Vyhláška č. 414/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-414
Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 01.09.1992
Aktuálne znenie 01.09.1992

414

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 10. července 1992,

kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 35 odst. 4 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. (úplné znění č. 215/1992 Sb.), a § 2 odst. 2 § 8 odst. 2 zákona České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. (úplné znění č. 475/1991 Sb.):


ČÁST I

PODPORY A NÁHRADY

§ 1

Poskytování podpory

K úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě nákladů vzniklých provedením nařízených ochranných a zdolávacích opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat,1) jakož i škod vzniklých uhynutím zvířat v důsledku nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, může být chovatelům poskytnuta podpora, a to

a) chovatelům hospodářských zvířat,2)

b) uživatelům honiteb chovajícím zvěř v zařízeních pro cílevědomý chov,3)

c) chovateli jiného zvířete, jde-li o zvíře se zvláštním výcvikem nebo jinak chovatelsky cenné a bylo-li nařízeno jeho utracení.

§ 2

Výše podpory

(1) Při zjišťování škody se vychází z nákupních cen zvířat, a není-li nákupní cena stanovena podle cenového předpisu, z cen zvířat určených znaleckým posudkem.

(2) Od stanovené výše škody se odečítá, co bylo chovateli poskytnuto za nutně poražené zvíře a z důvodů pojištění.

§ 3

Okolnosti vylučující poskytnutí podpory

Podporu nelze poskytnout, jestliže chovatel porušil důležitou povinnost uloženou mu právními předpisy o veterinární péči k předcházení vzniku, k zamezení šíření a k zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat.4)

§ 4

Poskytování náhrady

(1) Osoby zdržující se v obci, popřípadě v objektech, v nichž byla, podle právních předpisů o veterinární péči, nařízena uzávěra,5) pro kterou nemohly dočasně vykonávat obvyklou pracovní činnost, anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu, mají právo na náhradu ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od zaměstnavatele, nebo na náhradu prokazatelného ušlého zisku, maximálně však 6000 Kčs.

(2) Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného v odstavci 1 mimo své bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování.

(3) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje obdobně jako při pracovní cestě nebo přeložení na pracoviště mimo obec pravidelného bydliště na dobu určenou podle předpisů o cestovních náhradách.6)

§ 5

Řízení o poskytování podpory nebo náhrady

(1) Žádost o poskytnutí podpory nebo náhrady se předkládá nejpozději do tří měsíců ode dne skončení mimořádných veterinárních opatření.7) Podává se okresnímu úřadu, v jehož obvodu byla ochranná a zdolávací opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nařízena, popřípadě v jehož obvodu došlo k události, kterou se žádost odůvodňuje.

(2) K žádosti o poskytnutí podpory nebo náhrady podle odstavce 1 připojí žadatel

a) stanovisko příslušné okresní (městské) veterinární správy,

b) jde-li o nemoc přenosnou ze zvířete na člověka, též stanovisko okresního hygienika.

ČÁST II

BEZPLATNÉ ODBORNÉ VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

§ 6

Odborné veterinární činnosti se provádějí bezplatně, jde-li o:

a) odborné veterinární činnosti vykonávané orgány veterinární péče za účelem výkonu státní správy,

b) vyšetřování zvířat při podezření z nákazy zvířat nebo jiného hromadného onemocnění zvířat a odborné veterinární činnosti nezbytné ke zdolávání nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat,

c) vyšetřování, očkování a léčení slepeckých psů.

ČÁST III

ÚPRAVA ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI NĚKTERÝCH OKRESNÍCH VETERINÁRNÍCH SPRÁV

§ 7

Okresní veterinární správa v Liberci vykonává svou působnost též pro územní obvod okresu Jablonec nad Nisou. Okresní veterinární správa v Chebu vykonává svou působnost též pro územní obvod okresu Sokolov.


ČÁST IV

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 8

Při posuzování žádosti o poskytnutí podpory nebo náhrady podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle předpisu platného v době, kdy ke škodní události došlo.

§ 9

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 114/1987 Sb., kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

2) § 31 odst. 1 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

3) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb.

4) Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění zákona č. 239/1991 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb.

5) § 23 odst. 2 písm. r) zákona č. 87/1987 Sb., ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

7) § 4 písm. a), § 9 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákona č. 437/1991 Sb.