Zákon č. 595/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-595
Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Aktuálne znenie 01.01.1993

595

ZÁKON

z 26. novembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 písm. f) body 1, 2 a 3 včítane poznámok pod čiarou znejú:

1. fyzické vydanie vybraných výrobkov platiteľom dane (§ 3) za účelom splnenia zmluvného záväzku;6)

2. fyzické vydanie vybraných výrobkov platiteľom dane (§ 3) svojej organizačnej zložke alebo prevádzkárni,6a) v ktorých sa uskutočňuje predaj týchto výrobkov;

3. použitie vybraných výrobkov pre výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane;

6) § 409 až 475 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
§ 588 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).

6a) § 7 zákona č. 513/1991 Zb.“.

4. Pod číselné označenie § 4 sa vkladá nadpis „Predmet dane“.

2. V § 2 písm. f) bode 4 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text: „ďalej použitie vybraných výrobkov uvedených v § 35 pre priamu spotrebu alebo fyzické vydanie v priestoroch, kde sú tieto vybrané výrobky uskladnené, s výnimkou vyskladnenia podľa bodov 1 a 6;“.

3. V § 3 ods. 2 sa za slová „v § 8 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „a ods. 2“.

5. V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nároku“ dopĺňa slovo „štátu“.

6. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „v § 8 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „a ods. 2“.

7. V § 5 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa text: „ustanovenie § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zostáva nedotknuté,“.

8. § 5 ods. 1 písm. e) znie:

e) dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda vznikla alebo manko vzniklo pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmen a) až d).“.

9. V § 8 sa nadpis „Oslobodenie od dane“ presúva nad jeho číselné označenie.

10. V § 8 ods. 1 písm. a) bode 3 sa na konci nahrádza bodkočiarka čiarkou a dopĺňajú sa body 4 a 5, ktoré včítane poznámky pod čiarou znejú:

4. vybraných výrobkov oslobodených od cla podľa osobitných predpisov,12a)

5. vybraných výrobkov, ktoré sú dovezené pre potreby osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity;

12a) Vyhláška č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych organizácií od dovozného cla.
Vyhláška č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.“.

11. § 10 znie:

㤠10

Vystavovanie daňových dokladov

(1) Pri tuzemskej výrobe sú platitelia povinní najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia vybraných výrobkov vystaviť daňový doklad, ktorý musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa,

c) množstvo vybraných výrobkov v merných jednotkách, ich obchodné označenie a číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka,

d) sumu dane,

e) dátum vyskladnenia.

(2) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia vybraných výrobkov do číselného kódu podľa odseku 1 písm. c) zatriedenie vybraných výrobkov vykonané orgánmi colnej správy.

(3) V prípade podľa § 5 ods. 1 písm. e) sú platitelia pri tuzemskej výrobe vybraných výrobkov povinní v deň vzniku daňovej povinnosti vystaviť daňový doklad podľa odseku 1; namiesto údaja o odberateľovi uvedú slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. e).

(4) Pri vyskladnení vybraných výrobkov oslobodených od dane musí byť na doklade vystavenom podľa odseku 1 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 2.

(5) Pri dovoze vybraných výrobkov plní na účely tohto zákona návrh na colné konanie alebo iný doklad potvrdzujúci prepustenie vybraných výrobkov funkciu daňového dokladu podľa odsekov 1 a 2 a daňového priznania podľa § 13; pri vývoze funkciu dokladu preukazujúceho nárok na vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. a).

(6) Pri vyskladnení vybraných výrobkov uvedených v § 35 podľa § 2 písm. f) bodu 4 platiteľ nie je povinný vystaviť daňový doklad podľa odseku 1. Daňovým dokladom je v tomto prípade evidencia, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v odseku 1 písm. c), d) a e).

(7) Okrem uvedených daňových dokladov sú platitelia povinní viesť doklady na preukázanie nárokov na vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. b) až d).

(8) Platitelia sú povinní uchovávať všetky doklady rozhodné pre určenie dane po dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.“.

12. Poznámky pod čiarou č. 16, 17 a 18 sa vypúšťajú.

13. V § 12 ods. 1 písm. a) sa odvolávka na poznámku pod čiarou č. 3 nahrádza odvolávkou na poznámku pod čiarou č. 8.

14. § 12 ods. 1 písm. b) znie:

b) prevzatie na sklad zdanených vybraných výrobkov určených pre výrobu nových vybraných výrobkov, ktoré sú predmetom dane,“.

15. § 12 ods. 3 znie:

(3) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí upraví vyhláškou podmienky pre vrátenie dane pri dodávkach vybraných výrobkov osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov.19)“.

16. Poznámka pod čiarou č. 19 sa dopĺňa takto:

„Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov, schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946.
Zákon č. 125/1992 Zb. o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúciách Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.“.

17. Pod číselné označenie § 13 sa vkladá nadpis „Daňové priznanie“.

18. V § 13 ods. 1 sa na konci dopĺňajú slová „správcovi dane“.

19. V § 14 ods. 2 písm. b) sa slovo „pevnými“ vypúšťa.

20. § 14 ods. 3 znie:

(3) Jednou sumou za mesiac odvádzajú daň platitelia, ktorých mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 100 000 Kčs, najneskôr do 15. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Mesačnou daňovou povinnosťou sa rozumie daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.“.

21. V § 14 ods. 4 sa slovo „pevné“ vypúšťa.

22. § 14 ods. 5 znie:

(5) Preddavkové sumy odvádza platiteľ vo výške skutočnej daňovej povinnosti.“.

23. V § 14 ods. 6 sa slovo „pevné“ vypúšťa.

24. § 14 ods. 7 znie:

(7) Platitelia, ktorí odvádzajú preddavkové sumy dvakrát za mesiac, sú povinní odviesť preddavok podľa skutočnej daňovej povinnosti, ktorá vznikla do 15. dňa mesiaca, do posledného dňa mesiaca, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a vyrovnať daňovú povinnosť za tento mesiac do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňová povinnosť vznikla.“.

25. § 14 ods. 8 znie:

(8) Prvý mesiac odo dňa vzniku prvej daňovej povinnosti odvádzajú platitelia daň dvakrát za mesiac v lehotách podľa odseku 7. Ustanovenie § 13 ods. 2 zostáva nedotknuté.“.

26. Pod číselné označenie § 15 sa vkladá nadpis „Registrácia a oznamovacia povinnosť“.

27. § 15 ods. 1 znie:

(1) Platitelia, ktorí v tuzemsku vybrané výrobky vyrábajú alebo ktorí v rámci podnikateľskej činnosti8) vybrané výrobky vyvážajú, sú povinní registrovať sa na príslušnom finančnom orgáne najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.“.

28. Pod číselné označenie § 16 sa vkladá nadpis „Penále, pokuty a zvýšenie dane“.

29. § 16 ods. 1 znie:

(1) Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z dlžnej dane finančný orgán; pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží, hoci bol povinný tak urobiť, pozerá sa na túto skutočnosť rovnako, ako keby bola na daňovom priznaní uvedená nulová daňová povinnosť. Pokiaľ túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom upovedomí bez meškania finančný orgán spôsobom uvedeným v § 13 ods. 4, určí finančný orgán zvýšenie dane vo výške 20 % z dlžnej dane.“.

30. V § 16 ods. 2 sa na druhom riadku za slovo „včas“ dopĺňajú slová „a v správnej výške“.

31. V § 16 ods. 3 na druhom riadku sa slová „vo výške“ nahrádzajú slovami „až do výšky“.

32. V § 16 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:

(5) Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

33. V § 16 sa v novooznačenom odseku 6 na konci vety slová „osobitné predpisy“ nahrádzajú slovami „predpisy o správe daní“.

34. V § 16 sa za novooznačený odsek 6 dopĺňa odsek 7, ktorý včítane poznámky pod čiarou znie:

(7) Pri dovoze vybraných výrobkov výšku pokút a penále, spôsob ich ukladania a vymáhania ustanovujú osobitné predpisy.20a)

20a) Siedma až deviata hlava zákona č. 44/1974 Zb.“.

35. V § 17 sa v druhej vete slová: „Pre uplatnenie dane“ nahrádzajú slovami „Pre konanie vo veciach dane“.

36. V § 19 ods. 1 sa za slová „motorové nafty (s výnimkou bionafty),“ dopĺňa text „zmesi palív a mastív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesí s benzínom), ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka, upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy a používané ako pohonná látka,“.

37. V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a pokiaľ sa táto zmes nepoužíva ako pohonná látka“.

38. V § 22 v položke 2710 sa za slová „motorové nafty (s výnimkou bionafty) a petroleje“ na nový riadok vkladá text:

„zmesi palív a mastív používané ako pohonná látka
(s výnimkou zmesí s benzínom) 8 250,- Kčs/t

ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka 8 250,- Kčs/t

upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy používané ako pohonná látka 8 250,- Kčs/t“.

39. V § 27 ods. 2 sa odvolávka na poznámku pod čiarou č. 21 uvedená za slovami „Mernou jednotkou“ presúva za slová „pri normálnej teplote 20 oC“.

40. V § 29 písm. d) sa slová „finančnými orgánmi“ nahrádzajú slovami „správcami dane“.

41. V § 34 sa suma „300 litrov“ nahrádza sumou „500 litrov“.

42. § 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na účely tohto zákona sa za dezertné a dezertné korenené vína považujú aj hroznové vína, ktoré sa doliehovali bez použitia prísady rafinovaného cukru a korenia.“.

43. V § 37 v položke 2205 sa za slová „§ 35 ods. 1 písm. d)“ dopĺňajú slová „a ods. 3“.

44. V § 40 položka 2403 znie:

„2403 cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet 320,- Kčs/kg

tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet 0,46,- Kčs/kus

ľuľkové, fajkové, šnupavé a žuvacie tabaky 35,- Kčs/kg“.

45. § 41 ods. 1 včítane poznámky pod čiarou znie:

(1) Pokiaľ boli vybrané výrobky vyskladnené do 31. decembra 1992 a riadny doklad (najmä faktúra) o predaji týchto vybraných výrobkov, prípadne doklad o ich vnútropodnikovom použití,22a) bol vyhotovený po 1. januári 1993, uvedie platiteľ túto skutočnosť do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992; ak bola faktúra alebo iný doklad o predaji vyhotovený po lehote na vyhotovenie posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992, vyhotoví platiteľ dodatočné hlásenie o dani z obratu.

22a) § 4 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.“.

46. V § 41 sa vypúšťa odsek 4.

Odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

47. V § 41 novooznačený odsek 4 znie:

(4) V januári 1993 odvádzajú daň denne platitelia dane z palív a mastív a ďalej platitelia, ktorí boli platiteľmi dane z obratu23) do 31. decembra 1992, pokiaľ ich daňová povinnosť za december 1992 presiahla sumu 100 000 Kčs. Daň odvádzajú v tomto období všetci platitelia v lehotách a so splatnosťou podľa § 14 ods. 3 a 6. V tomto období sa nepoužije ustanovenie § 14 ods. 8.“.

48. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

㤠41a

Platnosť doterajších predpisov

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho ukončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Stráský v. r.

Kováč v. r.