajů ILO i dalším organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Datum zahájení a ukončení stávky (výluky), důvod stávky (výluky), počet pracovníků, počet nepracujících v době stávky (výluky), objem nevyplacených mezd z důvodu stávky (výluky).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu vlastnictví, ve kterých v daném měsíci byla stávka (výluka) uskutečněna

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: nepravidelná (v případě realizace stávky)
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 67 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

62. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání základních informací o finančním hospodaření, investicích, o pracovnících a mzdách a specifických údajů za odvětví pojišťovnictví především pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Finanční ukazatele v pojišťovnictví, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví bez omezení počtem pracovníků

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 45 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

63. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v peněžnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání základních informací o finančním hospodaření a investicích, pracovnících, mzdách a specifických údajů za odvětví peněžnictví (mimo investiční společnosti a fondy) především pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Finanční ukazatele v peněžnictví, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (mimo investiční společnosti a fondy), a to bez omezení počtem pracovníků

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 51 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

64. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz investičních společností a fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání základních informací o finančním hospodaření, investicích, pracovnících, mzdách a specifických údajů za úsek investičních společností v rámci odvětví peněžnictví především pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Finanční ukazatele, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku za úsek investičních společností a fondů v rámci odvětví peněžnictví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 51 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

65. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPU P 9-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení k hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Přenocování hostů v ubytovacích zařízeních podle státní příslušnosti hostů, tržby za ubytování cizinců; kapacita a výkony ubytovacích zařízení (pololetně).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace bez ohledu na odvětví a velikost (včetně rozpočtových, příspěvkových, společenských organizací) a fyzických osoby zapsaných do obchodního rejstříku zabývajících se ubytováním na komerčním základě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 150 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

66. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E P 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů pro sestavení palivoenergetické bilance k hodnocení stavu na tomto úseku v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Bilance vybraných druhů paliv, resp. energie z hlediska zdrojů a potřeby, prodej paliv a energie odběratelům.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou, obchodní a dopravní realizující dodávky paliv a energie s počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

67. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen a služeb placených obyvatelstvem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjištění úrovně cen vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem (pro výpočet indexů spotřebitelských cen a životních nákladů).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané prodejny a provozovny bez ohledu na vlastnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 400 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

b) pro výhradní potřebu České republiky

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Účelem zjišťování je získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů a sledování vývoje cenové hladiny v odvětví spojů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů; výnosy za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace spojů: SPT - divize Česká pošta, Telekomunikace, Radiokomunikace, ev. nástupnické organizace.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 66 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem - Úr 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování vývoje nemocnosti k zajištění zejména dávek nemocenského pojištění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz předkládají všechny organizace se 100 a více pracovníky. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění, a to bez ohledu na velikost jednotlivých subjektů zahrnutých do sumáře.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční (kromě června a prosince)
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 685 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz podniků povodí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o vývoji dodávek povrchové vody odběratelům a opravách základních prostředků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o dodávkách povrchové vody a údaje o opravách základních prostředků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky povodí (organizace s převažující činností, provoz vodních toků a zdrojů).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 31 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz podniků vodovodů a kanalizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o vývoji dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a příjmů za dodávky pitné vody.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Organizace s převažující činností - výroba a rozvod pitné a užitkové vody a odvod odpadních vod

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 31 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji a zásobách rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení úrovně prodejů a zásob podle odbytových směrů z celkové produkce podniku pro potřeby odbytových bilancí a jiných analytických činností.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Hmotné ukazatele o prodeji vybraných rostlinných produktů (v členění na prodej celkem, z toho nákupcům a zpracovatelům, přímý vývoz a ostatní prodej) a zásobách na konci čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zemědělské organizace zabývající se rostlinnou výrobou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 166 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem - Úr 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků ze státního rozpočtu pro krytí dávek nemocenského pojištění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti členěné podle druhu, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a regresy, závodní preventivní péče a riziková práce, smrtelné úrazy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace bez ohledu na velikost, které si samy likvidují nemocenské pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ty organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 9. 7. 1993 a 11. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 344 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Zjišťování o žácích - studentech denního studia na středních a vysokých školách podle okresů trvalého bydliště k 31. prosinci 1993

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol V 30-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů pro potřeby bilance pracovních sil ve statistice práce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o počtech žáků a studentů (z toho počet mladších 15 let a dívek) denního studia na středních a vysokých školách dle okresů trvalého bydliště.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy a vysoké školy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. ledna 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 54 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní ukazatele chrakterizující počet pracovníků a mzdové prostředky podle okresů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechny vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více. Dále banky, spořitelny a pojišťovny bez ohledu na počet pracovníků. Dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují buď výkaz Práce (MF) 2-04 nebo Práce 2-04 a mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla, bez ohledu na počet pracovníků [nevyplňují příslušný oddíl na výkazu Práce 2-04, resp. Práce (MF) 2-04].

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 392 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány České republiky

a) Ministerstvo financí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce (MF) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování vývoje pracovníků a mzdových prostředků především v ústředních orgánech, okresních úřadech, obcích a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty pracovníků a mzdové prostředky.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Ústřední orgány, okresní úřady, obecní úřady obcí nad 3000 obyvatel, jimi zřizované rozpočtové a příspěvkové organizace. Církevní organizace.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 230 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo financí ČR
Orgán provádějící statistické zpracování: ČSÚ

b) Ministerstvo hospodářství ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz MH ČR o vzájemných a tranzitních přepravách prováděných vnitrozemskou vodní dopravou mezi ČR a SRN

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VOD (MH) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení objemu přepravených materiálů v rámci vnitrozemské dopravy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Objem a druhy zboží přepravované vnitrozemskou vodní dopravou mezi ČR a SRN jednotlivými plavidly.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Dopravci vnitrozemské vodní dopravy ČR bez ohledu na vlastnické vztahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 7600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo hospodářství ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MH ČR pro dopravce provozující vodní dopravu v ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VOD (MH) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení přepravy osob a materiálů v rámci vnitrozemské dopravy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty plavidel, počty pracovníků, přeprava osob a nákladů ve struktuře ukazatelů podle evropských norem.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Dopravci vnitrozemské vodní dopravy ČR bez ohledu na vlastnické vztahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 7600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo hospodářství ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MH ČR o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
GEO (MH) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Těžba, průměrná kvalita a stav zásob ložisek nerostných surovin.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny těžební organizace a organizace evidující výhradní ložiska na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 3. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 132 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo hospodářství ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
NIS ČR - Geofond

c) Ministerstvo kultury ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Divadla řízená MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 19 150 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 2 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony hudebního souboru a jeho hospodaření, počty jednotlivých složek souboru a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Hudební soubory řízené MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1800 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 3 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony galerie, její hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů a počty pracovníků a jejich odborná činnost

3. Okruh zpravodajských jednotek
Galerie řízené MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3700 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 4 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech; návštevnost divadel.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Divadla řízená MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 25. 8. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 15 300 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 5 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé registrování na MK ČR, okresních úřadech, magistrátech hl. m. Prahy, města Plzně a města Ostravy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 13. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 15 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo kultury ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o filmové tvorbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 10 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání KM ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Filmová tvorba a výroba kooprodukčních filmů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Filmové studia Barrandov, Filmové studio ve Zlíně, Krátký film Praha

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 28. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 12 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty pracovníků, hospodaření a knihovnická síť.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna a SVK řízené MK ČR, knihovny řízené orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 16. 3. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 57 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
Orgány provádějící statistické zpracování:
okresní knihovny, SVK, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o muzeu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 14 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony muzea, jeho hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty pracovníků a jejich odborná činnost.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Muzea řízená MK ČR i jinými ministerstvy, orgány státní správy a samosprávy, muzea družstevní a podniková

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 31. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 29 800 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Souhrnný roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
M-Kult (MK) V 15 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Tituly vydávaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna ČR

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 0 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 16 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty pracovníků i členů zájmových kroužků a sekcí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny spravované orgány státní správy a samosprávy nebo vysokými školami

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MK ČR o památkových objektech s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací Státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 17 - 01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a tvorbu rozpočtů resortu kultury. Informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Síť nemovitých kulturních památek zapsaných do státních seznamů, návštěvnost hradů a zámků zpřístupněných za vstupné. Mobiliární fondy památkových objektů, kulturní činnost v nich a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 16 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
Orgány provádějící statistické zpracování:
Památkové úřady, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

d) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání přehledu o zařízeních sociální péče, skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, rozpočtů koncepcí rozvoje zařízení sociální péče. Využití i pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Materiálně-technická základna zařízení sociální péče vč. složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Jednotlivá zařízení sociální péče včetně nestátních subjektů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 12 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV ČR o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání přehledu o poskytované sociální péče podmíněné sociální potřebností a zdravotním stavem občana, pro přípravu rozpočtů, příp. tvorbu právních předpisů v sociální oblasti.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Poskytování dávek a služeb sociální péče podmíněné sociální potřebností a zdravotním stavem občana.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV ČR o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Podklady pro zjištění finančních dopadů, příp. úprav v této oblasti na rozpočty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, ČSSZ vč. OSSZ, úřady práce a přímo řízené ústavy sociální péče

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 6. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkazy MPSV ČR o výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, o dávkách a službách sociální péče pro rodiny s dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče. Příprava koncepcí rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidence, rozhodovací činnost a sociální dávky poskytované rodinám s nezaopatřenými dětmi.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 5000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV ČR o péči o společensky nepřizpůsobené občany

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Přehled o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Podklady pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro přípravu koncepcí rozvoje sociálních služeb.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidence, péče a počet ubytoven poskytovaných společensky nepřizpůsobeným občanům.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

e) Ministerstvo spravedlnosti ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Trestní statistika

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Statistický list trestní

1. Účel a využití výsledků šetření
Získat kompletní statistické informace o osobách odsouzených za trestné činy k využití ve všech oborech justice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma stat. zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Sledují se všechny osoby, které byly soudy v ČR pravomocně odsouzeny za spáchané trestné činy podle trestního zákona.
Charakteristika ukazatelů:
Pravomocně odsouzené osoby (národnost, státní příslušnost, vzdělání, věk, počet dřívějších odsouzení), průběh vlastního řízení před soudem (soudní vazby, odvolání, popř. výše složené kauce) a způsob vyřízení soudem (délka řízení, pravomocně uznaná vina odsouzeného a uložené tresty).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny soudy v ČR, které vyřizují trestní agendu jako soudy I. stupně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtrnáctidenní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. a 15. den v měsíci

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 259 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Správa sboru nápravné výchovy MS ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika O - péče o nezletilé děti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Sčítací list O

1. Účel a využití výsledků šetření
Získat kompletní statistické informace o vyřizování sporů, ve kterých jsou řešeny problémy nezletilých dětí, k využití ve všech oborech justice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma stat. zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Způsob zahájení řízení, účastníci řízení, druh sporu, věk dítěte, počet jednání soudu a způsob rozhodnutí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtrnáctidenní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. a 15. den v měsíci

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 334 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Podnik výpočetní techniky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Občanskoprávní statistika

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Sčítací list C

1. Účel a využití výsledků šetření
Získat přesné a kompletní statistické informace o občanskoprávních sporech, které soudy pravomocně skončily ve sledovaném období, pro využití ve všech oborech justice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma stat. zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Způsob zahájení řízení, účastníci řízení, druh sporu, počet jednání soudu a způsob rozhodnutí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny soudy, které vyřizují občanskoprávní agendu jako soudy I. stupně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtrnáctidenní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. a 15. den v měsíci

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 492 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Podnik výpočetní techniky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika obchodních sporů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Statistický list CM

1. Účel a využití výsledků šetření
Získat přesné a kompletní statistické informace o vyřizování sporů, které vyplývají z obchodního zákona, pro využití ve všech oborech justice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma stat. zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Způsob zahájení řízení, počty účastníků, druh sporu a výše uplatněného a přisouzeného nároku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny krajské soudy a krajské obchodní soudy, které uvedenou agendu vyřizují.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 222 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Podnik výpočetní techniky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika soudní rehabilitace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Statistický list - REHABILITACE

1. Účel a využití výsledků šetření
Získat kompletní statistické informace o vyřizování soudních rehabilitací podle zákona č. 119/90 Sb. pro využití ve všech oborech justice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma stat. zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Sledují se všechna pravomocně skončená řízení o soudní rehabilitaci nespravedlivě odsouzených osob.
Charakteristika ukazatelů:
Způsob zahájení řízení, účastníci řízení, údaje o rehabilitovaném skutku, výsledek konečného rozhodnutí rehabilitace.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní a krajské soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 22 900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Správa sboru nápravné výchovy MSp ČR, ministerstvo spravedlnosti ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Rozhodování soud o trestních věcech podle trestního zákona.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu agendy u krajského soudu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Rozhodování krajského soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování krajského soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Krajské soudy a Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ústavní a ochranné výchově

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Provedení pravomocných rozhodnutí o ústavní a ochranné výchově.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vazbách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Trestní vazby; neskončené vazby.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, nejvyšší soud ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vyřizování agendy rejstříků Cm, RO, K a KV

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 5-12-Obch

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Stav ve vyřizování agendy obchodních soudů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Krajské obchodní soudy a krajské soudy, Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo spravedlnosti ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o hlavních agendách soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Rozhodování soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu občanskoprávní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Stav ve vyřizování občanskoprávní agendy okresního soudu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Stav a pohyb agendy obchodního rejstříku.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny soudy, které vedou obchodní rejstříky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu rehabilitační agendy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 10-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Vyřizování věcí podle zákona o soudní rehabilitaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o agendě podmíněného propuštění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MS) 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Stav ve vyřizování žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

f) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka; národnost dětí; evidenční počet pedagogických pracovníků; jeselská oddělení; žádosti o umístění; školy v přírodě v uplynulém školním roce; věkové složení dětí; třídy se specifickým zaměřením.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy a společná zařízení jeslí a mateřské školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 10. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 233 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1992/93 - obchody žáků ze základní školy; školy v přírodě. Školní rok 1992/93 - třídy a žáci podle ročníků; organizace vyučování; školní družiny a školní kluby; národnost žáků; rozšířené vyučování; výuka cizím jazykům; evidenční počet pedagogických pracovníků; učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. 9. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 547 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o volitelných a nepovinných předmětech na základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3b-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy podklady pro sestavování státního rozpočtu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Povinně volitelné předměty podle ročníků; nepovinné předměty podle ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. 9. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 74 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Přehled škol podle stupně a druhů postižení žáků. Dodatek za školní rok 1992/93 - žáci, kteří ukončili školní docházku; školy v přírodě. Školní rok 1993/94 - třídy a žáci podle ročníků; charakteristiky internátu; třídy a žáci pomocné školy; třídy a žáci mateřské školy; národnost žáků; evidenční počty pedagogických pracovníků; školní družiny a školní klub; výuka cizím jazykům; učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 21. 9. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 162 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií; charakteristiky internátu; národnost žáků; výuka cizím jazykům; třídy podle ročníků; učebny používané školou; žáci podle studijních/učebních oborů a ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální střední školy a odborná učiliště bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. 9. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 15 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o přihlášených - přijatých uchazečích ke studiu na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Přihlášení ke studiu podle oborů studia; přijatí ke studiu podle oborů studia.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy vč. středních odborných učilišť, na nichž jsou zřízeny studijní obory, bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 3. 7. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 53 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia; evidenční počet pedagogických pracovníků; národnost žáků; stipendia v minulém školním roce; kursy v minulém školním roce; školy v přírodě v minulém školním roce; výuka cizím jazykům; učebny používané školou; žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. 9. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 441 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zapsaní studenti podle studijních oborů, ročníků, druhu a formy studia; nov přijatí podle druhu absolvované školy; národnost čs. studentů; státní příslušnost cizinců; studující ostatních forem studia; evidenční počet učitelů podle kategorií; rekvalifikační kursy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 11. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 209 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Absolventi podle studijních oborů, formy, druhu a délky studia.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 12. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 37 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zařízení ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní charakteristiky chovanců; evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií; děti předškolního věku podle stáří; děti školního věku; mládež starší 15 let podle zařazení; třídy a žáci mateřské školy; třídy, žáci a absolventi základní - zvláštní školy; třídy, žáci a absolventi OU, SOU, U podle oborů; vybavení domova/ústavu (lůžková kapacita, učebny); školy v přírodě v uplynulém školním roce; útvary se speciálním výchovným režimem.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež) a další podobná zařízení bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 11. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 30 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zájmová činnost podle oblastí; tábory v uplynulém školním roce; evidenční počet pracovníků podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 11. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 14 400 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výkony, kapacita a pracovníci menzy; tržby menzy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 8. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1 200 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty strávníků; kapacitní charakteristiky; tržby; evidenční počet pracovníků podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Školní jídelny, jídelny domovů a internátů a závody veřejného stravování zabezpečující stavování dětí a mládeže (kromě jídelen při SOU jiných resortů než školství) bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 255 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Posluchači podle vyučovaných jazyků a stupně vyučování; absolventi za uplynulý školní rok; evidenční počet učitelů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Státní jazykové školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 3. 12. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2100 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Vybavení domova; ubytovaní žáci podle druhu školy; evidenční počet pracovníků podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Domovy mládeže (kromě domovů mládeže při SOU jiných resortů než školství) bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 11. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2900 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Kapacita a pracovníci koleje; ubytování v koleji.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4. 12. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 4500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Knihovní fond; čtenáři; výpůjčky; další činnost knihovny; studovny a čítárny; pracovníci knihovny.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Knihovny vysokých škol

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 8. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 34 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně, o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání; děti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 10. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 4500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů; evidenční počet učitelů; učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 19. 10. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 55 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Pracovní místa a péče o učně; evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií; národnost žáků; třídy podle délky a druhu studia a ročníků; výuka cizím jazykům; učebny používané školou; žáci podle formy, druhu a délky studia, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střední odborná učiliště a učiliště zabezpečující teoretickou přípravu učňů bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 10. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 128 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování:
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o sportovní třídě - sportovní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol V (MŠMT) 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Žáci podle sportovních odvětví; evidenční počet trenérů podle odvětví.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Základní a střední školy a střední odborná učiliště se sportovními třídami, sportovní školy bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 15. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 5600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o SOU neúplném - jen s praktickým vyučováním, o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií; pracovní místa; žáci podle studijních a učebních oborů, délky studia a ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Střední odborná učiliště neúplná jen s praktickou přípravou a střediska pracovního vyučování bez ohledu na právní subjektivitu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 5. 10. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 31 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Evidenční počty pracovníků podle kategorií a druhů zařízení; mzdové prostředky podle druhů zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 119 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o práci za vysoké školy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, podklady pro sestavování státního rozpočtu a informace pro mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Pracovníci se změněnou pracovní schopností; počet pracovníků podle kategorií; mzdové prostředky podle kategorií pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny fakulty a součásti vysokých škol (správy kolejí a menz, zemědělské a lesní podniky)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 51 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha
Orgány provádějící statistické zpracování:
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

g) Ministerstvo vnitra ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovnících a osobních výdajích okresních úřadů ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce (MV) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání statistických údajů pro plnění úkolů MV ČR vyplývajících ze zákona ČNR č. 403/1992 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky dle kategorií pracovníků; struktura vyplacených mzdových prostředků za OÚ celkem, z toho za vybrané kategorie pracovníků (ročně); přehled zařazení pracovníků OÚ do platových tříd (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 5 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo vnitra ČR

h) Ministerstvo zdravotnictví ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o počtu ošetření (vyšetření) v ambulantních zařízeních léčebně preventivní péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Zdroj pro hodnocení zatížení ambulantních zařízení podle oboru a daného území. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče a průměrný přepočtený počet pracovníků (lékařů) za územní i závodní péči celkem.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 181 200 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti diabetologických ordinací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A2-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva pro včasnou prevenci a léčbu diabetu. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Vývoj výskytu diabetu v populaci. Výskyt jednotlivých typů diabetu a jejich komplikace, údaje o léčbě diabetu, změnách počtu evidovaných osob ve vykazovaném období, věkovém složení evidovaných osob podle SZO, délce trvání nemoci.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každou diabetologickou ordinaci)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 123 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A3-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Doplnění registru tuberkulózy pro organizaci, poskytování a vyhodnocování dispenzarizace pro sledovaná onemocnění. Podklad pro hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o osobách rozdělené podle rizikových skupin - onemocnění tuberkulózou a onemocnění plicní rakovinou. Dispezarizované osoby pro nespecifická onemocnění dýchacího ústrojí jsou sledovány v členění podle věku a pohlaví. Údaje o proočkovanosti obyvatelstva proti TBC.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každou odbornou ordinaci oboru TRN)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 82 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ambulantní péče v oboru psychiatrickém

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A4-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení zdravotního stavu populace včetně rizikových skupin - alkoholici a narkomani. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o diagnózách v členění podle pohlaví a věku, o osobách v ochranné péči a osobách dispenzarizovaných po sebevražedném pokusu. U dispenzarizovaných toxikomanů druh zneužívané látky.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé psychiatrické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 124 400 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ambulantní péči o děti a dorost

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A5-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování činnosti ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, s důrazem na zdravotní stav. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty dětí v přímé péči od 1-18 let, dětí narozených a zemřelých, dětí vyžadujících zvláštní péči k 31. 12., plně kojených dětí, počet dispenzarizovaných dětí a dorostu dle diagnóz.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a odbornou dětskou a dorostovou ordinaci)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 163 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oddělení lékařské genetiky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A6-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení záchytnosti geneticky ohrožených rodin (poškozených plodů) v návaznosti na přijatá opatření.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet vyšetřených rodin, výsledky laboratorních vyšetření, navržené opatření po zjištění poškozeného plodu.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé genetické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 10 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení poliklinik a ordinací praktických ženských lékařů (obvodních)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A7-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení rozsahu a úrovně poskytované gynekologické péče. Přehled o incidenci prekanceróz a karcinomů rodidel.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet nově přijatých těhotných, celkový počet gynekologických vyšetření v členění na základní a komplexní a speciální vyšetřovací a léčebné výkony (ultrazvuk, kryoterapie, cystoskopie atd.). Údaje o nově zavedené antikoncepci, počty prvně zjištěných prekanceróz a karcinomů rodidel, evidována je i činnost ženských sester.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každou ordinaci ženského lékaře)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 102 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti kožního oboru (lůžkové a ambulantní části)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A 9-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování incidence a prevalence kožních a pohlavních chorob v populaci podle věku.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty dispenzarizovaných osob podle vybraných skupin diagnóz na konci vykazovaného období a nově hlášená onemocnění ve sledovaném období.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé kožní oddělení, ambulantní i lůžkové)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 92 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oddělení tělovýchovně lékařského (resp. pracoviště Ústavu sportovní medicíny)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A11-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sleduje objem činnosti oboru tělovýchovně-lékařského, s důrazem na preventivní činnost.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty ošetření - vyšetření ve zdravotnickém zařízení a mimo něj u mládeže do a nad 18 let. Odborné výkony v členění na preventivní a konsiliární, ergometrii a spiroergometrii.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení tělovýchovně-lékařské a pracoviště Ústavu sportovní medicíny)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 600 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti logopedických pracovišť

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A13-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování výskytu poruch sluchu a vývoje řeči v dětské i dospělé populaci (incidence a prevalence).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty úvazků, výkonů a prvních vyšetření u klinických logopedů. Počty jednotlivých poruch (vad) řeči u dětí a dospělých.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé logopedické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 81 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení vývoje na úseku hygienické služby s využitím pro přípravu budoucí právní úpravy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. m. Prahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 91 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H2-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení vývoje na úseku hygienické služby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podstatný pohled na intenzitu práce HS a stav kontrolovaných subjektů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské HS včetně HS hl. m. Prahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 101 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti vybraných oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Celkový přehled o vytíženosti jednotlivých oborů SVLS a sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o zatížení laboratoří (společných vyšetřovacích a léčebných složek), podíl ambulantních a hospitalizovaných pacientů na celkovém počtu provedených vyšetření (výkonů) a počtu vybrané zdravotnické techniky a jejího územního rozložení v síti zdravotnických zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(souhrnný výkaz za oddělení nebo pracoviště příslušného oboru SVLS, která jsou v právním subjektu zřízena)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 105 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru hematologie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K2-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Souhrnné hodnocení zatížení hematologických laboratoří a pracovišť.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o počtu vyšetření v základním členění podle druhu vyšetření.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru hematologie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 52 400 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru nukleární medicíny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K3-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Pro hodnocení přístrojového vybavení oboru a podrobnou analýzu druhů vyšetření či terapeutických aplikací.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o vybraných přístrojích a počtu radionuklidových vyšetření in vivo, in vitro, a dále počet terapeutických aplikací.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru nukleární medicíny)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 50 250 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti radiodiagnostických oddělení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K4-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Přehled o vybraných druzích vyšetření a přístrojovém vybavení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Přehled o objemu vyšetření podle jednotlivých druhů, přehled o vybraném přístrojovém vybavení jednotlivých oddělení (pracovišť) podle stáří. Přehled o počtu pracovišť a jejich personálním vybavení v rámci území.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště v oboru radiodiagnostiky)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 61 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru rehabilitace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K5-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Analýza skladby pacientů rehabilitačních oddělení podle indikace léčebné rehabilitace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet rehabilitovaných pacientů i hospitalizovaných, počet výkonů podle indikace léčebné rehabilitace.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru rehabilitace)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 61 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru protetiky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K6-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání informací o objemu protetických výrobků v návaznosti na evidované pacienty v protetických odděleních.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o vyšetřeních v oboru protetickém, skladba pacientů a počet protetických výrobků včetně oprav.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště v oboru protetiky)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 10 375 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti transfúzních zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K7-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení podílu odběrů krve placených a neplacených a produkce krevních přípravků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o počtu dárců krve, krevních přípravcích, vyšetřeních dárců krve na transfúzních stanicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště transfúzního oboru)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 60 375 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru patologie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K8-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení míry propitvanosti zemřelých ve zdravotnických zařízeních a mimo ně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty úmrtí ve vlastní nemocnici, počet provedených pitev ve vlastní nemocnici, v okrese i mimo okres.
Počet provedených vyšetření podle druhu a zdravotnických zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště v oboru patologie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 50 490 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru soudního lékařství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
K9-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení činnosti soudně lékařských oddělení jako doplňující k činnosti patologických oddělení.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o pitvách na osudních odděleních. Pitvané osoby jsou členěny podle důvodů úmrtí, sledován je dále úhrnný počet vyšetření v členění na histologická a chemická.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru soudního lékařství)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 10 100 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o lůžkovém fondu nemocnic a jeho využití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Analýza využívání nemocničních lůžek, podklad pro účelnou reprofilizaci nemocničních lůžek do různých oborů či jiného druhu lůžkové péče. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Průměrný přepočtený počet pracovníků (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet ošetřovanců (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita, podíl doprovázejících osob na celkovém počtu přijatých.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 6. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 203 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Lůžkový fond odborného léčebného ústavu, příp. oboru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Příloha k L1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení vytížení lůžkového fondu odborných léčebných ústavů - úzce specializovaných zdravotnických zařízení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Průměrný přepočtený počet pracovníků (lékařů), průměrný počet lůžek, počet přijatých, propuštěných a zemřelých, ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Odborné léčebné ústavy (státní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 18. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 70 800 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L3-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet porodů celkem, z toho s použitím psychoprofylaxe, počet aplikací IgG anti D a počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním, z toho počet žen podrobených velké operaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 81 800 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení a služby: Rychlé zdravotnické pomoci (Záchranné stanice, Rychlé lékařské pomoci, Letecké záchranné služby)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L4-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování činnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení a služby rychlé zdravotnické pomoci, záchranné stanice, rychlé lékařské pomoci a letecké záchranné služby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet pracovníků na ARO a RZP, počet výkonů a podaných anestezií, počet zásahů RZP a LZS včetně personálního vybavení výjezdových skupin.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
[samostatný výkaz za každé lůžkové a nelůžkové oddělení ARO, pracoviště RZP (LZS) a SZS]

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 81 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti radioterapeutického oboru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L5-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení využití přístrojové techniky, sledování výkonů podle druhu poskytované terapie.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet přístrojů na radioterapeutických odděleních, počet výkonů provedených u ambulantních a lůžkových pacientů, druhy aplikované terapie. V úhrnu je sledován počet odléčených pacientů na radioterap. odděleních, z toho nové přijatých.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé radioterapeutické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 51 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti dětského domova, resp. kojeneckého ústavu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L6-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Využití kapacity zvláštních dětských zařízení (KÚ, DD). Hodnocení úspěšnosti navrácení dětí do vlastního či náhradního rodinného prostředí.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o personálním vybavení KÚ a DD, kapacitě lůžkového fondu těchto zařízení, počtu přijatých, propuštěných a zemřelých ošetřovanců, počtu poskytovaných ošetřovacích dnů, důvod propuštění.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každý dětský domov, kojenecký ústav)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti dětského stacionáře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L8-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Využití dětských stacionářů, jejich personální vybavení a skladba léčených dětí podle diagnóz.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet samostatných dětských stacionářů a stacionářů vyčleněných z jiného zařízení, kapacita míst, personální vybavení a skladba léčených pacientů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každý samostatný stacionář, každý stacionář vyčleněný z jiného zdravotnického zařízení)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 41 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o práce neschopných

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
N2-12/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování příčin pracovní neschopnosti a počtu práce neschopných pracovníků pro nemoc a úraz.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počty případů pracovních neschopností nových i ukončených, počty prostonaných dnů podle pohlaví a počty nově hlášených neschopností podle vybraných skupin diagnóz.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) prostřednictvím centrálních evidencí práce neschopných

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíčně
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 205 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o dispenzarizovaných osobách a o osobách s vybranými stavy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
N4-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Doplnění informací o zdravotním stavu obyvatelstva. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrová metoda prostřednictvím výkazu, výběr onemocnění a stavů s tříletou periodicitou
Charakteristika ukazatelů:
Počty dispenzarizovaných osob podle věku a pohlaví pro vybrané onemocnění či závažný zdravotní stav.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za ordinaci praktického lékaře po dospělé nebo pro děti a dorost)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
3letá periodicita výběru onemocnění či stavu
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 255 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O 1-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení vývoje knihovnicko-informačních pracovišť resortu MZ ČR zejména v souvislosti s připravovanou koncepcí veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Ukazatele se týkají základních kvalifikovatelných podmínek knihovnicko-informačních činností a výsledků těchto činností dosažených za uvedených podmínek.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každé knihovnicko-informační pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 45 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 11 700 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Národní lékařská knihovna

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti laboratoře pro kontrolu léčiv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O 2-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení činnosti laboratoří pro kontrolu léčiv.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Spotřebovaný čas na celkovou a analytickou činnost LKL a výsledky rozborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)
(samostatný výkaz za každou laboratoř pro kontrolu léčiv)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 10 150 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo zdravotnictví ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O ODV 5-04/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Organizace mající povolení MZ ČR k zacházení s omamnými a psychotropními látkami

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 40 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo zdravotnictví ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pracovnících, složení mzdových prostředků a složkách mezd ve zdravotnických službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P2-02/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjišťování pro potřeby řízení mzdové politiky MZ ČR.
Informace pro Mezinárodní organizaci práce (ILO).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Informace poskytující přehled o složení mzdových prostředků u jednotlivých kategorií pracovníků a jejich průměrné mzdě.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnické organizace - právní subjekty (státní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 456 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu pracovníků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P4-01/MZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjišťování pro potřeby resortu MZ ČR o rozložení kategorií pracovníků v jednotlivých druzích zdravotnických zařízení. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Podrobné členění počtu pracovníků podle druhu zdravotnických zařízení a podrobné členění kategorií pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 374 500 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Registr zdravotnických zařízení

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Registrační karta ZZ

1. Účel a využití výsledků šetření
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování:
vstupní údaje - Registrační karta ZZ
aktualizace údajů - na papírových nebo magnetických médiích
Charakteristika ukazatelů:
Informace o všech zdravotnických zařízeních - právních subjektech (státních i nestátních) z pohledu druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu pracovníků podle základních kategorií, rozsahu poskytované péče podle oboru, jeho zajištění lékaři, SZP. Údaje i o začleněných nebo detašovaných pracovištích do úrovně zdravotního střediska.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
základní identifikační údaje ihned,
celková aktualizace do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2 644 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Registr novotvarů

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Hlášení novotvaru

1. Účel a využití výsledků šetření
Sledování vývoje nemocnosti na zhoubné novotvary, vyhodnocování účinnosti včasného diagnostikování a použité léčby. Tento registr je registrovaný v Mezinárodní asociaci onkologických registrů (IARC) v Lyonu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní identifikace pacienta, způsobu zjištění a ověření onemocnění, léčebný postup, stav pacienta při kontrolních vyšetřeních, dispenzární zařízení, úmrtí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Poliklinická oddělení klinické onkologie zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 7 200 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Registr tuberkulózy

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Povinné hlášení tuberkulózy

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklad pro organizaci, poskytování a vyhodnocování dispenzarizace osob pro onemocnění TBC. Hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní identifikace pacienta, způsob zjištění a ověření onemocnění, léčebný postup, stav pacienta při kontrolních vyšetřeních, dispenzární zařízení, ukončení léčby popř. úmrtí.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Odborné ordinace lékařů oboru TRN ve zdravotnických zařízeních-právních subjektech (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1 445 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Registr nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození z práce

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Hlášení nemoci z povolání, profesionálních otrav a jiného poškození na zdraví z práce

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklad pro ovlivňování péče o pracovní prostředí a pracovní podmínky v jendnotlivých odvětvích ekonomických činností. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Prevalence a incidence chorob podle pohlaví, věku, pracoviště, bydliště, diagnózy a položky chorob z povolání.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Oddělení nemocí z povolání zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: průběžně po zjištění
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
okamžitě při zjištění

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 400 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Státní zdravotní ústav
Orgán provádějící statistické zpracování:
Státní zdravotní ústav
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Registr lékařů, dentistů a farmaceutů

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Aktualizační sestava

1. Účel a využití výsledků šetření
Vyhodnocování profesního a odborného zaměření lékařů, dentistů a farmaceutů ve vztahu k věkové struktuře, zdravotnickým zařízením a oboru činnosti. Podklad pro zjišťování rozsahu potřeby pregraduální a postgraduální výchovy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: Aktualizace do seznamů, popř. mag. médiu.
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o lékařích, dentistech a farmaceutech pracujících v resortech zdravotnictví, školství, dopravy, práce a sociálních věcí, národní obrany, vnitra a spravedlnosti. Základní identifikace pracovníka, promoce, fakulta, kategorie pracovníka, vědecká hodnost, identifikace pracoviště a hlavní obor činnosti, rok získání atestace.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení-právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 471 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Hospitalizace

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Záznam hospitalizace

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva z hlediska skladby hospitalizovaných pacientů v lůžkových zařízeních. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých, vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 4 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2 000 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Potraty

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu

1. Účel a využití výsledků šetření
Sběr údajů pro demografickou statistiku. Hodnocení zdravotního stavu žen fertilního věku, používání antikoncepčních prostředků. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní identifikace osoby, charakteristika potratu, osobní anamnéza, charakteristika plodu, antikoncepce.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Gynekologická oddělení zdravotnických zařízení-právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 500 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pracovní neschopnost

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Potvrzení pracovní neschopnosti

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení zdravotního stavu pracujících pro potřeby sociálního a nemocenského pojištění. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášenka
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Údaje o vybraných ukončených případech pracovní neschopnosti, které způsobily alespoň jednodenní pracovní neschopnost, dle stanoveného kriteria výběru.

Charakteristika ukazatelů:
Případy a délka ukončených případů pracovní neschopnosti v členění podle diagnóz, územního a věkového složení pojištěnců.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Centrální evidence práce neschopných v okresních správách sociálního zabezpečení.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 1 200 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Přenosné nemoci

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Hlášení přenosné nemoci vč. hlášení pohlavní nemoci

1. Účel a využití výsledků šetření
Pravidelné sledování epidemiologické situace přenosných onemocnění, sledování zdravotního stavu a podklady pro přijímání protiepidemických opatření. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášenka
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní charakteristika osoby, onemocnění a místo nákazy, léčba, a to u vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění vč. pohlavních.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: průběžně - při každém výskytu
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou: okamžitě

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 600 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování: Hygienická služba
Orgán provádějící statistické zpracování:
Hygienická služba (průběžné zpracování)
Ústav zdravotnických informací a statistiky (roční zpracování)

NÁZEV ŠETŘENÍ: Sebevraždy

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Hlášení dokonané sebevraždy - pokusu o sebevraždu
Zjištění příčin a okolností dokonané sebevraždy

1. Účel a využití výsledků šetření
Rozbor příčin sebevražednosti. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsob provedení a další okolnosti sebevraždy.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Psychiatrická oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 2 měsíců po sledovaném roce

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 20 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Informační systém o rodičce a novorozenci

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Zpráva o rodičce
Zpráva o novorozenci
Hlášení vrozené vady

1. Účel a využití výsledků šetření
Zajištění informací z oblasti prenatální péče, zvláště výskytu vrozených vad a informací o rodičce. Zdroj informací k hodnocení zdravotního stavu dětí a matek. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: individuální hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zdravotní stav novorozence a rodičky, u novorozenců s podrobnějším pohledem na výskyt a druhy vrozených vad. Zdravotní stav sledován od těhotenství přes porod, příp. léčbu do propuštění.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Novorozenecká, ženská a dětská oddělení zdravotnických (vč. porodnických) zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2 028 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Lázeňská péče

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
Návrh na lázeňskou léčbu

1. Účel a využití výsledků šetření
Hodnocení terciální prevence. Informace především pro Českou správu sociálního zabezpečení a Český inspektorát lázní.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: „Návrh na lázeňskou léčbu“
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Pacienti podle sociálního složení, věku, indikace léčby, výsledku léčení, délky ošetřovací doby v ČR. Ústavní a ambulantní lázeňská péče.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Léčebné lázně - právní subjekt (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 900 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ústav zdravotnických informací a statistiky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Sledování nákladů ve zdravotnických zařízeních ve vztahu ke kalkulacím cen výkonů, podkladům pro další cenové regulace a srovnávání nákladů na úrovni zdravotnických zařízení a jejich nákladových středisek

NÁZEV POUŽITÉHO FORMULÁŘE:
V2 - formulář pro výběrové šetření

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklad pro kalkulace cen výkonů ve zdravotnických zařízeních zejména ve vztahu k vytvářenému systému zdravotního pojištění a dále ve vztahu ke změnám v dalších oblastech celého systému financování zdravotnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyběrové zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Analytické členění účtových tříd vybraných příspěvkových (rozpočtových) organizací podle nákladových středisek.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané zdravotnické organizace - právní subjekty (státní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 302 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Ústav zdravotnických informací a statistiky

ch) Ministerstvo zemědělství ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FTR (MZe) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zdroje a užití masa

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agroprůmyslového komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 300 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Bilanční informační centrum - Masoprogress, Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FTR (MZe) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zdroje a užití výrobků z masa.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agroprůmyslového komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 300 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Bilanční informační centrum - Masoprogress, Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vývoji cen jatečných zvířat a cen jatečných a masných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FTR (MZe) 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti); ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agroprůmyslového komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 300 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Bilanční informační centrum - Masoprogress, Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REG (MZe) 4-99

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Nabídka jatečného skotu a jatečných prasat; nabídka mléka; neumístěná nabídka.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zemědělské organizace se živočišnou výrobou a soukromě hospodařící rolníci (s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha), dle registru agroprůmyslového komplexu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
(s příp. měsíčním aktuálním upřesněním dle situace na trhu)
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10 kalendářních dnů před začátkem příslušného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 300 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo zemědělství ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
Bilanční informační centrum - Masoprogress, Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o nákupu a cenách mléka a o výrobě, cenách a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FTR (MZe) 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Druh statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření s přepočty; produkce 9 vybraných výrobků a průměrné ceny výrobců; rozdělení 4 vybraných výrobků (v hmotnostním vyjádření).

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podnikatelské subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu, dle registru agroprůmyslového komplexu, bez rozdílu vlastnictví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 12 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 800 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
MILCOM servis, a. s. Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 9-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Analýza celkových zdrojů a odbytových směrů podle jednotlivých komodit, zabezpečení nezbytných údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných druhů obilovin v členění podle zdrojů (sklizeň dle účel. užití, nákup, dovoz) a užití (prodej, vývoz, vlastní výrobní a přímá spotřeba k potravinářským účelům, ke krmivářským účelům, na výsev a k ostatním účelům), skladovací ztráty a zásoby.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zemědělské subjekty zabývající se výrobou obilovin, jejich zpracováním a obchodem, vč. dovozu a vývozu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 525 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
Ministerstvo zemědělství ČR
Orgán provádějící statistické zpracování:
ČSÚ, Podnik výpočetní techniky

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZEM (MZe) 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání podkladů o plochách osevu vybraných ozimých plodin, které ovlivňují zásobení potravinářství rostlinnými výrobky a krmivovou základnu živočišné výroby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Plochy osevu vybraných ozimých plodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Zemědělské organizace s rostlinnou výrobou a soukromě hospodařící rolníci (s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha), dle registru agroprůmyslového komplexu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. 12. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 350 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Orgán provádějící statistické zjišťování:
agrární komory
Orgán provádějící statistické zpracování:
Agrodat, a. s. Praha

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1993 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1994

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
MYSL (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklad pro řízení myslivosti a schvalování plánů chovu a lovu zvěře. Plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Výsledek ročního hospodaření v honitbách, klasifikace honiteb, lov zvěře a zazvěřování v honitbách a stav psů s loveckou upotřebitelností.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelské honiteb, okresní úřady, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, Lesní správa Lány, KPR, VÚLHM, MZe ČR

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 3. 4. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 37 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo zemědělství ČR

i) Ministerstvo životního prostředí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz MŽP ČR o placení úplat za vypouštění znečištěných odpadních vod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření
Potřeby evidence úplat za znečištění vodních toků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Úplaty za vypouštění znečištěných odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky povodí (OKEČ 41001 - provoz vodních toků a zdrojů)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: pololetní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 13. 7. 1993, do 30. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 3 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo životního prostředí ČR

NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MŽP ČR o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjišťování znečištění vodních toků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Zdroje znečištění a předepsané náhrady.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky povodí (OKEČ 41001 - provoz vodních toků a zdrojů)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: roční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 1994

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 2000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
Ministerstvo životního prostředí ČR

III. Statistická zjišťování v působnosti federálních ústředních orgánů (krátkodobá)

a) Federální ministerstvo hospodářství

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (M) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zhodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění. Výsledné údaje jsou poskytovány mezinárodním organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Peněžní ukazatele objemu výroby (hrubý obrat, výroba zboží, prodej, nákup), počet pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky vyrábějící a prodávající zbrojní techniku klasifikovanou v oborech 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 208 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z FMH

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (M) P 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zhodnocení rozsahu výroby, prodejního umístění a vývoj průměrných prodejních cen vybraných tuzemských výrobků zbrojní techniky. Výsledné údaje jsou poskytovány mezinárodním organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Vybrané ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky vyrábějící a prodávající zbrojní techniku klasifikovanou v oborech 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 52 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z FMH

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vývozu - dovozu zbrojní techniky podle zemí a oborů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (M) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zhodnocení vývoje objemu, teritoriální a oborové struktury vývozu a dovozu zbrojní techniky. Výsledné údaje jsou poskytovány mezinárodním organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Peněžní ukazatele vyjadřující realizaci vývozu a dovozu v tis. Kčs a tis. USD v cenách obchodní parity a cenách fco čs. hranice.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vývozci a dovozci zbrojní techniky klasifikované v oborech 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 302 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z FMH

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vývozu - dovozu vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO (M) V 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zhodnocení stavu a vývoje vývozu a dovozu vybraných tuzemských a zahraničních zbrojních výrobků. Výsledné údaje jsou poskytovány mezinárodním organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Naturální a peněžní ukazatele týkající se vývozu a dovozu vybraných zbrojních výrobků podle zemí původu a určení.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vývozci a dovozci vybraných zbrojních výrobků.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 31 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z FMH

NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vývozu - dovozu zbrojní techniky podle licencí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO (M) V 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření
Zjišťování vývozu a dovozu zbrojní techniky realizované v rámci úředního povolení FMZO k vývozu a dovozu prací a služeb. Zhodnocení využívání vydaných úředních povolení.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o licenci a realizaci licence.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Vývozci a dovozci zbrojní techniky klasifikované v oborech 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: čtvrtletní
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 302 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z FMH

b) Státní banka československá

NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zahraničních aktivech a pasivech organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
DEV (B) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření
Podklady pro sestavování statistiky platební bilance a zhodnocení devizové pozice republiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
Charakteristika ukazatelů:
Údaje o vývozních pohledávkách, pohledávkách s prošlou lhůtou splatnosti, zálohy, bártry, aktiva na účtech zahraničních bank, cenné papíry, kapitálové účasti, zboží na cestě.

3. Okruh zpravodajských jednotek
Devizoví tuzemci, jejichž zahraniční aktiva a pasiva jsou k ultimu měsíce vyšší než 0,5 mil. Kčs.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: hradí SBČS bez nároků na státní rozpočet

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování
dle převodu kompetencí z SBČS

B

Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona č. 278/1992 Sb.

NÁZEV ŠETŘENÍ: Mikrocensus 1992

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
MC 92-1

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o sociálně ekonomické struktuře a příjmech domácností pro sledování dopadů ekonomické reformy do sociální oblasti.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování v domácnostech
Charakteristika ukazatelů:
Dotazník obsahuje
a) údaje o společném hospodaření členů domácnosti a subjektivní hodnocení příjmové úrovně domácnosti,
b) demografické a sociálně ekonomické údaje o jednotlivých osobách (pohlaví, stáří, vzdělání, ekonomická aktivita, vykonávané zaměstnání aj.)
c) peněžní příjmy jednotlivých osob v r. 1992 (podrobně rozčleněné pracovní, sociální a ostatní příjmy)
d) údaje o bytě a nákladech na bydlení (druh domu, druh a velikost bytu, výše úhrady za nájemné, elektřinu, topení a teplou vodu, náklady na údržbu domu a bytu aj.)
e) údaje o naturálních příjmech domácností a o příjmech z prodeje zemědělských výrobků za r. 1992.

3. Okruh dotazovaných jednotek
Bude použit dvoustupňový stratifikovaný systematický náhodný výběr 1 % trvale obydlených bytů. V prvém stupni budou vybrány sčítací obvody. Ve druhém stupni jednotkou výběru bude trvale obydlený byt, jednotkou zjišťování soubor osob trvale bydlících ve vybraném bytě, tj. zhruba ve 35 tis. bytech. Jako opora výběru poslouží údaje SLDB 1991 za sčítací obvody.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: jednorázové šetření
Lhůta poskytnutí informací:
v době od 22. 2. 1993 do 12. 3. 1993

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 6 890 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika rodinných účtů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RÚ 4-12, RÚ 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření
Získání údajů o peněžních a naturálních příjmech a vydáních domácností zejména pro analýzu vývoje a diferenciace spotřeby v různých typech domácností.
Výsledky za rok budou sloužit též při revizi váhového systému pro výpočty indexů životních nákladů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Druh statistického zjišťování: deník zpravodajské domácnosti
přehled údajů o domácnosti
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Charakteristika navržených ukazatelů:
Deník zpravodajské domácnosti
- příjmy a vydání domácnosti i jednotlivých členů (u potravin, textilního zboží a obuvi i množství), naturální spotřeba a naturální vydání
Přehled údajů o domácnosti
- charakteristiky domácnosti a jednotlivých členů, údaje o velikosti a vybavení bytu, domácím hospodářství a vybavení domácnosti předměty dlouhodobého užívání

3. Okruh zpravodajských jednotek
Pro výběr domácností se používá záměrný kvótní výběr. V základním souboru je necelých 3 200 domácností, výběrovými znaky jsou společenská skupina, počet závislých dětí a výše čistého peněžního příjmu na člena domácnosti. Kvóty pro kraje jsou určeny tak, aby struktura souboru podle těchto znaků odpovídala základnímu souboru (oporou pro rozpis jsou výsledky posledního mikrocensu). Doplňkový soubor tvoří domácnosti s minimálními příjmy, tj. 400 rodin s dětmi s příjmy na úrovni životního minima a 180 domácností důchodců - příjemců minimálních důchodů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: měsíční
Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 7 830 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové soupisy pracovních sil (VSPS)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VSPS A, VSPS B

1. Účel a využití výsledků šetření
Prohloubení informací o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti podle demografických, sociálně ekonomických a regionálních hledisek pro koncipování a usměrňování zaměstnanecké politiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů
Forma statistického zjišťování: dotazníky (dotazník A pro domácnost, dotazník B pro jednotlivé členy domácnosti starší 15 let)
Použitá metoda: výběrové zjišťování v domácnostech
Charakteristika ukazatelů:
Dotazník A (pro domácnost) obsahuje:
demografickou charakteristiku členů domácnosti, jejich ekonomické postavení, otázky organizačního charakteru
Dotazník B (pro jednotlivé členy domácnosti starší 15 let) obsahuje čtyři základní okruhy otázek:
- pracovní aktivita v referenčním týdnu (např. charakter činnosti, počet odpracovaných hodin, práce přesčas, důvody nepřítomnosti v práci)
- otázky o zaměstnání obecně (hlavní zaměstnání, druhé zaměstnání, práce dočasná a příležitostná, délka zaměstnání, délka průměrného pracovního týdne, práce přesčas, hrubý výdělek, druh činnosti podle klasifikace OKEČ a zaměstnání podle KZAM)
- otázky týkající se nezaměstnanosti (důvody, sociálně ekonomická charakteristika nezaměstnaných, délka nezaměstnanosti, způsob hledání zaměstnání, podmínky nového zaměstnání, pobírání podpory) a podzaměstnanosti
- nejvyšší dosažené vzdělání a obor studia nebo vyučení

3. Okruh dotazovaných jednotek
Domácnosti v 20 tis. bytech v ČR. Jde o náhodný dvoustupňový výběr. Oporou výběru je aktualizovaný soubor domácností ze sčítání lidu, domů a bytů 1991.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací
Periodicita šetření: průběžně
Lhůta poskytnutí informací domácností:
podle týdenního plánu činnosti tazatele

5. Rozpočet nákladů
Předpokládaná výše celkových nákladů: 11 690 000 Kčs

6. Orgán provádějící statistické zpracování
Externí dodavatel, příp. ČSÚ