Oznámenie č. 409/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-409
Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992 do20.01.1994
Zrušený 2/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Predmetným výnosom sa sprístupňujú hygienické požiadavky na dovážaný poľnohospodársky a potravinársky tovar. Uverejnený je pod č. 6/1992 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR, účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis 14.08.1992

409

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb., o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb., ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu výnos z 26. júna 1992 číslo Z-1874/92-HE/08, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č.: Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách, reg. v čiastke 17/1978 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR z 30. decembra 1983 č.: Z-5173/1983-B/2-08, reg. v čiastke 11/1985 Zb. a úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR z 12. mája 1986 č.: Z-3742/1986-B/2-08, reg. v čiastke 16/1986 Zb.

Predmetným výnosom sa sprístupňujú hygienické požiadavky na dovážaný poľnohospodársky a potravinársky tovar. Uverejnený je pod č. 6/1992 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR, účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na okresných alebo obvodných úradoch a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.