Oznámenie č. 577/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-577
Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992 do01.05.2002
Zrušený 277/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. novembrom 1992.

Pôvodný predpis 16.12.1992

577

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. októbra 1992 bola v Prahe dojednaná výmenou nót Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 19. novembrom 1992.

České znenie nóty Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a preklad nóty Ministerstva zahraničných vecí Litovskej republiky sa vyhlasujú súčasne.*)

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Litovskej republiky a má česť navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti tohto znenia:

Článok 1

Štátni občania zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov, ktoré sú uvedené v prílohe Dohody, môžu vstupovať za účelom pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať do 90 dní bez víz.

Článok 2

1. Štátni občania oboch zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu svojej krajiny a pracujú na diplomatickej misii, konzulárnom úrade majúcich sídlo na území druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať a zdržiavať sa na území tejto strany po dobu výkonu svojej funkcie bez víza.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov týchto osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s týmito osobami, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu.

Článok 3

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie druhej zmluvnej strany za účelom dlhodobého alebo trvalého pobytu alebo zárobkovej činnosti, musia mať vízum tejto krajiny.

Článok 4

Štátni občania jednej zmluvnej strany vstupujú na územie druhej zmluvnej strany na medzinárodných hraničných priechodoch.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú vopred vzájomne informovať diplomatickou cestou o zmenách v podmienkach vstupu, pobytu a vycestovania z ich územia.

Článok 6

Dohoda sa nedotýka práva zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt na svojom území osobám označeným za nežiadúce.

Článok 7

Táto Dohoda neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt občanom druhého zmluvného štátu, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok alebo ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie svojho pobytu.

Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú prijímať na svoje územie bez ďalších formalít svojich štátnych občanov.

Článok 9

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, odchádzajú zo štátu pobytu na cestovný doklad vydaný diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto Dohody úplne alebo čiastočne z dôvodu zdravia, verejného poriadku alebo iných závažných dôvodov okrem prípadu uvedeného v článku 8.

2. Zavedenie, ako aj zrušenie týchto opatrení sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

Článok 11

Štátni občania oboch zmluvných strán sú povinní pri pobyte na území druhého zmluvného štátu dodržiavať jeho právne predpisy.

Článok 12

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody.

2. V prípade zmeny platných alebo zavedenia nových druhov cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia vzory nových cestovných dokladov spolu s údajmi o ich použiteľnosti najneskôr 30 dní pred ich výmenou alebo zavedením.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Stratí platnosť uplynutím 90 dní odo dňa dôjdenia písomného oznámenia jednej zmluvnej strany o jej úmysle vypovedať túto Dohodu.

Príloha
Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti

Podľa Dohody sú platnými cestovnými dokladmi a náhradnými cestovnými preukazmi:

1. Pre občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz.

2. Pre občanov Litovskej republiky

a) diplomatický pas,

b) cestovný pas,

c) pas námorníka.

Ak návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Litovskej republiky, bude táto nóta a odpoveď váženého Ministerstva zahraničných vecí Litovskej republiky tvoriť Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti, ktorá nadobudne platnosť tridsiaty deň po výmene nót.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky svojou najhlbšou úctou.

V Prahe 20. októbra 1992

RNDr. Jaroslav Suchánek v. r.
I. námestník ministra
zahraničných vecí ČSFR

Ministerstvo zahraničných vecí
Litovskej republiky
Vilno

Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky prejavuje najhlbšiu úctu Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má česť, v mene vlády Litovskej republiky, oznámiť, že prijíma návrh vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrieť zmluvu medzi vládou Litovskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti tohto znenia:

Článok 1

Štátni občania zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov, ktoré sú uvedené v prílohe Dohody, môžu vstupovať za účelom pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, za územie druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať do 90 dní bez víz.

Článok 2

1. Štátni občania oboch zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu svojej krajiny a pracujú na diplomatickej misii, konzulárnom úrade majúcich sídlo na území druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať a zdržiavať sa na území tejto strany po dobu výkonu svojej funkcie bez víza.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov týchto osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s týmito osobami, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu.

Článok 3

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie druhej zmluvnej strany za účelom dlhodobého alebo trvalého pobytu alebo zárobkovej činnosti, musia mať vízum tejto krajiny.

Článok 4

Štátni občania jednej zmluvnej strany vstupujú na územie druhej zmluvnej strany na medzinárodných hraničných priechodoch.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú vopred vzájomne informovať diplomatickou cestou o zmenách v podmienkach vstupu, pobytu a vycestovania z ich územia.

Článok 6

Dohoda sa nedotýka práva zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt na svojom území osobám označeným za nežiadúce.

Článok 7

Táto Dohoda neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt občanom druhého zmluvného štátu, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok alebo ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie svojho pobytu.

Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú prijímať na svoje územie bez ďalších formalít svojich štátnych občanov.

Článok 9

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, odchádzajú zo štátu pobytu na cestovný doklad vydaný diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto Dohody úplne alebo čiastočne z dôvodu zdravia, verejného poriadku alebo iných závažných dôvodov okrem prípadu uvedeného v článku 8.

2. Zavedenie, ako aj zrušenie týchto opatrení sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

Článok 11

Štátni občania oboch zmluvných strán sú povinní pri pobyte na území druhého zmluvného štátu dodržiavať jeho právne predpisy.

Článok 12

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody.

2. V prípade zmeny platných alebo zavedenia nových druhov cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia vzory nových cestovných dokladov spolu s údajmi o ich použiteľnosti najneskôr 30 dní pred ich výmenou alebo zavedením.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Stratí platnosť uplynutím 90 dní odo dňa dôjdenia písomného oznámenia jednej zmluvnej strany o jej úmysle vypovedať túto Dohodu.

Príloha
Dohody medzi vládou Litovskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti

Podľa Dohody sú platnými cestovnými dokladmi a náhradnými cestovnými preukazmi:

1. Pre občanov Litovskej republiky

a) diplomatický pas,

b) cestovný pas,

c) pas námorníka.

2. Pre občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz.

Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky, v mene svojej vlády, má česť ubezpečiť, že navrhnutý text nóty obsahujúci výklad zmluvy je pre vládu Litovskej republiky prijateľný. Preto Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky, predložením tejto odvetnej nóty Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ubezpečuje, že táto zmluva medzi vládou Litovskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nadobudne platnosť tridsiaty deň po odovzdaní tejto nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky využíva túto príležitosť, aby ešte raz ubezpečilo Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o svojej najhlbšej úcte.

Vo Vilne 20. októbra 1992

Ing. Valdemaras Katkus v.r.
I. námestník ministra zahraničných vecí
Litovskej republiky

Federálnemu ministerstvu
zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.