Oznámenie č. 643/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-643
Čiastka 132/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX ods. 1 dňom 9. júna 1992. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách zo 14. augusta 1959 č. 23/1960 Zb.

Pôvodný predpis 31.12.1992

643

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 4. septembra 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Českeu a Slovenskeju Federatívnouj Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX ods. 1 dňom 9. júna 1992. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách zo 14. augusta 1959, vyhlásená č. 23/1960 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky,

vedené snahou podporovať pravidelnú civilnú leteckú dopravu medzi týmito krajinami,

dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Na vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:

(1) Výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa ich článkov 90 a 94, pokiaľ tieto Prílohy a zmeny prijali obe zmluvné strany.

(2) Výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o Egyptskú arabskú republiku, Správu civilného letectva, alebo v oboch prípadoch akýkoľvek iný orgán poverený vykonávaním funkcií v súčasnosti vykonávaných uvedenými úradmi.

(3) Výrazy „územná“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam ustanovený v článkoch 2 a 96 Dohovoru.

(4) Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý písomne určil letecký úrad jednej zmluvnej strany pri leteckom úrade druhej zmluvnej strany ako letecký podnik určený, podľa článkov II a III tejto Dohody, na prevádzku dohodnutých služieb.

(5) Výraz „dohodnuté služby“ znamená medzinárodnú leteckú dopravnú službu určenú v Prílohe tejto Dohody.

(6) Výraz „nákladná letecká dopravná služba“ znamená medzinárodnú leteckú dopravnú službu prevádzkovanú určeným leteckým podnikom alebo podnikmi ktorejkoľvek zmluvnej strany, na ktorej sa dopravuje výlučne tovar a pomocný sprievod pre tovar a na ktorej je vylúčené dopravovať platiacich cestujúcich.

(7) Príloha tejto Dohody tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody a všetky odvolania na Dohodu v sebe zahŕňajú odvolania na Prílohu, pokiaľ nie je niekde ustanovené inak.

Článok II

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú práva uvedené v tejto Dohode za účelom zriadenia a prevádzky dohodnutých služieb.

Článok III

(1) Dohodnuté služby bude možné uviesť do prevádzky, len čo:

a) zmluvná strana, ktorej sa práva udeľujú, určí písomne za tým účelom jeden alebo niekoľko leteckých dopravných podnikov;

b) zmluvná strana, ktorá práva udeľuje, vydá spomenutým podnikom príslušné prevádzkové oprávnenie, čo s prihliadnutím na odsek 2 tohto článku a na článok IV urobí bez zbytočného prieťahu.

(2) Ustanovené podniky však možno vyzvať, aby skôr, než budú oprávnené začať dohodnuté služby, preukázali leteckému úradu zmluvnej strany, ktorá práva udeľuje, že sú schopné vyhovieť ustanoveným podmienkam v súhlase so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa ktorých tento úrad obvykle postupuje pri úprave prevádzky medzinárodných leteckých služieb.

Článok IV

(1) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť vydanie prevádzkového oprávnenia podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo toto oprávnenie odvolať, ak nie je presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a skutočná kontrola týchto podnikov patrí druhej zmluvnej strane alebo jej občanom, alebo ak sa tieto podniky nespravujú zákonmi a inými právnymi predpismi uvedenými v článku X alebo podmienkami, za ktorých sa im toto oprávnenie udelilo.

(2) Ak nebude potrebné oprávnenie odvolať preto, aby sa predišlo ďalšiemu závažnému porušovaniu predpisov, použije sa toto právo len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok V

Na prevádzku dohodnutých služieb udeľuje každá zo zmluvných strán podnikom určeným druhou zmluvnou stranou, pokiaľ v článkoch VI a VII nie je určené inak, práva nakladať a vykladať na jej území a v obchodných zastávkach, uvedených v Prílohe, cestujúcich, tovar a poštu, alebo iba tovar, ktorých miesto určenia alebo nástupu leží na území druhej zmluvnej strany alebo tretích štátov.

Článok VI

(1) Podnikom určeným zmluvnými stranami na prevádzku dohodnutých služieb sa zabezpečí riadne a spravodlivé zaobchádzanie.

(2) Hlavným účelom dohodnutých služieb každej zo zmluvných strán bude poskytovať dopravnú kapacitu primeranú obvyklým a rozumne predvídateľným potrebám leteckej dopravy medzi územím zmluvnej strany, ktorá podnik určila, a krajinami konečného určenia tejto dopravy.

(3) Dopravná kapacita ponúkaná každým z podnikov určených pre prevádzku dohodnutých služieb sa určí priamou dohodou medzi určenými podnikmi, pokiaľ ide o spoločné úseky, a bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok VII

Výkon udelených práv nemôžu určené podniky jednej zmluvnej strany zneužívať na úkor alebo v neprospech žiadneho z leteckých dopravných podnikov druhej zmluvnej strany, ktoré na celej alebo na časti tej istej linky vykonávajú pravidelnú dopravu.

Článok VIII

Ustanovenia tejto Dohody a jej Prílohy neoprávňujú podniky určené jednou zmluvnou stranou nakladať na území druhej zmluvnej strany za platbu alebo za akúkoľvek inú odmenu cestujúcich, tovar alebo poštu, ktorých miesto určenia by ležalo na tom istom území.

Článok IX

Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo vyhlásené za platné jednou zmluvnou stranou, uzná druhá zmluvná strana za platné pre prevádzku dohodnutých služieb. Každá zo zmluvných strán si však vyhrádza právo neuznať za platné pre lety nad svojím územím diplomy a legitimácie vydané druhou zmluvnou stranou občanom prvej zmluvnej strany.

Článok X

(1) Zákony a iné právne predpisy, ktorými sa na území jednej zmluvnej strany upravuje vstup, pobyt a výstup lietadiel používaných na medzinárodné lety alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku, lietanie a riadenie týchto lietadiel nad spomenutým územím, budú platiť pre lietadlá podnikov určených druhou zmluvnou stranou.

(2) Zákony a iné právne predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok, tovaru a pošty, najmä pokiaľ ide o formality týkajúce sa vstupu, prisťahovalectva a výstupu, cestovných pasov, cla a karantény, budú platiť pre cestujúcich, posádky, tovar a poštu dopravované lietadlami podnikov určených druhou zmluvnou stranou, pokiaľ budú na spomenutom území.

Článok XI

(1) Zmluvné strany potvrdzujúc svoj vážny záujem o ochranu pred činmi nezákonného vmiešavania sa do činnosti civilného letectva, súhlasia postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla (Tokio 14. septembra 1963), Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel (Haag 16. decembra 1970) a Dohovoru o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva (Montreal 23. septembra 1971) alebo akoukoľvek zmenou týchto dohovorov, ku ktorým obe zmluvné strany pristúpia.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie vzájomne poskytnú všetku potrebnú pomoc na zabránenie činom nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj iným hrozbám voči bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch postupovať v súlade s ustanoveniami o ochrane civilného letectva ustanovenými Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a označovanými ako Prílohy k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v rozsahu, v ktorom sú tieto ustanovenia o ochrane civilného letectva pre zmluvné strany platné; budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel registrovaných alebo majúcich hlavné sídlo obchodnej činnosti alebo stále sídlo na území svojich zmluvných strán a takisto prevádzkovatelia letísk na území svojich zmluvných strán rokovali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane civilného letectva.

(4) Zmluvné strany vzájomne súhlasia s dodržiavaním ustanovení o ochrane civilného letectva vyžadovaných druhou zmluvnou stranou pre vstup na jej územie, ako aj s prijatím príslušných opatrení na ochranu lietadiel a na kontrolu cestujúcich, posádok, ich príručných batožín, ako aj batožín a palubných zásob, a to pred nástupom alebo v priebehu nástupu cestujúcich alebo nakladania.

(5) Každá zmluvná strana bude s účasťou posudzovať akúkoľvek požiadavku druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia voči jej lietadlám a ich cestujúcim, aby sa čelilo jednotlivej určitej hrozbe.

(6) Každá zmluvná strana má právo prerušiť z vážnych bezpečnostných dôvodov prevádzku svojho určeného leteckého podniku a druhá zmluvná strana nebude požadovať náhradu za nesplnenie prepravných záväzkov od prvej zmluvnej strany, ktorá zrušila prevádzku svojho určeného leteckého podniku.

(7) V prípade spáchania alebo hrozby spáchania nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iného nezákonného činu proti bezpečnosti takého lietadla, cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať uľahčovaním správ a inými príslušnými opatreniami smerujúcimi k urýchlenému a bezpečnému ukončeniu takých činov alebo hrozieb.

(8) V prípade, že jedna zmluvná strana má opodstatnené dôvody uveriť, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení o ochrane civilného letectva obsiahnutých v tomto článku, letecký úrad tejto zmluvnej strany môže požiadať letecký úrad druhej zmluvnej strany, aby sa bez meškania uskutočnili konzultácie.

Článok XII

(1) Výraz „tarifa“, používaný ďalej, znamená ceny a poplatky, ktoré sa budú platiť za dopravu cestujúcich, batožín a tovaru, a podmienky, za ktorých sa tieto ceny a poplatky používajú, spolu s cenami alebo poplatkami a podmienkami za agentské a iné pomocné služby, ale nezahŕňa poplatky a podmienky pre dopravu pošty.

(2) Tarify používané určeným leteckým podnikom alebo leteckými podnikmi každej zmluvnej strany pre služby uvedené v tejto Dohode budú určené v primeranej výške, pričom sa bude náležite prihliadať na všetky do úvahy pripadajúce činitele, ako sú prevádzkové náklady, povaha služieb, sadzby sprostredkovateľských odmien, priemerný zisk a tarify iných leteckých podnikov.

(3) Tarify uvedené v odseku 2 tohto článku dojednajú podľa možnosti určené letecké podniky oboch zmluvných strán po predchádzajúcom prerokovaní s ich príslušnými vládami a porade, ak to pripadá do úvahy, s inými leteckými podnikmi.

(4) Taká dohoda, predvídaná v odseku 3 tohto článku, sa dosiahne, kde je to možné, s využitím príslušného medzinárodného mechanizmu na určovanie taríf.

(5) Tarify dojednané podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, včítane spoločných tarifných dohôd navrhovaných jedným leteckým podnikom v mene všetkých zúčastnených leteckých podnikov, sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán spoločne s odôvodnením, ktoré letecké úrady môžu vyžadovať, najmenej šesťdesiat dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa môže táto doba skrátiť na základe dohody leteckých úradov.

(6) Súhlas s tarifami možno dať výslovne. V prípade, že žiadny z leteckých úradov zmluvných strán neoznámi svoj nesúhlas s navrhnutými tarifami v primeranom čase, podľa možnosti do tridsiatich dní od dátumu predloženia, tieto tarify sa budú považovať za schválené. V prípade, že doba na predloženie bola skrátená v súlade s odsekom 5 tohto článku, letecké úrady môžu dohodnúť, že doba, v ktorej sa musí oznámiť akýkoľvek nesúhlas, sa tiež príslušne skráti.

(7) Tarifa dojednaná podľa ustanovení tohto článku bude v platnosti až do dojednania novej tarify. Platnosť tarify však nebude predĺžená o viac ako dvanásť mesiacov po dátume, ku ktorému by inak platnosť tarify skončila.

(8) Ak tarifu nebude možné dohodnúť podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, alebo pokiaľ v dobe ustanovenej v odseku 6 tohto článku odovzdá sa oznámenie o nesúhlase, letecké úrady zmluvných strán sa vynasnažia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

(9) Ak sa letecké úrady zmluvných strán nebudú môcť dohodnúť na určení tarify podľa odseku 8 tohto článku, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku XVII tejto Dohody.

Článok XIII

Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku alebo podnikom druhej zmluvnej strany právo voľného prevodu, v súlade s devízovými predpismi platnými na jej území podľa úradného prepočítacieho kurzu ustanoveného národnými zákonmi a predpismi, prebytku príjmov nad výdavkami, dosiahnutého na jej území v súvislosti s dopravou cestujúcich, batožín, pošty a tovaru. Pokiaľ sa medzi zmluvnými stranami dojedná osobitná platobná dohoda, platby sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami takej dohody.

Článok XIV

(1) Dane a poplatky ukladané jednou zmluvnou stranou podnikom určeným druhou zmluvnou stranou za používanie letísk a iných technických zariadení nebudú vyššie ako dane a poplatky vyberané od iných cudzozemských leteckých dopravných podnikov vykonávajúcich podobné medzinárodné služby na území zmluvnej strany, ktorá tieto dane a poplatky ukladá.

(2) Pohonné látky a mastiace oleje vzaté do lietadiel podnikov určených jednou zmluvnou stranou budú oslobodené od cla, kontrolných dávok alebo iných domácich a miestnych daní a poplatkov ukladaných druhou zmluvnou stranou, aj keď tieto zásoby budú sčasti spotrebované medzi dvoma miestami ležiacimi na území zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytuje, a to v zhode s colnými predpismi platnými na území tejto druhej zmluvnej strany.

(3) Pohonné látky, mastiace oleje, náhradné súčiastky, obvyklý výstroj a zásoby, ktoré sú v lietadle pri jeho pristátí na území druhej zmluvnej strany, budú oslobodené od cla, kontrolných dávok alebo iných domácich a miestnych daní a poplatkov, ak zostanú tieto veci pod colnou kontrolou.

(4) Náhradné súčiastky a výstroj dovezené na územie zmluvnej strany za tým účelom, aby boli vstavané alebo použité na lietadle podniku určeného druhou zmluvnou stranou, ako aj pozemné zariadenia používané na tento účel, budú oslobodené od cla v súhlase s predpismi, ktorými sa spravuje zmluvná strana, ktorá oslobodenie poskytuje.

Článok XV

(1) Ak niektorá zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže navrhnúť kedykoľvek diplomatickou cestou rokovanie medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Toto rokovanie sa musí začať do šesťdesiatich dní odo dňa, keď sa oň požiadalo. Ak spomenuté úrady dosiahnu dohodu o zmenách, ktoré sa majú vykonať, nadobudnú tieto zmeny platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót o splnení príslušných vnútroštátnych požiadaviek pre nadobudnutie platnosti.

(2) Ak niektorá zo zmluvných strán bude považovať za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie Prílohy tejto Dohody, môže začať priame rokovanie s leteckým úradom druhej zmluvnej strany. Toto rokovanie sa musí konať do šesťdesiatich dní od doby, keď sa oň požiadalo. Zmeny dohodnuté medzi spomenutými úradmi nadobudnú platnosť dočasne okamihom, keď sa letecké úrady oboch zmluvných strán dohodnú, a definitívne ich potvrdením výmenou diplomatických nót.

Článok XVI

(1) Každá zo zmluvných strán uloží svojim určeným podnikom, aby leteckému úradu druhej zmluvnej strany vopred a čo najskôr zasielali návrhy svojich letových poriadkov a sadzieb a všetky iné informácie týkajúce sa prevádzky dohodnutých služieb.

(2) Každá zo zmluvných strán uloží svojim určeným podnikom, aby zasielali leteckému úradu druhej zmluvnej strany pravidelne prevádzkové štatistiky dohodnutých služieb.

Článok XVII

Zmluvné strany vyriešia každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy priamym rokovaním medzi príslušnými leteckými úradmi alebo, ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

Článok XVIII

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane, že si praje zrušiť túto Dohodu. Dohoda takto vypovedaná stratí platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana oznámenie dostane, pokiaľ toto oznámenie nebude v spoločnej dohode pred uplynutím tejto lehoty vzaté späť.

Článok XIX

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany vymenia diplomatické nóty o tom, že Dohoda bola schválená v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.

(2) Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda o leteckých službách medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou, podpísaná v Prahe 14. 8. 1959.

(3) Na čo na dôkaz podpísaní zástupcovia riadne splnomocnení svojimi vládami túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 4. septembra 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade sporu je anglický text považovaný za rozhodujúci.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Nezval v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Ali Ziko v. r.

PRÍLOHA

A

(1) Určené letecké podniky Egyptskej arabskej republiky sú oprávnené prevádzkovať leteckú dopravnú službu v oboch smeroch na nasledujúcich tratiach:

Káhira - dva medziľahlé body - Praha - tri body za a späť.

(2) Určené letecké podniky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú oprávnené prevádzkovať leteckú dopravnú službu v oboch smeroch na nasledujúcich tratiach:

Praha - dva medziľahlé body - Káhira - tri body za a späť.

Poznámky:

i) Medziľahlé body a body za budú navzájom dohodnuté neskôr medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán podľa odseku 2 článku XV tejto Dohody.

ii) Určený letecký podnik alebo podniky jednej zmluvnej strany nebudú vykonávať práva piatej dopravnej slobody na úseku alebo úsekoch prevádzkovaných leteckým podnikom alebo leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany na základe práva tretej a štvrtej dopravnej slobody. Toto obmedzenie výkonu práva piatej dopravnej slobody možno zrušiť, keď príslušné letecké podniky oboch zmluvných strán uzavrú obchodnú dohodu, ktorú schvália letecké úrady oboch zmluvných strán.

iii) Určený letecký podnik alebo letecké podniky oboch zmluvných strán môžu, na ktoromkoľvek alebo na všetkých letoch, vynechať pristátie v ktoromkoľvek alebo všetkých medziľahlých bodoch a/alebo bodoch za.

B

Určené podniky každej zo zmluvných strán budú oprávnené udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál primeraný rozsahu dohodnutých služieb za predpokladu, že sa budú dodržiavať zákony a iné právne predpisy druhej zmluvnej strany.

Ak podniky určené jednou zo zmluvných strán nebudú zabezpečovať služby svojej prevádzky na území druhej zmluvnej strany vlastnými kanceláriami a vlastným personálom, môže ich druhá zmluvná strana vyzvať, aby zverili služby ako knihovanie, obsluhu a pozemné odbavovanie organizácii schválenej leteckým úradom a majúcej štátnu príslušnosť tejto druhej zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.