Oznámenie č. 622/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-622
Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 1 dňom 4. júla 1964 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe ods. 2 toho istého článku 27. apríla 1991.

Pôvodný predpis 18.12.1992

622

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 3. júna 1964 bol v Štrasburgu dojednaný Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49).

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Protokol podpísaný v Štrasburgu 26. marca 1991.

Listina o schválení protokolu Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára protokolu, 26. marca 1991.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 1 dňom 4. júla 1964 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe ods. 2 toho istého článku 27. apríla 1991.

Český preklad protokolu sa vyhlasuje súčasne.×)

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy č. 49

Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

berúc do úvahy ciele Európskeho dohovoru o rovnocennosti dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy, podpísaného v Paríži 11. decembra 1953 (ďalej len „dohovor“),

berúc do úvahy, že výhody tohto dohovoru by sa mali rozšíriť takisto na držiteľov dokladov o vzdelaní potvrdzujúcich ich kvalifikáciu požadovanú pre prijatie na vysoké školy, v prípade, že tieto doklady o vzdelaní vydali zariadenia, ktoré niektorá zmluvná strana oficiálne podporuje mimo svojho územia, a tieto doklady o vzdelaní sú porovnateľné s dokladmi o vzdelaní vydanými vo svojej krajine,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Každá zmluvná strana uzná na účely prijatia na vysoké školy nachádzajúce sa na jej území, v prípade, že toto prijatie je pod štátnou kontrolou, rovnocennosť dokladov o vzdelaní vydaných zariadeniami, ktoré niektorá zmluvná strana oficiálne podporuje mimo svojho územia, a tieto doklady o vzdelaní sú porovnateľné s dokladmi vydanými na jej území.

2. Prijatie na ktorúkoľvek vysokú školu je podmienené miestami, ktoré sú k dispozícii.

3. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo neuplatňovať na svojich vlastných štátnych príslušníkov ustanovenia odseku 1.

4. Ak prijatie na vysoké školy nachádzajúce sa na území zmluvnej strany nie je pod štátnou kontrolou, zmluvná strana postúpi týmto vysokým školám text tohto protokolu a urobí všetko, aby spomenuté vysoké školy prijali zásady uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku.

Článok 2

Každá zmluvná strana zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy zoznam škôl, ktoré oficiálne podporuje mimo svojho územia a ktoré vydávajú doklady o vzdelaní potvrdzujúce kvalifikáciu požadovanú pre prijatie na vysoké školy nachádzajúce sa na jej území.

Článok 3

Na účely tohto protokolu:

a) sa „dokladom o vzdelaní“ rozumie akýkoľvek doklad, vysvedčenie alebo iné osvedčenie bez ohľadu na to, v akej forme sa vydalo alebo zaregistrovalo, potvrdzujúce, že jeho držiteľ má kvalifikáciu požadovanú pre prijatie na vysokú školu;

b) „vysokými školami“ sa rozumejú:

i) univerzity;

ii) inštitúcie, ktoré zmluvná strana, na ktorej území sa nachádzajú, pokladá za zariadenia rovnakého typu ako univerzity;

c) pojem „územie zmluvnej strany“ znamená metropolitné územie tejto strany.

Článok 4

1. Členské štáty Rady Európy, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa môžu stať zmluvnými stranami tohto protokolu:

a) podpisom bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

b) podpisom s výhradou ratifikácie alebo prijatia, po ktorom nasleduje ratifikácia alebo prijatie.

2. Každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť k tomuto protokolu.

3. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 5

1. Tento protokol nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď ho dva členské štáty Rady Európy podpíšu bez výhrady ratifikácie alebo prijatia, alebo keď ho ratifikujú, alebo prijmú, v súlade s ustanoveniami článku 4.

2. Pre každý členský štát Rady Európy, ktorý neskôr podpíše protokol bez výhrady ratifikácie alebo prijatia alebo ktorý ho ratifikuje alebo prijme, nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí.

3. Pre každý pristupujúci štát nadobudne protokol platnosť po uplynutí jedného mesiaca po uložení listiny o prístupe. Tento prístup však nadobudne účinok po nadobudnutí platnosti.

Článok 6

1. Tento protokol zostane v platnosti neobmedzenú dobu.

2. Každá zmluvná strana môže zo svojej strany vypovedať tento protokol oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

3. Výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, čo generálny tajomník dostal oznámenie.

Článok 7

Generálny tajomník Rady Európy informuje členské štáty Rady a každý štát, ktorý pristúpil k tomuto protokolu:

a) o každom podpise bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

b) o každom podpise s výhradou ratifikácie alebo prijatia;

c) o uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o prístupe;

d) o každom dátume, keď tento protokol nadobudol platnosť podľa jeho článku 5;

e) o každom oznámení, ktoré sa dostalo podľa ustanovení článkov 2 a 6.

Na dôkaz čoho podpísaní, náležite splnomocnení za týmto účelom, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 3. júna 1964, vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v Rade Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle jeho overenú kópiu každému štátu, ktorý protokol podpísal alebo k nemu pristúpil.

Vyhlásenie týkajúce sa výkladu

Pri podpise Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy urobil Výbor ministrov toto vyhlásenie týkajúce sa výkladu:

„Protokol zahŕňa takisto európske školy v prípade, že doklady o vzdelaní nimi vydávané spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 článku 1 tohto protokolu.“

Poznámky pod čiarou

×) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.