Nariadenie vlády č. 404/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-404
Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992
Účinnosť od 14.08.1992
Aktuálne znenie 14.08.1992

404

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 29. června 1992

o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda České republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Zrušuje se prohlášení Staroměstského náměstí1) v Praze se Staroměstskou radnicí, Týnským chrámem a palácem Kinských a Tábora (historického jádra města)2) za národní kulturní památky, provedené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 30. března 1962 č. 251.

§ 2

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují kulturní památky Staroměstská radnice, kostel Matky Boží před Týnem a palác Kinských v hlavním městě Praze a areál radnice, části městského opevnění a hrad Kotnov s pivovarem v Táboře.

(2) Umístění a bližší vymezení národních kulturních památek uvedených v odstavci 1 jsou obsažena v příloze tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.


Příloha 01

Příl.

Název památky : Staroměstská radnice

obec : hlavní město Praha

městská část : Praha 1

katastrální území : Praha 1 - Staré Město

č. parcelní : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2 včetně
podzemních prostor

č. popisné : 1 a 3

Název památky : Kostel Matky Boží před Týnem

obec : hlavní město Praha

městská část : Praha 1

katastrální území : Praha 1 - Staré Město

č. parcelní : 623

Název památky : Palác Kinských

obec : hlavní město Praha

městská část : Praha 1

katastrální území : Praha 1 - Staré Město

č. parcelní : 764

č. popisné : 606

Název památky : Areál radnice

okres : Tábor

obec : Tábor

katastrální území : Tábor

č. parcelní : 353

č. popisné : 1

Název památky : Části městského
opevnění města Tábora

okres : Tábor

obec : Tábor

katastrální území : Tábor

č. parcelní : 243 a další

Název památky : Hrad Kotnov s pivovarem

okres : Tábor

obec : Tábor

katastrální území : Tábor

č. parcelní : 237/1, 237/2, 237/3, 237/4,
237/5, 237/6, 237/7, 237/8,
237/9, 234/2, 239, 240,
244 a 245

č. popisné : 127, 128, 130, 132, 395

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 4 Národního výboru hlavního města Prahy z 23. 8. 1963 o vymezení areálů a chráněných oblastí národních kulturních památek v hlavním městě Praze.

2) Výnos ministerstva školství a kultury č. 36568/61-V/2 z 31. 8. 1961, kterým se zřizuje městská památková rezervace Tábor.