Oznámenie č. 56/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení výzovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-56
Čiastka 12/1992
Platnosť od 11.02.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobúda platnosť 3. marca 1992.

Pôvodný predpis 11.02.1992

56

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že výmenou nót z 26. augusta 1991 v Prahe a 2. decembra 1991 v Bangkoku bolo dojednané Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva. Dojednanie nadobúda platnosť 3. marca 1992.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad thajskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

V Prahe 26. augusta 1991

Vaša Excelencia,

za účelom posilnenia priateľských vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Thajským kráľovstvom mám tú česť Vašej Excelencii navrhnúť v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov tohto znenia:

Článok 1

1. Česko-slovenskí občania, držitelia česko-slovenských platných diplomatických alebo služobných pasov budú vyňatí z vízovej povinnosti pri vstupe, výstupe, tranzite alebo dočasnom pobyte na území Thajského kráľovstva po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní.

2. Thajskí občania, držitelia thajských platných diplomatických alebo služobných pasov budú vyňatí z vízovej povinnosti pri vstupe, výstupe, tranzite alebo dočasnom pobyte na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní.

Článok 2

1. Česko-slovenským občanom, držiteľom platných česko-slovenských diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo ktorí sú predstaviteľmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných organizáciách v Thajskom kráľovstve, bude povolené vstúpiť, vycestovať a zdržiavať sa v Thajskom kráľovstve po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní bez potreby udelenia víza. Táto doba pobytu bude na žiadosť veľvyslanectva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Bangkoku automaticky predĺžená na celú dobu pôsobenia.

2. Thajským občanom, držiteľom platných thajských diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo ktorí sú predstaviteľmi Thajského kráľovstva v medzinárodných organizáciách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, bude povolené vstúpiť, vycestovať a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní bez potreby udelenia víza. Táto doba pobytu bude na žiadosť veľvyslanectva Thajského kráľovstva v Prahe automaticky predĺžená na celú dobu pôsobenia.

Článok 3

Rodinným príslušníkom žijúcim v spoločnej domácnosti s členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie uvedených v článku 2, bude povolený rovnaký vstup, pobyt a vycestovanie, pokiaľ sú držiteľmi platných česko-slovenských alebo thajských diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 4

Zmluvné strany si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických alebo služobných pasov, včítane údaja o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 5

Držitelia diplomatických alebo služobných pasov ktorejkoľvek z oboch zmluvných strán môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany cez všetky priechody určené pre medzinárodnú dopravu.

Článok 6

Toto Dojednanie nezbavuje zmluvné strany práva odmietnuť vstup alebo skrátiť pobyt občanom druhej zmluvnej strany považovaných za nežiadúcich.

Článok 7

Z dôvodu verejného poriadku alebo bezpečnosti môže ktorákoľvek z oboch zmluvných strán úplne alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Toto prerušenie sa oznámi druhej zmluvnej strane sedem dní vopred diplomatickou cestou.

Článok 8

Toto Dojednanie môže byť kedykoľvek vypovedané. Výpoveď nadobudne platnosť tri mesiace po prijatí písomného oznámenia druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Mám česť oznámiť, pokiaľ návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Thajského kráľovstva, táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie vyjadrujúca súhlas budú tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, ktoré nadobudne platnosť tri mesiace po dôjdení nóty s odpoveďou.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám Excelencia opätovne vyjadril prejav svojej najhlbšej úcty.

Martin Palouš
námestník ministra

Jeho Excelencia
Wichian Watanakun
námestník ministra zahraničia
Thajského kráľovstva

2. decembra 1991

Excelencia,

mám česť, s odvolaním na nótu Vašej Excelencie z 26. augusta 1991, ktorej text je nasledujúci:

„Vaša Excelencia,

za účelom posilnenia priateľských vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Thajským kráľovstvom mám tú česť Vašej Excelencii navrhnúť v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov tohto znenia:

Článok 1

1. Česko-slovenskí občania, držitelia česko-slovenských platných diplomatických alebo služobných pasov budú vyňatí z vízovej povinnosti pri vstupe, výstupe, tranzite alebo dočasnom pobyte na území Thajského kráľovstva po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní.

2. Thajskí občania, držitelia thajských platných diplomatických alebo služobných pasov budú vyňatí z vízovej povinnosti pri vstupe, výstupe, tranzite alebo dočasnom pobyte na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní.

Článok 2

1. Česko-slovenským občanom, držiteľom platných česko-slovenských diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo ktorí sú predstaviteľmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných organizáciách v Thajskom kráľovstve, bude povolené vstúpiť, vycestovať a zdržiavať sa v Thajskom kráľovstve po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní bez potreby udelenia víza. Táto doba pobytu bude na žiadosť veľvyslanectva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Bangkoku automaticky predĺžená na celú dobu pôsobenia.

2. Thajským občanom, držiteľom platných thajských diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo ktorí sú predstaviteľmi Thajského kráľovstva v medzinárodných organizáciách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, bude povolené vstúpiť, vycestovať a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike po dobu nepresahujúcu deväťdesiat dní bez potreby udelenia víza. Táto doba pobytu bude na žiadosť veľvyslanectva Thajského kráľovstva v Prahe automaticky predĺžená na celú dobu pôsobenia.

Článok 3

Rodinným príslušníkom žijúcim v spoločnej domácnosti s členmi diplomatickej alebo konzulárnej misie uvedených v článku 2, bude povolený rovnaký vstup, pobyt a vycestovanie, pokiaľ sú držiteľmi platných česko-slovenských alebo thajských diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 4

Zmluvné strany si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických alebo služobných pasov, včítane údaja o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 5

Držitelia diplomatických alebo služobných pasov ktorejkoľvek z oboch zmluvných strán môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany cez všetky priechody určené pre medzinárodnú dopravu.

Článok 6

Toto Dojednanie nezbavuje zmluvné strany práva odmietnuť vstup alebo skrátiť pobyt občanom druhej zmluvnej strany považovaných za nežiadúcich.

Článok 7

Z dôvodu verejného poriadku alebo bezpečnosti môže ktorákoľvek z oboch zmluvných strán úplne alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Toto prerušenie sa oznámi druhej zmluvnej strane sedem dní vopred diplomatickou cestou.

Článok 8

Toto Dojednanie môže byť kedykoľvek vypovedané. Výpoveď nadobudne platnosť tri mesiace po prijatí písomného oznámenia druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Mám česť oznámiť, pokiaľ návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Thajského kráľovstva, táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie vyjadrujúca súhlas budú tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, ktoré nadobudne platnosť tri mesiace po dôjdení nóty s odpoveďou.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám Excelencia opätovne vyjadril prejav svojej najhlbšej úcty.“.

V odpovedi mám česť vyhlásiť, že predchádzajúci návrh je prijateľný thajskej vláde a že táto nóta a nóta Vašej Excelencie, na ktorú sa odpovedá, vytvoria Dojednanie v tejto záležitosti medzi oboma vládami.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám Excelencia, opätovne vyjadril prejav svojej najhlbšej úcty.

Wichian Watanakun
námestník ministra zahraničných vecí
Thajska

Jeho Excelencia
Martin Palouš
námestník ministra zahraničia
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.