Nariadenie vlády č. 531/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-531
Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Účinnosť od 03.12.1992
Aktuálne znenie 03.12.1992

531

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 11. novembra 1992,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992 sa mení takto:

Ustanovenie § 6 ods. 1 znie:

㤠6

Smerný rast miezd

(1) Smerný rast miezd je:

a) pri bankách a sporiteľniach 0 %,
b) pri ostatných subjektoch &nbsp
1 . ktoré vykázali pomer zisku k nákladom vo výške do 12 % a pri poisťovniach 12 %,
2. ktoré vykázali pomer zisku k nákladom vo výške nad 12 % 17 %.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.