Zákon č. 515/1992 Zb.Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-515
Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Účinnosť od 13.11.1992
Aktuálne znenie 13.11.1992

515

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1992

o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 se vydávají státní dluhopisy1) v rozsahu 9 884 miliónů Kčs s dobou splatnosti do pěti let od účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Ministerstvo financí České republiky vydá státní dluhopisy a určí jejich emisní podmínky do jednoho měsíce od účinnosti tohoto zákona.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.