Oznámenie č. 90/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-90
Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992 do25.08.1993
Zrušený 186/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis 24.03.1992

90

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 5 ods. 2 a § 22 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku výnos zo dňa 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu.

Výnosom sa vymedzuje rozsah oprávnení a povinností organizácií lesného hospodárstva pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu v prechodnom období do ich prevzatia vlastníkmi pri súčasnom zabezpečovaní všetkých funkcií lesa.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bude publikovaný v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.