Vyhláška č. 533/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-533
Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do31.03.1997
Účinnosť od 03.12.1992 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 03.12.1992

533

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 26. novembra 1992,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb.

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. sa mení takto:

Ustanovenia § 34 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá, ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 hodiny prvého dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja do 22.00 hodiny posledného dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja. Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento uvedený zákaz v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

(2) Na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 15. apríla do 30. septembra zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm

a) v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny,

b) v prvý deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 do 11.00 hodiny,

c) v posledný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.

Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento uvedený zákaz v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.“.

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

MUDr. Čermák CSc. v. r.