Oznámenie č. 538/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-538
Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do23.10.2000
Zrušený 36/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII ods. 1 dňom 3. júna 1992.

Pôvodný predpis 03.12.1992

538

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 22. októbra 1991 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII ods. 1 dňom 3. júna 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“);

uznávajúc dôležitosť vedy a techniky pre vývoj prosperujúcich národných ekonomík;

súc presvedčené, že medzinárodná spolupráca vo vede a technike upevní zväzky priateľstva a porozumenia medzi ich obyvateľmi a podporí stav vedy a techniky na prospech oboch štátov;

vyslovujúc prianie vytvárať vedecko-technickú spoluprácu, ktorá sa v minulosti rozvíjala medzi oboma štátmi podľa Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a iných oblastiach, podpísanej 15. apríla 1986;

súc presvedčené o potrebe rozvoja vzájomne prospešnej vedecko-technickej spolupráce;

odvolávajúc sa na Helsinský záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a záverečné dokumenty z následných rokovaní vo Viedni, Bonne, Madride a Paríži;

dohodli sa na tomto:

Článok I

1. Zmluvné strany rozvíjajú, podporujú a uľahčujú vedecko-technickú spoluprácu medzi spolupracujúcimi organizáciami svojich štátov na základe zásad rovnosti, všeobecnej reciprocity a obojstranného prospechu. Táto spolupráca sa môže uskutočňovať napr. v oblasti základných vied, ochrany životného prostredia, lekárskych vied, zdravotníctva, poľnohospodárstva, strojárskeho výskumu, v oblasti energetiky, prírodných zdrojov a ich racionálneho využívania, štandardizácie, vedecko-technickej politiky a riadenia a v ďalších oblastiach vedy a techniky, ktoré môže dohodnúť Spoločná rada ustanovená podľa čl. IX a X tejto Dohody.

2. Spolupracujúcimi organizáciami môžu byť akadémie vied, vedecké ústavy, vedecké spoločnosti, univerzity, vládne orgány a iné organizácie výskumu a vývoja oboch štátov.

3. Spolupráca podľa tejto Dohody môže zahŕňať koordinované a spoločné výskumné projekty, štúdie a výskumy; spoločné vedecké kurzy, semináre, konferencie a sympóziá; výmenu vedecko-technických informácií a dokumentácie v rámci spolupráce; výmenu vedcov, odborníkov a výskumných pracovníkov; výmenu alebo spoločné využívanie zariadení a materiálov; a iné formy vedecko-technickej spolupráce, ktoré môže dohodnúť Spoločná rada.

Článok II

Spolupráca podľa tejto Dohody bude podliehať zákonom a právnym predpisom platným v štátoch zmluvných strán a je závislá od disponbility finančných prostriedkov.

Článok III

1. Spolupráca v rámci tejto Dohody sa uskutočňuje podľa vykonávacích protokolov alebo iných zmluvných dojednaní uzavretých medzi vládnymi orgánmi štátov oboch zmluvných strán (ďalej len „vykonávacie dojednania“). Tieto vykonávacie dojednania môžu zahŕňať predmety spolupráce, organizačné otázky, spôsoby financovania, rozvrhnutie nákladov a iné zásadné otázky.

2. Vedecko-technické aktivity prebiehajúce medzi organizáciami v rámci Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a iných oblastiach z 15. apríla 1986, naďalej pokračujú a spravujú sa Dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Článok IV

Pre spoluprácu podľa tejto Dohody každá zmluvná strana uľahčí v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi:

a) pohotový a účelný vstup a výstup príslušného zariadenia prístrojov a informácií týkajúcich sa projektu na svojom území;

b) pohotový a účelný vstup na svoje územie a výstup z neho a tuzemské cestovanie a výkon práce osôb zúčastňujúcich sa na vykonávaní tejto Dohody;

c) prístup do príslušných geografických oblastí, k údajom, materiálom, inštitúciám a osobám zúčastňujúcim sa na vykonávaní tejto Dohody

d) porovnateľný prístup k veľkým, vládou financovaný alebo podporovaným programom a zariadeniam pre hosťujúcich výskumných pracovníkov a porovnateľný prístup k informáciám týkajúcim sa vedecko-technického výskumu a vývoja a ich výmenu.

Článok V

Ustanovenia týkajúce sa ochrany a distribúcie duševného vlastníctva vytvoreného alebo získaného počas spolupráce v rámci tejto Dohody sú uvedené v prílohe A tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok VI

Vedecko-technické informácie nemajúce majetkovú povahu a vytvorené v rámci spolupráce podľa tejto Dohody sa dajú k dispozícii svetovému vedeckému spoločenstvu, pokiaľ sa písomne nedohodne inak vo vykonávacích dojednaniach, obvyklou cestou a v súlade s bežnými postupmi spolupracujúcich organizácií.

Článok VII

Vedcov, technických odborníkov a inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné organizácie možno prizvať k spolupráci v rámci tejto Dohody na svoje vlastné náklady po súhlase oboch zmluvných strán, pokiaľ sa nedohodne inak.

Článok VIII

Žiadne ustanovenie tejto Dohody nie je na prekážku vedecko-technickej spolupráci uskutočňovanej medzi spolupracujúcimi organizáciami štátov zmluvných strán mimo rámca tejto Dohody.

Článok IX

Na vykonávanie tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli zriadiť Spoločnú radu ČSFR a USA pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Spoločná rada“).

Spoločná rada:

a) odporúča zmluvným stranám všeobecnú politiku na vykonávanie tejto Dohody;

b) určuje oblasti a formy spolupráce v súlade s čl. I ods. 1 a 3;

c) posudzuje, hodnotí a spracúva špecifické odporúčania týkajúce sa vedecko-technickej spolupráce;

d) posudzuje špecifické činnosti v rámci spolupráce, ktoré schválili vládne orgány oboch zmluvných strán a schválili výkonné orgány pre finančné krytie;

e) pripravuje periodické správy o činnostiach Spoločnej rady a o spolupráci vykonávanej podľa tejto Dohody na predloženie ministrom pre strategické plánovanie a zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a štátnemu sekretárovi Spojených štátov amerických;

f) vykonáva ďalšie funkcie, na ktorých sa obe zmluvné strany môžu dohodnúť.

Článok X

1. Spoločná rada sa skladá zo šiestich vládnych predstaviteľov, z ktorých troch vymenuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sú viazaní jej inštrukciami a troch z nich vymenuje vláda Spojených štátov amerických a sú viazaní jej inštrukciami. Každá zmluvná strana môže vymenovať alternatívnych členov.

2. Spoločná rada sa schádza raz ročne, striedavo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a Spojených štátoch amerických a ďalej podľa potreby.

3. Spoločná rada volí predsedu zo svojich členov na obdobie jedného roka.

4. Spoločná rada koná na základe súhlasu všetkých členov.

Článok XI

1. Každá zmluvná strana má svoj výkonný orgán. Výkonnými orgánmi sú Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

2. Výkonné orgány vykonávajú dozor, správu a koordináciu spolupráce podľa tejto Dohody.

3. Návrhy spolupráce schválené vládnymi orgánmi oboch zmluvných strán sa odovzdávajú výkonným orgánom na schválenie prídelov finančných prostriedkov pre tieto činnosti.

4. Výkonné orgány spravujú Spoločný fond vytvorený podľa článku XII na podporu schválených činností v rámci spolupráce.

5. Výkonné orgány pripravujú podklady pre zasadanie Spoločnej rady.

Článok XII

Na účely prípravy návrhov, vykonávanie a financovanie spolupráce podľa tejto Dohody zmluvné strany zriaďujú Spoločný fond skladajúci sa z rovnakých príspevkov oboch zmluvných strán. Zásady pre zriadenie Spoločného fondu sú uvedené v prílohe B, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok XIII

1. Zmluvné strany si vzájomne oznámia diplomatickou cestou splnenie príslušných vnútroštátnych náležitostí potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom dôjdenia neskoršieho z oboch oznámení a zostane v platnosti po dobu piatich rokov. Pokiaľ žiadna zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane písomnou formou najmenej šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti svoj zámer vypovedať túto Dohodu, predlžuje sa táto Dohoda o jedno ďalšie päťročné obdobie. Potom môžu zmluvné strany predĺžiť túto Dohodu písomnou formou.

2. Po uplynutí začiatočného päťročného obdobia (podľa článku XIII ods. 1) môže každá zmluvná strana vypovedať túto Dohodu písomným oznámením odovzdaným druhej zmluvnej strane šesť mesiacov vopred. Vypovedanie tejto Dohody neovplyvní dokončenie spolupráce vykonávanej podľa tejto Dohody a plne nerealizovanej k dátumu vypovedania tejto Dohody.

3. Túto Dohodu možno meniť písomnou dohodou zmluvných strán.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané vo Washingtone 22. októbra 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Lawrence Eagleburger v. r.

Příloha 01

Príloha A

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Na základe článku V tejto Dohody sa ustanovuje:

Zmluvné strany zabezpečia zodpovedajúcu a účinnú ochranu duševného vlastníctva vytvoreného alebo získaného podľa tejto Dohody a zodpovedajúcich vykonávacích dojednaní. Zmluvné strany súhlasia, že spolupracujúce subjekty sa upovedomia bez meškania navzájom o všetkých vynálezoch alebo autorských právach vzniknutých v rámci tejto Dohody a že sa budú včas usilovať o získanie ochrany pre toto duševné vlastníctvo. Práva k tomuto duševnému vlastníctvu budú rozdelené podľa ustanovení tejto prílohy.

I. Rozsah

A. Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti v rámci spolupráce podľa tejto Dohody, pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi zmluvnými stranami alebo ich splnomocnencami.

B. Na účely tejto Dohody sa „duševné vlastníctvo“ chápe podľa definície obsiahnutej v článku 2, Konvencie o vytvorení svetovej organizácie na ochranu duševného vlastníctva podpísanej v Stockholme 14. júla 1967.

C. Táto príloha sa týka príslušného rozdelenia práv, nárokov a licenčných poplatkov medzi zmluvné strany alebo spolupracujúce subjekty ich štátov. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby spolupracujúce subjekty štátov druhej zmluvnej strany mohli dostať práva k duševnému vlastníctvu rozdelené podľa tejto prílohy prostredníctvom kontraktov so svojimi vlastnými spolupracujúcimi subjektmi alebo inými zákonnými cestami, ak je to potrebné. Táto príloha inak nemení alebo nepredurčuje rozdelenie práv medzi zmluvnú stranu a príslušníkov štátu zmluvnej strany, ktoré sa bude spravovať právnym poriadkom a praxou príslušnej zmluvnej strany.

D. Spory týkajúce sa duševného vlastníctva a vzniknuté v rámci tejto Dohody by sa mali vyriešiť rokovaním medzi príslušnými spolupracujúcimi subjektmi alebo podľa potreby i zmluvnými stranami alebo ich splnomocnencami. Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa sporná záležitosť odovzdá arbitráži na vydanie záväzného rozhodnutia podľa platných ustanovení medzinárodného práva. Pokiaľ sa písomne zmluvné strany alebo ich splnomocnenci inak nedohodnú, platia arbitrážne pravidlá Komisie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

E. Ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto Dohody nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté podľa tejto prílohy.

II. Rozdelenie práv

A. Každá zo zmluvných strán je oprávnená na nevýhradnú, neodvolateľnú, bezplatnú licenciu pre všetky krajiny na prekladanie, reprodukciu a verejné publikovanie vedecko-technických článkov, správ a kníh priamo vzniknutých zo spolupráce podľa tejto Dohody. Všetky verejne distribuované výtlačky diel chránených autorským právom a vzniknutých podľa tohto ustanovenia budú obsahovať mená autorov diela, pokiaľ autor výslovne neodmietne byť menovaný.

B. Práva ku všetkým formám duševného vlastníctva, a to iné ako práva opísané v úseku II/A, sa rozdelia týmto spôsobom:

1. Výskumní pracovníci, napr. vedci prijímaní predovšetkým na doplnenie svojho vzdelania, dostanú práva k duševnému vlastníctvu podľa zásad hostiteľskej inštitúcie. Navyše každý vyslaný odborník uvedený ako pôvodca vynálezu je oprávnený pomerne sa podieľať na licenčných poplatkoch získaných hostiteľskou organizáciou z poskytnutia práva na využitie duševného vlastníctva.

2.

(a) pokiaľ sa týka duševného vlastníctva vytvoreného počas spoločného výskumu, napríklad, ak zmluvné strany, zúčastnené inštitúcie alebo osoby súhlasili vopred s rozsahom práce, každá zmluvná strana alebo jej spolupracujúce subjekty budú mať príslušné právo na všetky práva a nároky na svojom vlastnom území. Práva a nároky v tretích krajinách budú určené vo vykonávacích dojednaniach. Ak výskum nie je určený ako „spoločný výskum“ v príslušných vykonávacích dojednaniach, práva k duševnému vlastníctvu vzniknuté z tohto výskumu, sa rozdelia podľa ods. IIB1. navyše každá osoba uvedená ako pôvodca vynálezu bude mať právo pomerne sa podieľať na všetkých poplatkoch získaných od ktorejkoľvek inštitúcie z predaja licencie na toto vlastníctvo.

(b) Bez ohľadu na odsek IIB2 (a), ak sa určitý typ duševného vlastníctva chráni podľa práva štátu jednej zmluvnej strany, ale nie druhej zmluvnej strany, tá zmluvná strana štátu, ktorého právny poriadok uznáva pre daný typ právnu ochranu, alebo spolupracujúce subjekty štátu tejto zmluvnej strany budú príslušne oprávnené na všetky práva a nároky pre celý svet. Osoby uvedené ako pôvodcovia vynálezov sú však oprávnené na licenčné poplatky, ako je ustanovené v ods. IIB2 (a).

III. Obchodné tajomstvo

V prípade, že informácia klasifikovaná po určitú dobu ako utajovaná vznikne alebo sa získa na základe tejto Dohody, každá zo zmluvných strán a jej účastníci budú chrániť takú informáciu v súlade s príslušnými zákonmi, právnymi predpismi a správnou praxou. Informáciu možno kvalifikovať ako „obchodné tajomstvo“, ak môže osoba majúca takú informáciu z nej mať ekonomický prospech alebo môže získať konkurenčnú výhodu proti tým, ktorí takú informáciu nemajú, pričom informácia nie je všeobecne známa alebo verejne dostupná z iných zdrojov, a vlastník predtým túto informáciu neurobil prístupnú bez toho, aby pre ňu určil povinnosť zaobchádzať s ňou ako s utajovanou.

Příloha 02

Príloha B

SPOLOČNÝ FOND

1. Obe zmluvné strany poskytnú, za predpokladu, že budú mať príslušné finančné prostriedky, rovnaké ročné príspevky do Spoločného fondu. Ich výška sa spresní a dohodne písomnou cestou.

2. V rozsahu, ktorý je v súlade s národnými zákonmi a právnymi predpismi, obe zmluvné strany urobia príslušné opatrenia na zabezpečenie peňažnej integrity Spoločného fondu umiestnením fondov na úročené účty.

3. Zmluvné strany budú mať rovnocenné postavenie pri správe Spoločného fondu. Postupy potrebné pre správu Spoločného fondu a využívanie fondov pre rozvoj, organizáciu a podporu vedecko-technickej spolupráce by mali byť čo najjednoduchšie a čo najúčinejšie.

4. Finančné prostriedky Spoločného fondu spravujú výkonné orgány, o ktorých hovorí článok XI.

5. Administratívne výdavky na činnosť Spoločnej rady sa uhrádzajú zo sumy vzniknutej z úrokov vkladov v Spoločnom fonde. Ak prostriedky vzniknuté z úrokových výnosov nebudú dostatočné, možno chýbajúcu sumu požičať priamo zo samotného Spoločného fondu.

6. Založenie a funkcia Spoločného fondu nesmie brániť spolupracujúcim organizáciám oboch štátov zmluvných strán zaobstarať si osobitné dopĺňajúce finančné prostriedky na spoluprácu. Spolupracujúce organizácie s osobitnými finančnými zdrojmi nie sú vyňaté z účasti na spolupráci financovanej zo Spoločného fondu.

7. Všetky ďalšie špecifické opatrenia pre správu a využívanie Spoločného fondu a pre splátku dlhu (pozri bod 5) sa musia dohodnúť medzi zmluvnými stranami.

8. V prípade, že táto Dohoda bude ukončená alebo vyprší, obe zmluvné strany sa dohodnú o vhodnom použití zostávajúcich finančných prostriedkov Spoločného fondu.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.