Vyhláška č. 499/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-499
Čiastka 98/1992
Platnosť od 29.10.1992
Účinnosť od 29.10.1992
Aktuálne znenie 29.10.1992

499

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 1. října 1992

o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 6 odst. 4 a § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

a) bližší podmínky odborné způsobilosti pro posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí, postup při jejím ověřování a udělování osvědčení,

b) způsob a průběh veřejného projednání posudku.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POSTUP PŘI JEJIM OVĚŘOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ

§ 2

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „odborná způsobilost“) se pro účely této vyhlášky rozumí odborná způsobilost pro zpracování dokumentace o hodnocení vlivů stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí1) (dále jen „dokumentace“) a posudku.2)

(2) Právnická osoba, jakož i fyzická osoba, která je podnikatelem, nemá-li sama osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“), může zpracovávat dokumentaci a posudek jen prostřednictvím osob s tímto osvědčením.

§ 3

Podmínky odborné způsobilosti

(1) Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky vydá osvědčení3) tomu, kdo:

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získal vysokoškolské vzdělání příslušného směru,

c) vykonával alespoň šest let praktickou činnost související s ochranou životního prostředí,

d) je bezúhonný,

e) úspěšně vykonal zkoušku odborné způsobilosti (§ 5).

(2) Za bezúhonného se pro účely této vyhlášky nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s ohrožením životního prostředí.4)

§ 4

Postup při ověřování odborné způsobilosti

(1) Odborná způsobilost se ověřuje na základě žádosti podané ministerstvu.

(2) V žádosti se uvede:

a) jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo,

b) dosažené vzdělání včetně oboru studia, popřípadě specializace,

c) délka a obsah odborné praxe a případná specializace v oblasti ochrany životního prostředí.

(3) K žádosti se připojí

a) výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců,

b) úředně ověřená kopie dokladu o získání vysokoškolského vzdělání,

c) doklad o vykonání nejméně šestileté praxe [§ 3 odst. 1 písm. c)],

d) přehled případné vlastní publikační, vědecké, nebo jiné činnosti a odborných prací, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí.

§ 5

(1) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou před zkušební komisí, kterou zřizuje ministerstvo.

(2) Zkušební komisi tvoří předseda, tajemník a další členové, které jmenuje ministr životního prostředí České republiky z řad odborníků. Znalosti požadované u zkoušky jsou vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Ke zkoušce bude pozván každý, kdo požádá o ověření odborné způsobilosti podle § 4 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) až c) a kdo splňuje podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) (dále jen „uchazeč“).

(4) Práva a povinnosti zkušební komise, jakož i způsob provádění a hodnocení zkoušek, upravuje zkušební řád, uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Zkušební komise vyhlásí v den zkoušky uchazečům ústně celkový výsledek zkoušky (příloha č. 2 část III bod 2).

§ 6

Udělování osvědčení

(1) Osvědčení vydá ministerstvo nejpozději do tří týdnů od úspěšného vykonání zkoušky.

(2) Osvědčení obsahuje:

a) jméno a příjmení, titul, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo osoby, která úspěšně vykonala zkoušku,

b) číslo jednací a datum vydání osvědčení,

c) otisk razítka ministerstva,

d) podpisy předsedy a tajemníka zkušební komise.

(3) Osoba, které bylo vydáno osvědčení a je jeho držitelem (dále jen „oprávněná osoba“), opatřuje zpracovanou dokumentaci a posudek kromě svého jména, příjmení, adresy a vlastnoručního podpisu také datem a číslem jednacím jí vydaného osvědčení.

§ 7

Změny a odnětí osvědčení

(1) Oprávněná osoba je povinna oznámit ministerstvu všechny podstatné změny týkající se údajů a dokladů uvedených v § 3 a 4, a to do 30 dnů od vzniku změn.

(2) Ministerstvo odejme osvědčení tomu,

a) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,

b) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem odborné činnosti,

c) komu bylo osvědčení vydáno na podkladě vědomě nesprávných údajů uvedených v žádosti nebo jejích přílohách.

(3) Ministerstvo může odejmout osvědčení v případě:

a) nedodržení oznamovací povinnosti podle odstavce 1,

b) prokázání závažných vad a zkreslení dokumentace nebo posudku, nebo jiného hrubého porušení povinností při výkonu odborné činnosti.

§ 8

Zánik osvědčení

Osvědčení zaniká:

a) smrtí oprávněné osoby,

b) tím, že se oprávněná osoba osvědčení vzdá.

§ 9

Úhrada nákladů

Uchazeč, který byl pozván ke zkoušce odborné způsobilosti, uhradí předem na náklady spojené se zkouškou částku 2000 Kčs. Tuto částku uhradí i za opakovanou zkoušku.

§ 10

Ministerstvo vede úplný seznam oprávněných osob a 2x ročně jej uveřejňuje ve Věstníku ministerstva.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB A PRŮBĚH VERĚJNÉHO POJEDNÁNÍ POSUDKU

§ 11

(1) Příslušný orgán5) požádá o zveřejnění oznámení místa a času veřejného projednání posudku (dále jen „veřejné projednání“) na úřední desce obce nebo, pokud jde o hl. m. Prahu, město Brno, město Ostravu nebo město Plzeň, na úřední desce příslušné městské části, na jejímž území má být stavba umístěna, činnost prováděna nebo technologie zaváděna, nebo jejíž území stavba, činnost nebo technologie svými důsledky zasáhne.

(2) Oznámení místa a času veřejného projednání se považuje za zveřejněné podle odstavce 1, pokud bylo vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně sedmi dnů přede dnem veřejného projednání.

§ 12

(1) Veřejné projednání řídí osoba pověřená příslušným orgánem,5) která svými znalostmi a zkušenostmi poskytuje záruku jeho odborného řízení (dále jen „pověřená osoba“).

(2) Pověřená osoba řídí průběh veřejného projednání tak, aby byly vlivy stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí projednány ze všech podstatných hledisek, a aby byli slyšeni zejména zástupci obce a veřejnosti, která uplatnila své vyjádření k dokumentaci,6) a zmocněnec občanské iniciativy.7)

(3) Z vážných důvodů, zejména pokud podstatné otázky či námitky není možné projednat nebo pokud je nutno zajistit další údaje nezbytné pro projednání, může pověřená osoba projednání přerušit. Zveřejnění oznámení místa a času pokračování veřejného projednání zajistí příslušný orgán obdobně podle § 11.

§ 13

O výsledku veřejného projednání vyhotoví pověřená osoba protokol ve lhůtě do deseti dnů od ukončení veřejného projednání.

§ 14

Organizační a technické zabezpečení veřejného projednání zajišťuje příslušný orgán5) ve spolupráci s obcí příslušnou podle ustanovení § 11.


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 15

Ministerstvo může pověřit na dobu do 31. března 1993 ke zpracování dokumentace a posudku vybrané právnické osoby.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.


Příloha 01

Příl.1

Znalosti požadované u zkoušky odborné způsobilosti
pro zpracování dokumentace a posudku

– problematika ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody, krajiny a půdy, ochrany nerostného bohatství, nakládání s odpady,

– přehled o hlavních druzích vlivů na životní prostředí,

– přehled o hlavních technických opatřeních ochrany jednotlivých složek životního prostředí,

– problematika a základy právní úpravy péče o zdraví lidu a péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek,

– zákon o životním prostředí,

– zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí,

– obecně závazné právní předpisy vydané k provedení zákona o životním prostředí a zákona ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí,

– základy právní úpravy územního plánování a stavebního řádu,

– základy právní úpravy jednotlivých složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, horniny, příroda) a odpadového hospodářství,

– význam, cíle a metodologie posuzování vlivů na životní prostředí.

Příloha 02

Příl.2

Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti
pro posuzování vlivů na životní prostředí

I. Práva a povinnosti zkušební komise, jejího předsedy a tajemníka

1. Zkušební komise

a) rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou,

b) ze závažných důvodů může uchazeče ze zkoušky vyloučit,

c) rozhoduje o hodnocení výsledků zkoušky,

d) podepisuje záznam o průběhu a hodnocení zkoušky.

2. Předseda zkušební komise

a) řídí jednání a práci zkušební komise,

b) dbá na jednotný a správný postup zkušební komise,

c) podepisuje osvědčení odborné způsobilosti.

3. Tajemník zkušební komise

a) seznámí uchazeče s formou, organizací a průběhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi a se způsobem hodnocení zkoušky,

b) před zahájením zkoušky ověřuje totožnost uchazečů podle osobních dokladů a podané žádosti, jakož i splnění povinnosti uvedené v § 9 této vyhlášky,

c) zabezpečuje vyhotovení písemného záznamu o průběhu a hodnocení zkoušky,

d) podepisuje osvědčení odborné způsobilosti.

4. Zkušební komise má vždy lichý počet členů, nejméně však pět. Usnáší se většinou hlasů.

II. Zkoušky k ověření odborné způsobilosti

1. Uchazeč bude pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním.

2. Zkouška se skládá z části písemné (dále jen „písemná zkouška“) a části ústní (dále jen „ústní zkouška“).

3. Písemná zkouška má formu písemného testu.

4. Písemnou zkoušku posoudí a vyhodnotí zkušební komise nejpozději do zahájení ústní zkoušky.

5. Zkušební komise seznámí uchazeče s výsledky hodnocení písemné zkoušky nejpozději při ústní zkoušce.

6. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá zpravidla na tři ze zkušebních otázek. Členové komise mohou klást uchazeči doplňující otázky.

III. Hodnocení výsledků zkoušky

1. Zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

2. O zkoušce bude pořízen písemný záznam, v němž se uvede hodnocení písemné i ústní zkoušky a celkový výsledek zkoušky „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

3. Osvědčení bude uchazeči odesláno doporučeně do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů po vykonání zkoušky.

4. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, poučí zkušební komise o možnostech a podmínkách opakování zkoušky a rozhodne, zda bude opakovat zkoušku celou nebo jen její část.

IV. Opakování zkoušky a stanovení náhradního termínu

1. Nevyhoví-li uchazeč při zkoušce, může zkoušku nebo její část opakovat. Termín opakované zkoušky určí uchazeči zkušební komise tak, aby se opakovaná zkouška konala vždy nejdříve po třech měsících ode dne předchozí zkoušky a tento termín oznámí uchazeči nejméně jeden měsíc předem.

2. Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opakování zkoušky nemohl dostavit z důležitého důvodu anebo svou neúčast řádně omluvil, stanoví zkušební komise náhradní termín.

3. Jestliže se uchazeč ke zkoušce nebo opakování zkoušky nedostaví bez řádné omluvy nebo bez důležitého důvodu, může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti.

V. Dokumentace o ověřování odborné způsobilosti
Dokumentaci týkající se ověřování odborné způsobilosti a udělování osvědčení eviduje a její ukládání zabezpečuje ministerstvo.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

2) § 9 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

3) § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

4) § 181a, 181b trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 392/1992 Sb.).

5) § 20 odst. 1, 3 a 4 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

6) § 7 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

7) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.