Opatrenie č. p1/c108/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c108-p1
Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 03.12.1992
Aktuálne znenie 03.12.1992

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 12. listopadu 1992

o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:


§ 1

Od notářských poplatků z darování jsou osvobozeny bezúplatné převody pozemků v nejvyšší výměře 400 m2 vlastníkům skupinových rodinných domků, s nimiž byla do 31. 12. 1991 uzavřena dohoda o zřízení práva osobního užívání těchto pozemků za využití zvláštního předpisu,1) pokud tato dohoda nebyla do 31. 12. 1991 již státním notářstvím registrována.


§ 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a lze podle něj postupovat do 31. 12. 1992.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška FMF, MF ČSR, MF SSR č. 121/1980 Sb., o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.