Nariadenie vlády č. 645/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-645

(v znení č. 90/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Znenie 01.04.1996

645

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 1992,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3, § 121 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 4, § 7 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku a podľa čl. III bodu 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 493/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Zo mzdy sa zrazí najprv poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie,5) príspevok do fondu zamestnanosti5a) a daň z príjmov fyzických osôb.5b)“.

2. Poznámka pod čiarou č. 5) znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.“.

3. Poznámka pod čiarou č. 5a) znie:

5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. Poznámka pod čiarou č. 5b) znie:

5b) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.

5. § 27 ods. 2 znie:

(2) Pri priznávaní náhrady mzdy sa prihliada len na osoby, ktoré sa uznávajú na účely dane z príjmov fyzických osôb za osoby vyživované pracovníkom,5c) a to bez ohľadu na to, či sa mu na ne priznáva zníženie dane z príjmov fyzických osôb; prihliada sa však aj na deti, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, aj keď sa na účely zníženia dane z príjmov fyzických osôb nepovažujú za vyživované osoby.“.

6. Poznámka pod čiarou č. 5c) znie:

5c) § 15 zákona č. 286/1992 Zb.“.

7. V § 48 ods. 2 sa slová „dane zo mzdy“ nahrádzajú slovami „dane z príjmov fyzických osôb“.

Čl. II

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 v tabuľkovej časti „Sadzba v Kčs za hodinu“ a „Sadzba v Kčs za mesiac“ sa vypúšťajú stĺpce sadzieb „znížená o 15 %“.

2. § 2 ods. 2 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.


Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Mečiar v. r.