Oznámenie č. 486/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-486
Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 ods. 1 dňom 28. mája 1992.

Pôvodný predpis 26.10.1992

486

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 8. februára 1990 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 ods. 1 dňom 28. mája 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky

a

vláda Spolkovej republiky Nemecko

vedené prianím uľahčiť cestnú dopravu medzi oboma stranami a obojstrannú tranzitnú dopravu

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody znamená pojem „vozidlo“ každé mechanicky poháňané cestné vozidlo, ako aj každý príves (včítane návesu), ktorý k tomuto vozidlu môže byť pripojený, či už sa dováža s vozidlom spoločne alebo oddelene.

Článok 2

Vozidlá, ktorým príslušný orgán jednej strany pridelil štátnu poznávaciu značku alebo boli inak pripustené do cestnej premávky a ktoré sú dovezené na prechodný pobyt na územie druhej strany, sú na dobu jedného roka oslobodené

– zo strany Československej socialistickej republiky od poplatkov za povolenie v medzinárodnej cestnej doprave

– zo strany Spolkovej republiky Nemecko od dane z motorových vozidiel.

Článok 3

(1) Vozidlám, ktoré sú určené na prepravu nákladov, sa poskytne daňové oslobodenie uvedené v článku 2 tejto Dohody len vtedy, ak jednotlivý pobyt vozidla na území druhej strany nepresiahne 14 po sebe idúcich dní. Pri počítaní dĺžky pobytu vozidla sa deň vstupu a deň výstupu počíta vždy ako celý deň.

(2) Ak sa vozidlo použije pre veľtrhy, výstavy alebo podobné podujatia alebo ak vyžaduje opravu, poskytne sa daňové oslobodenie po dobu potrebnú na uskutočnenie uvedených podujatí alebo opráv.

Článok 4

(1) Obe strany sa budú usilovať o to, aby odstránili vzájomným dorozumením ťažkosti alebo pochybnosti, ktoré vzniknú pri výklade alebo vykonávaní tejto Dohody.

(2) Na vykonanie Dohody uzavrú obe strany protokol, ktorý je súčasťou Dohody.

Článok 5

Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 bude táto Dohoda v súlade s ustanovenými postupmi rozšírená na Berlín (Západný).

Článok 6

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď si obe strany navzájom oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené potrebné vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dohody.

(2) Dohoda sa dojednáva na neobmedzenú dobu. Každá strana môže Dohodu písomne vypovedať ku koncu každého kalendárneho roka v lehote troch mesiacov, najskôr však ku koncu kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom Dohoda nadobudla platnosť.

Dané v Bonne 8. februára 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Václav Klaus v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecko

Theo Waigel v. r.

PROTOKOL

Pri podpise Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave dospeli podpísaní splnomocnenci k nasledujúcim dojednaniam, ktoré sú súčasťou Dohody:

1) K článku 2

K poplatkom za povolenie v medzinárodnej cestnej doprave patria v Československej socialistickej republike tiež poplatky za osobitné povolenie pri prekročení najviac prípustných rozmerov a váh.

Oslobodenie zo strany Spolkovej republiky Nemecko sa vzťahuje tiež na zvýšenú daň z motorových vozidiel, ktorá sa vyberá pri povolenom prekročení najviac prípustných rozmerov a váh.

Obe strany majú právo prijať zodpovedajúce opatrenia v prípade, že druhá strana zavedie nové dane alebo dávky, ktoré zaťažujú medzinárodnú cestnú dopravu.

2) K článku 4

Obe strany sa budú usilovať prostredníctvom rokovaní o riešenie vzniknutých ťažkostí aj vtedy, ak jedna z oboch strán zavedie nové dane alebo iné dávky zaťažujúce medzinárodnú cestnú dopravu.

3) K článku 6

Odo dňa vykonávania tejto Dohody budú sa povolenia na dopravu obojstranne bezplatne vymieňať.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.