Oznámenie č. 559/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-559
Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 10.12.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.

Aktuálne znenie 10.12.1992

559

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vydalo podľa § 8 ods. 6 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch výnos č. 42/1477/1992 z 23. 10. 1992, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.

Výnos bol zverejnený vo Finančnom spravodajovi č. 10 a v Obchodnom vestníku.