Oznámenie č. 602/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-602
Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom podpisu.

Pôvodný predpis 28.12.1992

602

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 23. apríla 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Filipínskej republiky, ďalej uvádzané ako zmluvné strany,

súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a Dohody o tranzite medzinárodných leteckých služieb, otvorených na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, a

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia a prevádzkovania leteckých služieb medzi a za územiami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Filipínskej republiky

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ z textu nevyplýva inak:

(a) výraz „letecké úrady“ znamená v prípade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálne ministerstvo dopravy a/alebo akúkoľvek osobu alebo orgán poverený na vykonávanie funkcií teraz zastávaných uvedeným ministerstvom alebo podobných funkcií a v prípade Filipínskej republiky Výbor pre civilné letectvo a/alebo akúkoľvek osobu alebo orgán poverený na vykonávanie funkcií zastávaných uvedeným výborom pre civilné letectvo alebo podobných funkcií;

(b) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určí písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom III tejto Dohody pre prevádzku leteckých služieb na linkách určených v pripojenej Prílohe;

(c) výraz „územie“ vo vzťahu k pojmu štát znamená pozemné oblasti a k nim priľahlé pobrežné vody patriace pod zvrchovanosť, suverenitu, ochranu alebo mandát príslušného štátu;

(d) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu siedmeho decembra 1944 a zahŕňa akúkoľvek prílohu prijatú podľa článku 90 tohto Dohovoru a akúkoľvek zmenu príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

(e) výrazy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecký dopravný podnik“ a „pristátie na účely nie obchodné“ majú význam ustanovený v čl. 96 Dohovoru;

(f) výraz „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby pre dopravu cestujúcich, tovaru a pošty na linkách určených v Prílohe tejto Dohody;

(g) výraz „určená linka“ znamená linku určenú v Prílohe tejto Dohody;

(h) výraz „Príloha“ znamená Prílohu tejto Dohody a jej zmeny vykonané v súlade s ustanoveniami článku XII tejto Dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody a všetky odvolania na Dohodu v sebe zahŕňajú odvolanie na Prílohu, pokiaľ nie je niekde výslovne ustanovené inak.

Článok II

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby umožnila zriadiť letecké dopravné služby určené v Prílohe tejto Dohody.

(2) Podľa ustanovení tejto Dohody letecký dopravný podnik určený každou zmluvnou stranou bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej linke užívať nasledujúce práva:

(a) lietať bez pristátia cez územie štátu druhej zmluvnej strany;

(b) pristávať na uvedenom území na účely nie obchodné;

a

(c) pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre danú linku v Prílohe tejto Dohody za účelom vykladania a nakladanie cestujúcich, tovaru a pošty na medzinárodnú dopravu do alebo z ostatných bodov takto určených.

(3) ustanovenia odseku 2 tohto článku nesplnomocňujú určený letecký dopravný podnik jednej zmluvnej strany na nakladanie cestujúcich, tovaru alebo pošty na území štátu druhej zmluvnej strany na dopravu do iného miesta na území štátu tejto zmluvnej strany za odplatu alebo nájom.

Článok III

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jeden letecký dopravný podnik na prevádzkovanie dohodnutých služieb na určených linkách.

(2) Letecký úrad, ktorý dostal oznámenie o určení, udelí, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, určenému leteckému dopravnému podniku bez odkladu príslušné prevádzkové oprávnenia.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby mu letecký dopravný podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých dopravných služieb spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam Dohovoru.

(4) Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého dopravného podniku a pozastaviť alebo odvolať leteckému dopravnému podniku udelenie prevádzkového oprávnenia, uvedeného v odseku 2 tohto článku, alebo uložiť také podmienky, ktoré považuje pre výkon prevádzkového oprávnenia leteckým dopravným podnikom za nevyhnutné, v akomkoľvek prípade, keď nie je presvedčená, že skutočná kontrola tohto leteckého dopravného podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila letecký dopravný podnik, alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany, ktorá určila letecký dopravný podnik.

(5) Letecký dopravný podnik takto určený a oprávnený môže začať prevádzku dohodnutých služieb podľa ustanovení článku VII tejto Dohody a podľa zákonných splnomocnení leteckých úradov zmluvných strán, len čo budú splnené ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.

(6) Každá zmluvná strana bude mať právo zastaviť leteckému dopravnému podniku výkon prevádzkového oprávnenia uvedeného v odseku 2 tohto článku alebo určiť leteckému dopravnému podniku na výkon prevádzkového oprávnenia podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v ktoromkoľvek prípade, keď letecký dopravný podnik nedodrží zákony a predpisy zmluvnej strany udeľujúcej prevádzkové oprávnenie alebo inak nepostupuje podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode. Ak okamžité zastavenie prevádzky alebo určenie podmienok nebude nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo predpisov, uplatní sa toto právo iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

Článok IV

(1) Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných služieb určených leteckým podnikom ktorejkoľvek zmluvnej strany, rovnako ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby pohonných látok a mastiacich olejov a ďalšie zásoby (včítane potravín, nápojov a tabakových výrobkov) na palube týchto lietadiel budú pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných poplatkov a iných dávok alebo daní za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla dovtedy, než budú znova vyvezené.

(2) Od rovnakých poplatkov a daní, s výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonaným službám, budú tiež oslobodené:

(a) zásoby lietadla prevzaté na palubu lietadla ktorejkoľvek zmluvnej strany, v rámci limitov určených úradmi príslušnej zmluvnej strany, pre použitie na palube lietadla vykonávajúceho medzinárodnú leteckú dopravnú službu druhej zmluvnej strany;

(b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany pre údržbu alebo opravy lietadiel používaných pre medzinárodnú leteckú dopravnú službu určeným leteckým dopravným podnikom druhej zmluvnej strany;

(c) pohonné látky a mastivá určené na zásobovanie lietadiel prevádzkovaných na medzinárodných leteckých dopravných službách určeného leteckého dopravného podniku druhej zmluvnej strany, aj keď sa tieto dodávky použijú na časti letu vykonaného nad územím štátu zmluvnej strany, na ktorom sa vzali na palubu.

Možno požadovať, aby materiál uvedený v pododsekoch (a), (b) a (c) bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

(3) Oslobodenia poskytované v odseku 2 tohto článku budú tiež použiteľné, keď sa letecký dopravný podnik jednej zmluvnej strany dohodol s iným leteckým dopravným podnikom, ktorý podobne požíva tieto oslobodenia od druhej zmluvnej strany, o požičaní alebo odovzdaní položiek uvedených v odseku 2 tohto článku, na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok V

Každý určený letecký dopravný podnik je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany svoj vlastný technický a administratívny personál, týmto nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy príslušných zmluvných strán.

Článok VI

Každá zmluvná strana zaručuje druhej zmluvnej strane právo voľného prevodu prebytku príjmov nad výdavkami dosiahnutého na území jej štátu v súvislosti s dopravou cestujúcich, batožín, poštových zásielok a tovaru určeným leteckým dopravným podnikom druhej zmluvnej strany v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene podľa úradného devízového kurzu. Ak sa platobný systém medzi zmluvnými stranami upraví osobitnou dohodou, bude sa táto dohoda uplatňovať.

Článok VII

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup a výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné letecké dopravné služby z územia jej štátu, alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na území jej štátu, sú záväzné aj pre lietadlá leteckého dopravného podniku určeného druhou zmluvnou stranou a budú ich dodržiavať tieto lietadlá pri vstupe, výstupe a pri prevádzke na území štátu prvej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup a výstup cestujúcich, posádok alebo nákladu lietadla z územia jej štátu, ako sú predpisy týkajúce sa vstupu, výstupu, prisťahovalectva, pasov, ciel, karantén, budú dodržiavať títo cestujúci, posádky alebo náklad, dopravovaný leteckým dopravným podnikom určeným druhou zmluvnou stranou, alebo v ich mene, pri vstupe alebo výstupe alebo pobyte na území štátu prvej zmluvnej strany.

Článok VIII

(1) Tarify používané určeným leteckým dopravným podnikom jednej zmluvnej strany pre dopravu na a z územia štátu druhej zmluvnej strany budú určené v primeranej výške, pričom sa bude prihliadať na všetky do úvahy pripadajúce faktory, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk a tarify iných leteckých dopravných podnikov.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku dohodnú podľa možnosti určené letecké dopravné podniky oboch zmluvných strán po porade s inými leteckými dopravnými podnikmi, ktoré lietajú po celej alebo časti danej linky, a táto dohoda sa dosiahne, pokiaľ je to možné, prostredníctvom mechanizmu Medzinárodného združenia leteckých dopravcov používaného pre určenie taríf.

(3) Tarify takto dohodnuté sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia; vo výnimočných prípadoch môže byť táto časová lehota skrátená, pokiaľ sa na tom uvedené úrady dohodnú.

(4) Pokiaľ sa určené letecké dopravné podniky nemôžu dohodnúť na niektorej z taríf, alebo pokiaľ z nejakého iného dôvodu nemožno tarifu určiť podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku, alebo pokiaľ počas prvých pätnástich (15) dní tridsaťdenného (30) obdobia uvedeného v odseku 3 tohto článku jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane svoju nespokojnosť s akoukoľvek tarifou dohodnutou podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku, pokúsia sa letecké úrady zmluvných strán určiť tarifu vzájomnou dohodou.

(5) Pokiaľ sa letecké úrady nemôžu dohodnúť na schválení akejkoľvek tarify, ktorá im bola predložená podľa odseku 3 tohto článku a na určení akejkoľvek tarify podľa odseku 4, vyrieši sa spor podľa ustanovení článku XI tejto Dohody.

(6) Žiadna tarifa nenadobudne platnosť, pokiaľ ju neschválil letecký úrad niektorej zmluvnej strany v zmysle ustanovenia odseku 3 tohto článku.

(7) Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti dovtedy, než budú určené v súlade s ustanoveniami tohto článku nové tarify.

Článok IX

Letecké úrady zmluvných strán sa v duchu úzkej spolupráce budú z času na čas vzájomne radiť s cieľom zabezpečiť vykonávanie a uspokojivé dodržiavanie ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok X

Osvedčenie o letovej spôsobilosti, diplomy a preukazy vydané alebo potvrdené ako platné jednou zo zmluvných strán budú uznané za platné druhou zmluvnou stranou pre prevádzku liniek a služieb uvedených v Prílohe tejto Dohody. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť uznať pre lety nad územím svojho štátu osvedčenie o letovej spôsobilosti a preukazy vydané jej štátnym príslušníkom iným štátom.

Článok XI

(1) Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, vynasnažia sa ho zmluvné strany najprv vyriešiť rokovaním medzi sebou.

(2) Ak zmluvné strany nedosiahnu urovnanie rokovaním, spor bude predložený na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, z ktorých jeden bude určený každou zmluvnou stranou a tretí dohodnutý dvoma už takto vybratými arbitrami, pričom tento tretí arbiter nebude štátnym príslušníkom žiadnej zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán určí arbitra do dvoch mesiacov odo dňa, keď dostane od druhej zmluvnej strany diplomatickú nótu požadujúcu arbitrážne riešenie sporu, a tretí arbiter bude potom dohodnutý do jedného mesiaca po tomto období dvoch mesiacov. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán neurčí svojho arbitra v určenej lehote, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať prezidenta Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby určil arbitra alebo arbitrov, ako prípad vyžaduje. V každom prípade tretí arbiter bude štátnym príslušníkom tretieho štátu a bude činný ako predseda arbitrážneho orgánu.

Článok XII

(1) Ak jedna zo zmluvných strán považuje za žiadúce zmeniť ustanovenia tejto Dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie; tieto konzultácie medzi leteckými úradmi sa môžu uskutočniť priamym rokovaním alebo písomne, začnú sa v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa vyžiadania. Akékoľvek zmeny takto dohodnuté nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

(2) Zmeny týkajúce sa liniek možno dojednať priamou dohodou medzi oprávnenými leteckými úradmi zmluvných strán.

Článok XIII

(1) Zmluvné strany si na žiadosť navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili činom nezákonného zmocnenia sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj iným hrozbám voči bezpečnosti civilného letectva.

(2) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch postupovať v súlade s ustanoveniami o ochrane civilného letectva ustanovenými Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a označovanými ako prílohy Dohovoru v rozsahu, v ktorom sú tieto ustanovenia pre zmluvné strany platné; budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel registrovaných na území ich štátov alebo prevádzkovatelia lietadiel majúci hlavné sídlo obchodnej činnosti alebo stále sídlo na území ich štátov a prevádzkovatelia letísk na území ich štátov, konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane civilného letectva.

(3) Zmluvné strany vzájomne súhlasia s tým, že sa môže požadovať, aby títo prevádzkovatelia lietadiel dodržiavali ustanovenia o ochrane civilného letectva spomenuté v odseku 2 a vyžadované druhou zmluvnou stranou pre vstup, výstup a pobyt na území jej štátu.

(4) Každá zmluvná strana zabezpečí na území svojho štátu prijatie zodpovedajúcich opatrení na ochranu lietadiel a na kontrolu cestujúcich, posádok, príručných batožín, zapísaných batožín, tovaru a palubných zásob pred a v priebehu nastupovania alebo nakladania.

(5) Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať akúkoľvek požiadavku druhej zmluvnej strany na primerané osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa čelilo určitej hrozbe.

(6) V prípade spáchania činu alebo hrozby spáchania nezákonného zmocnenia sa lietadla, alebo iného nezákonného činu proti bezpečnosti takého lietadla, cestujúcich a posádky, letísk alebo navigačných zariadení si zmluvné strany vzájomne pomôžu uľahčovaním odovzdávania správ a inými príslušnými opatreniami smerujúcimi k urýchlenému a bezpečnému ukončeniu takých činov alebo hrozieb.

(7) Ak má zmluvná strana rozumné dôvody domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení na ochranu civilného letectva tohto článku, letecký úrad tejto zmluvnej strany môže požiadať letecký úrad druhej zmluvnej strany o neodkladné uskutočnenie konzultácií.

Článok XIV

Táto Dohoda a akákoľvek jej zmena podľa uvedeného článku XII budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XV

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ukončiť platnosť tejto Dohody; také oznámenie sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V tomto prípade skončí platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov po dni, keď oznámenie dostala druhá zmluvná strana, ak oznámenie o výpovedi nebude odvolané dohodou pred uplynutím tohto obdobia. Ak prijatie oznámenia druhá zmluvná strana nepotvrdí, bude sa oznámenie považovať za doručené štrnásť (14) dní po tom, keď ho dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok XVI

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané vo dvoch vyhotoveniach a anglickom jazyku v Prahe 23. apríla 1992.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ivan Foltýn v. r.

Za vládu

Filipínskej republiky:

Pete Nicomede Prado v. r.

PRÍLOHA

Pre rozvoj leteckých dopravných služieb na linkách alebo na úsekoch liniek určených v časti tejto Prílohy, za účelom dosiahnutia a udržania rovnováhy medzi kapacitou určených leteckých služieb a požiadavkami verejnosti na leteckú dopravu, ktorú určia letecké úrady zmluvných strán, platí, že:

(a) určený letecký dopravný podnik každej zmluvnej strany bude mať riadne a rovnaké možnosti na prevádzkovanie leteckých služieb a dopravu medzi územiami štátov oboch strán;

(b) určený letecký dopravný podnik každej zmluvnej strany bude pri prevádzke určených leteckých služieb brať do úvahy záujmy leteckého dopravného podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento podnik zabezpečuje na úplne alebo čiastočne zhodných linkách;

(c) letecké dopravné služby poskytované určeným leteckým dopravným podnikom každej zmluvnej strany na rôznych úsekoch určených leteckých liniek alebo ich úsekoch budú v úzkom vzťahu k potrebám verejnosti na leteckú dopravu a k dopravným záujmom zainteresovaných leteckých dopravných podnikov, ako je ustanovené v tejto Dohode;

(d) služby poskytované určeným leteckým dopravným podnikom podľa tejto Dohody si zachovajú ako svoj prvoradý cieľ poskytnutie kapacity zodpovedajúcej požiadavkám na dopravu medzi krajinou leteckého dopravného podniku a krajinou konečného určenia prepravy a právo určeného leteckého dopravného podniku ktorejkoľvek zo zmluvných strán nakladať a vykladať na území štátu druhej zmluvnej strany medzinárodnú dopravu určenú alebo pochádzajúcu z tretích štátov sa bude využívať v súlade so všeobecnými zásadami usporiadaného rozvoja, na ktoré sa obe zmluvné strany zaväzujú, a bude podliehať všeobecnej zásade, že kapacita bude vo vzťahu:

(1) k dopravným požiadavkám medzi krajinou začiatku leteckej služby a miestami určenia na určených leteckých linkách;

(2) k požiadavkám prieletovej prevádzky leteckých dopravných podnikov;

(3) k leteckým dopravným potrebám oblasti, ktorou letecký dopravný podnik prelieta; a

(4) k dostatku iných leteckých dopravných služieb zriadených leteckými dopravnými podnikmi ďalších štátov medzi ich príslušnými územiami.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.