Vyhláška č. 583/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-583
Čiastka 116/1992
Platnosť od 15.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Aktuálne znenie 01.01.1993

583

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova „Krajské soudy“ nahrazují slovy „Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen „příslušný soud“)“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „krajského“ nahrazuje slovem „příslušného“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci přípojují slova „a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu“.

4. V § 3 odst. 2 se na konci připojují slova „anebo že byla jmenována notářem do notářského úřadu“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovy „předseda příslušného soudu“.

6. V § 4 odst. 3 větě první se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovy „předseda příslušného soudu“.

7. V § 4 odst. 3 věta druhá zní: „O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru, jde-li o advokáta, Komoru komerčních právníků, jde-li o komerčního právníka, nebo ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“) a notářskou komoru v obvodu příslušného soudu, jde-li o notáře; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.“.

8. V § 4 odst. 4 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovy „předseda příslušného soudu“.

9. V § 5 odst. 2 se na konci přípojují slova „anebo, týká-li se návrh notáře, ministerstvo“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.