Vyhláška č. 445/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-445
Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Účinnosť od 18.09.1992
Aktuálne znenie 18.09.1992

445

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. srpna 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova „vedle výchovného působení“ vypouštějí.

2. Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Stanovým táborem se rozumí tábor, jehož součástí zpravidla nejsou trvalé nebo dočasné stavby.“.

3. V § 4 odst. 1 věta poslední zní: „Lékařské potvrzení se nevyžaduje u pedagogických a zdravotnických pracovníků a studentů pedagogických a lékařských fakult.“.

4. V § 5 odst. 1 se slova „orgán, organizace, popřípadě osoba“ nahrazují slovy „právnická, popřípadě fyzická osoba“.

5. § 5 odst. 2 písm. b) zní:

b) předem zvolit,7) s výjimkou putovních táborů, praktického lékaře pro děti a dorost, popřípadě praktického lékaře (dále jen „praktický lékař“), který bude poskytovat zdravotní péči účastníkům zotavovací akce v místě jejího konání;“

6. V § 5 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) oznámit konání zotavovací akce s uvedením místa, termínu a počtu účastníků běhu nejpozději dva měsíce před jejím zahájením okresnímu hygienikovi příslušnému podle místa konání zotavovací akce, u putovních táborů okresnímu hygienikovi v místě, kde zotavovací akce začíná. K tomuto oznámení je třeba přiložit výsledky laboratorního rozboru vody staré nejdéle tři měsíce, pokud zdrojem vody zásobujícím zotavovací akci není veřejný vodovod; dále je třeba přiložit doklad o zajištění zdravotní péče praktickým lékařem. O závazný posudek okresního hygienika k umístění zotavovací akce a jejímu provozu musí provozovatel požádat jen pokud si to okresní hygienik vyhradí; výhrada musí být provozovateli doručena nejpozději jeden měsíc před zahájením zotavovací akcie;“

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

7. § 5 odst. 2 písm. d) zní:

d) zajistit zdravotníka z řad lékařů, středních zdravotnických pracovníků, studentů lékařské fakulty, kteří ukončili alespoň třetí ročník, nebo zdravotníků, kteří předložili doklad o absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích, a to nejméně jednoho zdravotníka na nejvýše 100 dětí;“.

8. V § 5 odst. 2 písm. f) se vypouštějí slova „ve spolupráci s okresním ústavem národního zdraví příslušným podle sídla provozovatele“.

9. § 5 odst. 2 písm. h) zní:

h) zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci pro děti a dorost, popřípadě vybavení velké zdravotnické brašny pro putovní tábor podle seznamu stanoveného v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.“.

10. § 5 odst. 3 zní:

(3) Provozovatel smí přijmout k účasti na zotavovací akci pouze dítě, které v daném kalendářním roce dosáhne věku sedmi let, a na putovní tábory dítě, které v daném kalendářním roce dosáhne věku jedenácti let. Děti ve věku sedmi až jedenácti let mohou být přijaty na putovní tábory za podmínky, že jde o děti připravované na tyto zotavovací akce celoročně, pochody se konají bez zátěže a v rozsahu odpovídajícím schopnostem a věku dítěte, denně nejvýše 15 km. Děti předškolního věku (od pěti let) se mohou zotavovací akce zúčastnit s doprovodem alespoň jednoho z rodičů. Provozovatel nesmí přijmout k účasti na zotavovací akci dítě, kterému bylo nařízeno karanténní opatření nebo které přišlo do styku s osobou podezřelou z onemocnění ve smyslu příslušných právních předpisů,4) a dále dítě, jehož zdravotní stav neodpovídá druhu zotavovací akcie (§ 6) nebo jeví známky akutního onemocnění.“.

11. V § 6 odst. 1 se slova „obvodní dětský lékař“ nahrazují slovy „praktický lékař“.

12. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Povinnosti praktického lékaře

Praktický lékař poskytuje zdravotní péče účastníkům zotavovací akce po celou dobu jejího trvání. Při podezření na výskyt přenosného onemocnění zajistí odebrání materiálu na mikrobiologické vyšetření a informuje příslušnou okresní hygienickou stanici.“.

13. V § 9 písm. d) se slovo „pověřenému“ nahradí slovem „praktickému“.

14. V § 9 písm. f) věta za středníkem zní: „vážnější onemocnění dětí a osob činných při zotavovací akci a podezření na výskyt přenosného onemocnění neprodleně hlásit praktickému lékaři a výskyt přenosných nemocí hlásit i příslušnému hygienikovi;“.

15. V § 9 písm. g) se slovo „pověřeného“ nahradí slovem „praktického“.

16. V § 11 se na konci připojují tato slova: „a na místech se sjízdnou přístupovou cestou.“.

17. § 13 odst. 2 zní:

(2) Stany určené pro ubytování dětí musí být z nepromokavého materiálu a musí mít podlážku, která pokrývá minimálně celou podlahovou plochu stanu, nebo musí být jiným vhodným způsobem izolovány od země.“.

18. V § 13 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako 3 až 7.

19. § 14 odst. 1 zní:

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena zdrojem nezávadné pitné vody v dostatečném množství. Doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody je provozovatel povinen na požádání předložit pracovníkovi hygienické služby. Dovážet pitnou vodu na zotavovací akci lze pouze se souhlasem příslušného hygienika za podmínek jím stanovených.“.

20. V § 18 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: „Místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících musí být projednáno s příslušným okresním hygienikem.“.

21. Příloha č. 1 vyhlášky č. 185/1990 Sb. zní:

„LÉKÁRNIČKA PRO ZOTAVOVACÍ AKCE PRO DĚTI A DOROST

(seznam platí pro kapacitu akce do 80 dětí, při zvýšeném počtu dětí se obsah vybavení lékárničky patřičně upraví - násobkem množství léčiv i zdravotnických potřeb)

CALCIUM PANTOTHENICUM 3 balení
PARALEN tabl. 5 balení
JODISOL pero 4 g 3 balení
JODISOL tinktura 1 balení
Benzin lékařský (doplňuje se až při zahájení zotavovací akce) 200 ml
Hypermangan 10 g
CARBOSORB 3 balení
OPTHAL oční lázeň 2 balení
PLUMBIN 10 balení
SEPTONEX spray 2 balení
CHLORAMIN B 1 balení
KINEDRYL tabl. 20 balení
SEPTONEX ung. 2 balení
SEPTONEX zásyp 3 balení
ENDIARON tabl. 2 balení
DITHIADEN tabl. 3 balení
OPHTALMOSEPTONEX gtt 3 balení
OPHTALMOSEPTONEX ung. 3 balení
TRAUMACEL zásyp 3 balení
STOPANGIN sol. 3 balení
Obvazový a jiný zdravotnický materiál:
Gáza hydrofilní sterilní 20 cm x 4 cm 5 ks
Gáza hydrofilní sterilní 6,5 cm x 7,5 cm 5 ks
lopatky na iazyk 100 ks
náplast - rychloobvaz 8 cm x 1 cm 2 balení
náplast v roli 5 cm x 5 m 2 balení
náplast v roli 18 cm x 5 m 1 balení
obinadlo hydrof. lis. 6 cm x 5 m 10 ks
&nbsp 8 cm x 5 m 10 ks
10 cm x 5 m 10 ks
12 cm x 5 m 10 ks
obinadlo pružné 8 cm x 5 m 5 ks
&nbsp 10 cm x 5 m 5 ks
obinadlo škrtící pryžové 1 ks
dlahy 2 ks
T - tubus 1 ks
pinzeta chirurgická rovná 1 ks
šátek troj cípy 3 ks
vata obvazová á 250 g 2 ks
vata buničitá á 500 g 4 ks
zavírací špendlíky různé velikosti 10 ks
svítilna (baterka) 1 ks
lékařský teploměr 1 ks
VYBAVENÍ VELKÉ ZDRAVOTNICKÉ BRAŠNY
PARALEN tabl. 3 balení
CARBOSORB 40 tablet
KINEDRYL 20 tablet
NATRIUM HYDROGENCARBONICUM SPOFA tabl. 1 balení
OPTHAL 1 balení
SEPTONEX spray 1 balení
DITHIADEN tabl. 1 balení
SEPTONEX ung. 1 balení
Obvazový materiál: &nbsp
Gáza skládaná 7,5 x 7,5 (cm) á 5 ks 4 balení
Spofaplast 1,25 cm x 5 m 1 balení
&nbsp 2,5 cm x 5 m 1 balení
Spofaplast rychloobvaz 8 cm x 1 cm 1 balení
Obinadlo hydrofilní sterilní &nbsp
&nbsp 5 cm x 5 m 5 ks
&nbsp 10 cm x 5 m 10 ks
Obinadlo škrtící pryžové 2 ks
Šátek trojcípy 5 ks
Vata obvazová sterilní lisovaná 25 g 1 balení
Zdravotnické pomůcky: &nbsp
Nůž kapesní 1 ks
Nůžky 1 ks
Pinzeta anatomická 1 ks
Rouška PVC 45 x 55 (cm) 1 ks
Rouška resuscitační 1 ks
Teploměr v pouzdře 1 ks
Špendlíky zavírací 24 ks
TRAUMACEL zásyp 1 ks
Ostatní pomůcky - různé: &nbsp
Záznamník s tužkou 1 ks
Tablety pro přípravu pitné vody (doplňují se až před akcí) 1 balení
Brašna zdravotnická velká - prázdná 1 ”.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

7) § 19 nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.