Oznámenie č. 571/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-571
Čiastka 114/1992
Platnosť od 14.12.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 6. októbra 1992.

Pôvodný predpis 14.12.1992

571

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 6. apríla 1992 bola v Sofii podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v zastúpení prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 6. októbra 1992.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 6. októbra 1992. Týmto dňom stratila platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísaná v Prahe 26. apríla 1968, vyhlásená č. 91/1969 Zb.

Český text Zmluvy a listov k nej patriacich sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Bulharská republika (ďalej len „Zmluvné strany“),

nadväzujúc na historické korene a tradície priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a zachovávajúc všetky kladné výsledky svojej vzájomnej spolupráce,

vychádzajúc z hlbokých politických a ekonomických premien, ku ktorým došlo v poslednom čase v oboch štátoch, Európe a vo svete,

pevne odhodlané prispievať k premene Európy v jednotný kontinent mieru a prosperity, ako aj k budovaniu celoeurópskych štruktúr bezpečnosti a spolupráce, ktoré by zabezpečili rovnakú bezpečnosť a územnú celistvosť všetkých štátov kontinentu,

zdôrazňujúc svoje rozhodnutie prispievať k rozvoju integračných procesov na kontinente vo všetkých oblastiach a pokladajúc svoju vzájomnú spoluprácu za ich neoddeliteľnú súčasť,

potvrdzujúc svoju oddanosť všeľudským hodnotám mieru, slobody, demokracie a solidarity, ľudským právam a základnym slobodám a považujúc ich za základ spravodlivého a trvalého mierového usporiadania v Európe,

riadiac sa pravidlami medzinárodného práva, cieľmi a zásadami Charty OSN, Záverečného aktu a ďalších dokumentov KBSE, najmä Parížskej charty pre novú Európu,

rozhodli sa rozvíjať svoje priateľské vzťahy a spoluprácu na kvalitatívne novom základe a za tým účelom sa dohodli uzavrieť túto Zmluvu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty na základe vzájomnej úcty, dôvery a spolupráce.

Budú sa dôsledne spravovať zásadami zvrchovanej rovnosti a rešpektovania práv vyplývajúcich zo zvrchovanosti štátov, nepoužitia sily alebo hrozby silou, neporušiteľnosti hraníc, územnej celistvosti štátov, mierového riešenia sporov, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, včítane slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a presvedčenia, rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, spolupráce medzi štátmi a plnenia záväzkov podľa medzinárodného práva dobromyseľne.

Článok 2

Zmluvné strany sa zdržia hrozby silou alebo použitia sily v medzinárodných vzťahoch, ako aj akéhokoľvek iného konania nezľučiteľného s cieľmi a zásadami Charty OSN, Záverečného aktu a ďalších dokumentov KBSE. Všetky svoje spory budú riešiť výlučne mierovými prostriedkami. Budú podporovať opatrenia kolektívnej bezpečnosti, prijaté podľa Charty OSN.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať upevňovanie bezpečnosti a rozvoj všestrannej spolupráce v Európe. V záujme toho sa budú zasadzovať o vytvorenie účinného celoeurópskeho systému bezpečnosti a spolupráce a budú podporovať zriaďovanie a činnosť stálych štruktúr a mechanizmov KBSE.

Budú pôsobiť na upevnenie stability a posilňovanie dôvery v Európe na mnohostrannom a dvojstrannom základe. Budú sa zasadzovať o to, aby sa cestou záväzných a účinne kontrolovateľných dohôd znížili stavy ozbrojených síl a výzbroje v Európe na čo možno najnižšiu úroveň dostatočnú pre obranu, ale neumožňujúcu útok.

Článok 4

Ak jedna zo Zmluvných strán sa bude domnievať, že vznikla situácia, ktorá môže ohroziť alebo narušiť jej suverenitu, územnú celistvosť alebo iné životne dôležité bezpečnostné záujmy, obe strany začnú neodkladne konzultácie o najúčinnejšom spôsobe odvrátenia hrozby v súlade s Chartou OSN, Záverečným aktom a mechanizmami KBSE.

Článok 5

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomné vzťahy prostredníctvom stykov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Zhodujú sa v tom, že pri plnení tejto Zmluvy osobitne významné miesto bude zaujímať spolupráca a osobné styky najvyšších predstaviteľov zákonodarných a výkonných orgánov.

Budú podporovať spoluprácu na úrovni Českej republiky a Slovenskej republiky.

Osobitnú pozornosť budú venovať rozširovaniu kontaktov medzi parlamentmi oboch štátov.

Článok 6

Zmluvné strany budú usporadúvať konzultácie s cieľom ďalšieho rozvoja a prehlbovania svojich vzájomných vzťahov a koordinácie stanovísk k medzinárodným otázkam a postupu v medzinárodných organizáciách.

Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa budú schádzať pravidelne, najmenej raz za rok na konzultácie o aktuálnych otázkach dvojstrannej spolupráce a medzinárodnej situácie.

Ostatní ministri a vedúci pracovníci ministerstiev včítane ministerstva obrany sa budú takisto schádzať na konzultácie na zabezpečenie efektívnej spolupráce.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú zasadzovať o vytváranie takých podmienok, ktoré by zamedzili novému rozdeleniu Európy podľa stupňa hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Budú spolupracovať najmä v štruktúrach a inštitúciách KBSE v záujme vytvárania jednotného priestoru európskej spolupráce v hospodárskej, ekologickej, dopravnej a iných oblastiach.

Článok 8

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomne výhodnú hospodársku spoluprácu včítane spolupráce na regionálnej a podnikovej úrovni. V rámci svojho zákonodarstva budú vytvárať čo možno najpriaznivejšie podmienky pre podnikateľskú, obchodnú a inú hospodársku činnosť fyzických a právnických osôb druhej strany na svojom území.

Budú napomáhať rozvoj rôznych foriem priemyselnej kooperácie, priamych vzťahov, výmeny informácií a skúseností medzi podnikmi, firmami a ďalšími hospodárskymi subjektmi oboch krajín a zriaďovanie zmiešaných podnikov a bankových ústavov aj s účasťou partnerov z tretích krajín.

Budú podporovať vzájomné investície a zabezpečovať ich ochranu. Nebudú uplatňovať žiadne diskriminačné opatrenia vo svojich vzájomných ekonomických vzťahoch.

Budú podporovať rozširovanie turistickej výmeny medzi oboma štátmi, ako aj rozvoj vhodných foriem spolupráce v oblasti cestovného ruchu.

Článok 9

Zmluvné strany budú rozširovať vzájomne výhodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky. Budú napomáhať vytváraním predpokladov efektívnu spoluprácu v oblasti základného a aplikovaného výskumu, udržiavanie priamych stykov a realizáciu spoločných iniciatív vedcov a výskumných pracovníkov.

Budú uľahčovať prístup do vedeckovýskumných pracovísk, knižníc, archívov a ďalších podobných inštitúcií.

Článok 10

Zmluvné strany budú na základe príslušných dohôd rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Budú sa podieľať na vytváraní a vykonávaní koordinovanej stratégie a koncepcie ochrany životného prostredia v regionálnom a európskom meradle. Budú na dvojstrannom a mnohostrannom základe spolupracovať pri príprave a realizácii projektov založených na ekologicky čistých technológiách.

Článok 11

Zmluvné strany pokladajú regionálnu spoluprácu za významnú súčasť zabezpečenia prosperity národov v Európe. Budú podporovať prípravu a vykonávanie regionálnych projektov, najmä s účasťou podunajských štátov.

Spoločne s ostatnými podunajskými štátmi budú spolupracovať pri obmedzovaní a odvracaní znečisťovania vôd rieky Dunaja a Čierneho mora, ako aj za účelom zabezpečenia a zdokonaľovania plavby na Dunaji.

Článok 12

Zmluvné strany budú medzi sebou a spoločne s inými podunajskými štátmi spolupracovať pri rozširovaní a zdokonaľovaní služieb v oblasti dopravy, telekomunikácií a pošty.

Bulharská republika zabezpečí Českej a Slovenskej Federatívnej Republike prístup k Čiernemu moru a s ním súvisiacu slobodu tranzitu.

Článok 13

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a športu.

Budú na základe príslušných dohôd a programov rozširovať kultúrnu výmenu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Budú podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami, umeleckými zväzmi, nakladateľstvami, oznamovacími prostriedkami, ako aj priame styky medzi umelcami a kultúrnymi činiteľmi oboch štátov.

Budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva a styky medzi vzdelávacími zariadeniami.

Budú napomáhať rozvoj bulharistiky v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a bohemistiky a slovakistiky v Bulharskej republike.

Budú vzájomne podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk v oboch krajinách.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať každé úsilie smerujúce k objektívnemu vzájomnému poznávaniu a porozumeniu medzi ľudom oboch štátov.

Budú všestranne podporovať rozvoj stykov a priamu spoluprácu medzi oblasťami, mestami a obcami.

Budú napomáhať rozširovanie stykov medzi občanmi oboch krajín, rozvíjanie spolupráce medzi odbormi, ženskými, mládežníckymi, športovými a ďalšími spolkami, cirkvami a náboženskými organizáciami, nadáciami, politickými stranami a hnutiami. Osobitnú pozornosť budú venovať podpore výmeny mládeže.

Článok 15

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v právnej a konzulárnej oblasti. Budú vytvárať priaznivé podmienky pre cestovanie, návštevy a pobyt svojich občanov a riešenie humanitárnych problémov.

Budú na základe dvojstranných a mnohostranných zmlúv spolupracovať v boji proti organizovanej zločinnosti, najmä terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a nezákonnému prepravovaniu zbraní, kultúrnych a historických hodnôt cez hranice.

Budú zdokonaľovať právnu základňu svojich vzájomných vzťahov v súlade s vývojom svojho politického, ekonomického, sociálneho a právneho systému a so všeobecnými vývojovými tendenciami v Európe.

Článok 16

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme zvýšenia úlohy a efektivity činnosti OSN pri udržiavaní medzinárodneho mieru a bezpečnosti.

Osobitnú pozornosť budú venovať opatreniam smerujúcim k upevneniu bezpečnosti stredných a malých štátov.

Článok 17

Táto Zmluva nie je namierená proti tretím štátom. Nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohôd uzavretých Zmluvnými stranami s inými štátmi.

Článok 18

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Týmto dňom stráca platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísaná v Prahe 26. apríla 1968.

Táto Zmluva sa uzaviera na 10 rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na každé nasledujúce päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo Zmluvných strán nevypovie písomne najneskôr jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Sofii 6. apríla 1992 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Václav Havel v. r.

Za

Bulharskú republiku:

Želju Želev v. r.

V Prahe 3. apríla 1992

Vážený pán podpredseda vlády,

v súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou o priateľských vzťahoch a spolupráci mám česť znova potvrdiť zhodu oboch štátov o tom, že mníchovská dohoda z 29. 9. 1938 bola od samého začiatku neplatná.

Prijmite, pán podpredseda vlády, prejav mojej hlbokej úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

Vážený pán
Stojan Ganev
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Bulharskej republiky
Sofia

Sofia 6. apríla 1992

Vážený pán minister,

v súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou o priateľských vzťahoch a spolupráci mám česť znova potvrdiť zhodu oboch štátov o tom, že mníchovská dohoda z 29. septembra 1938 bola od samého začiatku neplatná.

Prijmite, pán minister, prejav mojej hlbokej úcty.

Minister:

Stojan Ganev v. r.

Vážený pán
Jiří Dienstbier
minister zahraničných vecí
Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.