Zákon č. 77/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-77

(v znení č. 370/1997 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 20/1992
Platnosť od 10.03.1992
Účinnosť od 01.09.2002
Aktuálne znenie 01.09.2002

77

ZÁKON

z 30. januára 1992,

ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 169/1990 Zb., zákona č. 546/1990 Zb. a zákona č. 244/1991 Zb. sa mení takto:

1. V § 39 ods. 1 sa v prvej vete číslovka „30" nahrádza číslovkou „35".

2. V § 40 ods. 4 sa slová „do 30. apríla" nahrádzajú slovami „do konca".


Čl. III

Dovolenka podľa článkov I a II patrí vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávajú vojenskú činnú službu, a príslušníkom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby už za kalendárny rok 1991.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r