Zákon č. 518/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-518

(v znení č. r1/c105/1992 Zb.)

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992 do30.09.2004
Účinnosť od 13.11.1992 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Redakčným oznámením z čiastky 105/1992 sa zmenila účinnosť zákona 518/1992 z 28.11.1992 na deň vyhlásenia, t. j. 13.11.1992.

Znenie 13.11.1992

518

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

z 5. novembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) nastupuje náhradník. Na nástup náhradníka sa vzťahuje postup podľa odseku 1.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

2. V § 48 odsek 6 znie:

(6) Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom mandát poslanca zanikol, alebo kedy nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník (odsek 5). Po zániku mandátu náhradníka (odsek 5) zostáva náhradník na tej istej kandidátskej listine a v pôvodnom poradí.“.

3. V celom texte zákona sa slová „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „predseda Národnej rady Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

11a) Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.