Oznámenie č. p1/c100/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c100-p1
Čiastka 100/1992
Platnosť od 12.11.1992
Pôvodný predpis 12.11.1992

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 17. 8. 1992 do 5. 10. 1992 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992-1993 uzavretá dňa 31. 7. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie

a

Zväzom polygrafie na Slovensku.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 29. 6. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992-1993 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu SR.