Oznámenie č. 464/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-464
Čiastka 93/1992
Platnosť od 15.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu.

Pôvodný predpis 15.10.1992

464

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. mája 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Republiky Gruzínsko, ďalej len „zmluvné strany“,

uznávajúc veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov, snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Gruzínsko,

berúc na vedomie zmeny prebiehajúce v ekonomike oboch štátov,

riadiac sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa nasledovne:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov štátov zmluvných strán, ďalej len „subjekty“, vykonávajú zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľnej mene, podľa bežných svetových cien a princípov používaných v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Gruzínsko.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany.

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na:

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom pri prihraničnom obchode,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v zóne voľného obchodu.

Článok 3

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Gruzínsko sa budú uskutočňovať na základe kontraktov uzavieraných medzi subjektmi zmluvných strán oprávnenými na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.

Článok 4

S cieľom uskutočňovania obchodných a ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu určené zoznamami dodávok, spravidla na každý rok.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú spresňovať v zoznamoch najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmlúv na dodávky tovaru a poskytovanie služieb v súlade so zoznamami, pritom sa budú používať svetové ceny a zúčtovanie vo voľne zameniteľnej mene s použitím bártrových operácií a iných foriem obvyklých v medzinárodnom obchode.

Článok 5

Česko-slovenská obchodná banka a.s. a Národná banka Republiky Gruzínsko dohodnú spôsob zúčtovania platieb vyplývajúcich z tejto Dohody.

Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú v jednotlivých prípadoch prerokúvať možnosti vykonania platieb medzi subjektmi v národných menách ich štátov, pokiaľ také operácie nie sú v rozpore s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 6

Platby za všetky druhy neobchodných operácií sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú posudzovať možnosti použitia národných mien pri zúčtovaní jednotlivých druhov platieb neobchodnej povahy.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať prehĺbenie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie kooperácie výroby, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií, rozvoj cestovného ruchu a takisto zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce, bežných v svetovej ekonomike.

Článok 8

Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, možno reexportovať do tretích štátov iba s predchádzajúcim písomným súhlasom vývozcu.

Článok 9

Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi štátov zmluvných strán nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov.

Článok 10

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán v prípade potreby stretávať striedavo v Prahe a Tbilisi.

Článok 11

Záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Dohody sa nedotýkajú záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred podpísaním tejto Dohody medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 12

Túto Dohodu možno meniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 13

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia nóty o výpovedi.

Dané v Prahe 20. mája 1992 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, gruzínskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej

Republiky:

Marták v. r.

Za vládu

Republiky Gruzínsko:

Ukleba v. r.

Poznámky pod čiarou

)

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.