Vyhláška č. 468/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-468
Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
Znenie 30.12.1992

468

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 30. septembra 1992

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia založenia prvého tenisového klubu na území dnešnej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vydávajú pamätné strieborne päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunáka je 24 g, jeho priemer je 40 mm. Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „TENIS TENIS TENIS“. Pri razbe päťstokorunáka je povolená odchýlka hore aj dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je uvedený vo dvoch riadkoch pod štátnym znakom. Pod názvom štátu je označenie hodnoty „500 Kčs“.

(2) Na rube päťstokorunáka je postava tenistu v pohybe s tenisovou raketou v oboch rukách. Postava tenistu je v pozadí ľavej spodnej časti mince doplnená symbolickým vyobrazením architektúry Centrálneho tenisového dvorca Štvanice v Prahe. Nápis „ČESKOSLOVENSKÝ TENIS 1893-1993“ vo dvoch riadkoch je umiestnený v hornej časti mince. Autorom návrhu päťstokorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák. Iniciálky jeho mena „LK“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince vpravo od päty ľavej nohy tenistu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembrom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01