Vyhláška č. 44/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-44
Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992
Účinnosť od 28.01.1992
Aktuálne znenie 28.01.1992

44

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 7. ledna 1992,

o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 60 odst. 2 až 4 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, stanoví:


Náhrada ušlého výdělku

§ 1

Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, jsou však výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí v jimi prokázané výši, nejvýše však 50 Kčs za hodinu nebo 400 Kčs za jeden den.

§ 2

(1) Základem pro výpočet náhrady ušlého výdělku přísedících uvedených v § 1 je základ daně z příjmu obyvatelstva.1)

(2) Přísedícímu uvedenému v § 1 náleží za 1 hodinu náhrada ušlého výdělku, vypočtená dělením základu podle odstavce 1 počtem pracovních hodin, připadajících na kalendářní rok, kterou zvláštní předpis2) stanoví jako nejvyšší rozsah pracovní doby pracovníků v pracovním poměru.

(3) Základ podle odstavce 1 prokazuje přísedící uvedený v § 1 posledním platebním výměrem orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předcházel dni výkonu funkce přísedícího, za který se náhrada poskytuje.

§ 3

Nemohou-li přísedící uvedení v § 1 prokázat výši ušlého výdělku způsobem stanoveným v § 2, přísluší jim náhrada ušlého výdělku v částce 17 Kčs za hodinu, nejvýše však 136 Kčs za jeden den.

§ 4

Náhrada hotových výdajů

Hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí, se nahrazují za podmínek, v rozsahu a ve výši stanovené zvláštním předpisem.3)

§ 5

Paušální náhrada za výkon funkce přísedícího

Přísedícím přísluší za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 22 Kčs.


Ustanovení závěrečné

§ 6

Zrušuje se vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky č. 14/1970 Sb., o náhradách příslušejícím soudcům z lidu.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr

JUDr. Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 odst. 1 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

2) § 83 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 167/1991 Sb.).

3) Vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.