Nariadenie vlády č. 504/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-504
Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Aktuálne znenie 01.01.1993

504

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 16. září 1992

o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Vláda České republiky podle § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., nařizuje:


§ 1

Výše náhrady v hotovosti vyplácené na základě výzvy původního vlastníka ministerstvem zemědělství České republiky1) za pozemky, které se podle zákona nevydávají a za které nebyl poskytnut jiný pozemek, činí 10 000 Kčs. Pokud náhrada stanovená podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. je nižší, poskytuje se náhrada v hotovosti ve výši vypočtené částky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 441/1992 Sb.