Opatrenie č. p1/c103/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c103-p1
Čiastka 103/1992
Platnosť od 19.11.1992
Účinnosť od 19.11.1992
Aktuálne znenie 19.11.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 1. októbra 1992,

ktorým sa ustanovuje postu devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva

Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 49b devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie ustanovuje spôsob evidencie devízových prostriedkov prijatých devízovými tuzemcami - právnickými osobami1) (ďalej len „príjemca“) v hotovosti (ďalej len „hotovosť“).

§ 2

Príjemca, ktorý nemá povolenie na obchodovanie s devízovými hodnotami2) ani živnostenské oprávnenie na vykonávanie zmenárenskej činnosti,3) môže vo výnimočných prípadoch prijímať hotovosti za ním dodaný tovar alebo ním poskytnuté služby (ďalej len „platba“) za podmienok ustanovených v právnych predpisoch4) a za podmienok ustanovených osobitným právnym predpisom na vedenie účtovníctva.5)

§ 5

(1) Po prijatí platby je príjemca povinný:

a) vystaviť platiteľovi príjmový doklad znejúci na menu, v ktorej sa platba uskutočnila, a jeho kópiu uschovávať v osobitnom číselnom rade;

b) uschovávať doklady o predaji hotovostí devízovým bankám, prípadne osobám, majúcim povolenie na obchodovanie s devízovými hodnotami;

c) uviesť do účtovných kníh vedených na tento účel prijaté platby včítane platobného titulu.6)

(2) Príjemca je povinný doklady uvedené v odseku 1 uschovávať po dobu najmenej piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom prijal evidovanú platbu v hotovosti.

§ 4

Pri zostavovaní účtovných písomností príjemca

a) uvádza v súvahe na samostatnom riadku výšku pokladničnej hotovosti ku koncu kalendárneho mesiaca vo výške zodpovedajúcej sume prijatých platieb zaznamenanej v účtovnej knihe. Pre prepočet pokladničnej hotovosti vo valutách sa používa kurz valuta stred podľa kurzu vyhláseného Štátnou bankou česko-slovenskou ku dňu zostavenia súvahy;

b) pripočíta vo výsledovke sumu pokladničnej hotovosti vo valutách prepočítanú na česko-slovenskú menu k tržbám (výnosom) alebo k časovému rozlíšeniu výnosov v sume platby zaznamenané v účtovnej knihe. Pre prepočet sumy pokladničnej hotovosti vo valutách sa používa kurz valuta stred podľa kurzu vyhláseného Štátnou bankou česko-slovenskou ku dňu zostavenia výsledovky.

§ 5

Pre prepočet rozdielu medzi zaplatenou sumou v hotovosti a platbou, ktorá sa vždy vracia v česko-slovenskej mene, sa používa kurz valuta nákup podľa kurzu vyhláseného Štátnou bankou česko-slovenskou ku dňu uskutočnenia platby.

§ 6

Pre predaj hotovostí nadobudnutých príjemcov devízovej banke platia ustanovenia osobitného zákona.7)


§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 a 3 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.

2) § 7 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.

3) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

4) Napr. § 561 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 327 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

6) Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 28. februára 1992, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (vyhlásené v čiastke 29/1992 Zb.).

7) § 11 a 12 devízového zákona.