Oznámenie č. 578/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-578
Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 ods. 1 dňom 10. decembra 1992.

Pôvodný predpis 16.12.1992

578

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. novembra 1991 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 10. novembra 1992.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 ods. 1 dňom 10. decembra 1992.

Český text Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Španielske kráľovstvo,

preniknuté hlbokými pocitmi priateľstva a vzájomnej úcty medzi svojimi národmi,

pevne odhodlané prispievať k budovaniu spravodlivejšieho, humánneho, mierového a demokratického medzinárodného poriadku,

vedomé si svojej zodpovednosti za zachovanie mieru v Európe a vo svete a rozhodnuté podporovať ciele a riadiť sa zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

potvrdzujúc záväzky, ktoré prevzali v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, a vedomé si významu rozhodnutí prijatých v Parížskej Charte pre novú Európu z 21. novembra 1990,

súc zaviazané prispievať všetkými prostriedkami na rozvíjanie procesu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe ako prvoradého faktora mierového rozvoja Európy,

presvedčené o potrebe definitívne prekonať rozdelenie Európy najmä vytváraním mechanizmov bezpečnosti a spolupráce na celom európskom kontinente a vedomé si svojej spoločnej zodpovednosti za túto úlohu,

zdôrazňujúc význam rozvoja spolupráce medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami a vyjadrujúc uspokojenie nad členstvom oboch Zmluvných strán v Rade Európy,

prajúc si rozvíjať a ďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach,

dohodli sa takto:

Článok 1

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Španielske kráľovstvo budú prehlbovať a posilňovať svoje vzťahy spolupráce založené na priateľstve, dôvere a vzájomnej úcte medzi svojimi národmi.

Článok 2

V súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov, s Helsinským Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a s Parížskou Chartou pre novú Európu budú Zmluvné strany ako spriatelené štáty zachovávať zásady zvrchovanej rovnosti, zdržania sa hrozby alebo použitia sily, neporušiteľnosti hraníc, územnej celistvosti štátov a ich politickej nezávislosti, mierového riešenia sporov, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, rovnoprávnosti a práva národov na sebaurčenie, spolupráce medzi štátmi a plnenia záväzkov podľa medzinárodného práva dobromyseľne.

Článok 3

Zmluvné strany budú v rámci procesu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podporovať všestranné upevnenie demokracie, politický pluralizmus, právny štát a zabezpečenie ľudských práv a základných slobôd.

Článok 4

Zmluvné strany budú spolupracovať pri zachovávaní mieru a posilňovaní bezpečnosti v Európe. V rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe budú pôsobiť na zvýšenie stability na európskom kontinente a na ďalšie pokračovanie procesu odzbrojenia a zvyšovania dôvery a otvorenosti založenej na zásade dostatočnosti pre obranu účinne uplatňovanej všetkými štátmi, berúc do úvahy všetky podmienky bezpečnosti v Európe. Budú podporovať zriaďovanie štruktúr alebo inštitucionálnych mechanizmov spôsobilých posilňovať účinnosť procesu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a prispievať k zabezpečeniu podmienok skutočnej bezpečnosti pre všetky európske štáty.

Článok 5

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať svoje vzťahy v oblasti obrany.

Článok 6

V prípade, že vznikne situácia, ktorá podľa mienky jednej zo Zmluvných strán predstavuje ohrozenie alebo porušenie mieru, ktoré zvyšuje medzinárodné napätie, nadviažu Zmluvné strany urýchlene spojenie najvhodnejšou cestou za účelom výmeny názorov o akciách, ktoré by mohli viesť k uvoľneniu napätia a k riešeniu situácie.

Ak sa jedna zo Zmluvných strán domnieva, že sú ohrozené jej životne dôležité bezpečnostné záujmy, môže požiadať druhú Zmluvnú stranu o okamžité uskutočnenie konzultácií.

Článok 7

Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach, aby tak zabezpečili rozvoj svojich dvojstranných vzťahov a podľa možností zladili svoje stanoviská k medzinárodným otázkam spoločného záujmu.

Stretnutia na najvyššej politickej úrovni sa budú konať podľa potreby.

Ministri zahraničných vecí sa budú schádzať najmenej raz ročne.

Stretnutia medzi ďalšími členmi vlád sa budú konať podľa potreby.

Konzultácie na úrovni expertov sa budú konať pravidelne.

Článok 8

Španielske kráľovstvo bude podporovať rozvoj úzkych vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami.

Španielske kráľovstvo bude takisto podporovať úsilie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vytvorenie predpokladov pre jej plné začlenenie do Európskych spoločenstiev.

Článok 9

Zmluvné strany budú v najväčšej možnej miere podporovať rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce v hospodárskej a finančnej oblasti, najmä v zahraničnom obchode, priemysle, vede, technike a v ďalších oblastiach, ktoré by mohli mať prioritný význam pre ich budúcnosť, napr. na úseku konverzie vojenského priemyslu.

Zmluvné strany sa zaväzujú vytvárať v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi a dvojstrannými dohodami, najmä s Dohodou o vzájomnej ochrane a podpore investícií, podpísanou v Madride 12. decembra 1990, priaznivé podmienky pre podporu investícií druhej strany na svojom území a pre zabezpečenie ich ochrany.

Článok 10

S cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre realizáciu spoločných iniciatív a projektov Zmluvné strany budú podporovať priame vzťahy medzi česko-slovenskými a španielskymi podnikmi a nové formy ekonomickej spolupráce, najmä na úseku investícií a zmiešaných podnikov, včítane účasti subjektov tretích krajín.

Osobitnú pozornosť budú venovať projektom spolupráce týkajúcich sa malých a stredných podnikov.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať širokú výmenu ekonomických informácií a ich sprístupnenie podnikateľom a odborníkom oboch krajín a rozvoj spolupráce medzi ich podnikateľskými organizáciami a združeniami.

Článok 12

Na uľahčenie prechodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na trhové hospodárstvo a na podporu jej hospodárskeho rozvoja budú Zmluvné strany prikladať osobitný význam nadväzovaniu zodpovedajúcej spolupráce tak na dvojstrannom, ako aj mnohostrannom základe. Táto spolupráca bude zahŕňať technickú pomoc, najmä vzdelávanie odborníkov a vedúcich pracovníkov v hospodárskej oblasti.

Článok 13

Zmluvné strany budú spolupracovať na dvojstrannom základe aj v európskom meradle v oblasti dopravy a telekomunikačných a poštových služieb.

Článok 14

Vedomé si významu ochrany životného prostredia Zmluvné strany budú usilovať o rozšírenie spolupráce v tejto oblasti na dvojstrannom a mnohostrannom základe, najmä v európskom meradle.

Článok 15

Opierajúc sa o dlhodobé tradície kultúrnych stykov medzi svojimi národmi a vedené prianím spolupracovať pri čo najširšej výmene kultúrnych hodnôt v rámci vytvárania európskeho kultúrneho priestoru, Zmluvné strany budú všemožne rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy a školstva.

Budú vzájomne podporovať výuku svojich jazykov a literatúr v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a v Španielskom kráľovstve. Prikladajú osobitný význam jazykovému vzdelávaniu ako nevyhnutnému predpokladu trvalej spolupráce a vzájomného poznávania kultúry svojich národov.

Zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu a výmeny medzi verejnými inštitúciami, univerzitami a inými vysokými školami, výskumnými strediskami, súkromnými organizáciami a osobami činnými v oblasti kultúry, vedy a školstva a budú spolupracovať pri realizácii spoločných vedeckých projektov obojstranného záujmu.

Zmluvné strany umožnia zriaďovanie kultúrnych stredísk, ktoré by sa venovali výuke a šíreniu jazykov a kultúry svojich krajín. Osobitnú pomoc si budú poskytovať pri príprave pedagógov a vzájomne si budú dávať k dispozícii prostriedky potrebné pre prístup k didaktickým materiálom a špecializovanej literatúre a pre využívanie televízie, rozhlasu a audiovizuálnej techniky a informatiky.

Článok 16

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, telesnej výchovy, športu a turizmu. Osobitnú pozornosť budú venovať výmene mládeže.

Článok 17

Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií, najmä európskych.

Článok 18

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť prehĺbeniu spolupráce medzi parlamentmi a členmi parlamentov oboch štátov.

S prihliadnutím na ústavné usporiadanie oboch štátov budú Zmluvné strany podporovať priame styky a rozvoj spolupráce na všetkých úrovniach.

Budú takisto uľahčovať spoluprácu medzi politickými, spoločenskými a odborovými organizáciami oboch štátov.

Článok 19

V súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v právnej a konzulárnej oblasti.

Zmluvné strany budú spolupracovať v boji proti organizovanej zločinnosti, včítane nezákonného obchodu s narkotikami. Zaväzujú sa takisto spolupracovať v boji proti terorizmu, únosu dopravných prostriedkov a pašovaniu, ktoré zahŕňa i nezákonný dovoz, vývoz a prevoz kultúrnych majetkov.

V rámci tejto spolupráce si budú príslušné orgány oboch Zmluvných strán vymieňať informácie a skúsenosti.

Článok 20

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú práv a záväzkov vyplývajúcich z dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv a dohôd uzavretých Zmluvnými stranami s tretími štátmi.

Článok 21

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť 30 dní po výmene ratifikačných listín.

Táto Zmluva bude v platnosti po dobu 10 rokov a jej platnosť sa bude mlčky predlžovať vždy na ďalších 5 rokov. Ak si bude jedna zo Zmluvných strán priať Zmluvu vypovedať, oznámi to písomne druhej Zmluvnej strane najmenej jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Prahe 11. novembra 1991 v dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Českú a Slovenskú
Federatívnu Republiku:
Marián Čalfa v. r.
predseda vlády ČSFR

Za Španielske kráľovstvo:
Felipe González v. r.
predseda vlády Španielskeho
kráľovstva

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.