Zákon č. 546/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-546
Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 08.12.1992
Aktuálne znenie 08.12.1992

546

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. listopadu 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

㤠4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.“.

2. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Tyto návrhy předkládá radě presidium.“.

3. V § 15 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.