Zákon č. 483/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-483
Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 26.10.1992 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.
Znenie 26.10.1992

483

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 znie:

㤠7

(1) Orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý zabezpečuje jeho programovú objektívnosť a nezávislosť, je Rozhlasová rada (ďalej len „rada“). Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány, programovú štruktúru, určuje koncepciu činnosti rozhlasu v programovej oblasti a navrhuje koncepciu v hospodárskej a technickej oblasti.

(2) Rada má deväť členov, ktorých na návrh príslušného výboru volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky; člena rady možno odvolať,

a) ak sa bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady, alebo

b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo

c) ak vzniknú dôvody podľa § 7 ods. 7.

(3) Funkčné obdobie členov rady je šesťročné a začína prvým riadnym zasadnutím rady, ktoré zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky alebo ním poverený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od ich zvolenia. Na tomto zasadnutí si rada zvolí predsedu.

(4) Po prvej voľbe členov rady sa na jej prvom riadnom zasadnutí určia žrebom mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.

(5) Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady na obdobie šesť rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo. Národná rada Slovenskej republiky zvolí nového člena do 60 dní od uprázdnenia miesta člena rady.

(6) Funkcia člena rady je čestnou funkciou; člen má nárok na náhradu cestovných výdavkov1) súvisiacich s jeho činnosťou v rade. Náklady spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.

(7) Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo v obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy, a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

(8) Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány a schvaľuje ich štatúty a rokovacie poriadky.“.

2. V § 8 ods. 1 znie:

(1) Ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky.“.

3. § 9 sa vypúšťa.

4. V § 11 ods. 2 znie:

(2) Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého riadneho zasadnutia (§ 7 ods. 3) predložiť na schválenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh štatútu rady.“.

5. § 13 sa vypúšťa.


Čl. II

Funkčné obdobie rady vymenovanej podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase sa skončí prvým riadnym zasadnutím rady podľa tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.