Oznámenie č. 401/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-401
Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992 do22.11.2004
Zrušený 32/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

Pôvodný predpis 24.07.1992

401

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 3. augusta 1991 bola vo Viľňuse podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Litovskej republiky, ďalej len zmluvné strany,

uznávajúc veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráce,

vychádzajúc z ustanovení Memoranda o základných zásadách ekonomických a obchodných vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Litovskou republikou v období po roku 1990 zo 14. septembra 1990,

snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Litovskou republikou a berúc na vedomie zmeny, prebiehajúce v ekonomickej oblasti oboch republík a takisto spravujúc sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa takto:

Článok 1

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany. Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom na uľahčenie pohraničného styku,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v oblasti voľného obchodu.

Článok 2

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov zmluvných strán, ďalej len subjekty, prechádzajú od 1. januára 1991 na zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľných menách, na bežné svetové ceny a zásady používané v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Litovskou republikou.

Článok 3

S cieľom uskutočnenia obchodných a ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu určené indikatívne zoznamy odsúhlasených dodávok.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú odsúhlasovať a spresňovať v indikatívnych zoznamoch odsúhlasených dodávok najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmúv na dodávky tovaru a poskytovaných služieb podľa odsúhlasených indikatívnych zoznamov.

Nákup tovaru a poskytnutie služieb podľa indikatívnych zoznamov budú vykonávať subjekty jednej zmluvnej strany s úhradou tejto hodnoty z príjmov za dovoz tovaru a poskytovanie služieb subjektom druhej zmluvnej strany s použitím technického voľnomenového clearingu pri dodržaní bežných svetových cien.

Článok 4

Obchodno-ekonomické vzťahy v oblasti dodávok tovaru a poskytovania služieb nad sortiment a objemy uvedené v indikatívnych zoznamoch môžu takisto uskutočňovať subjekty na základe príslušných dojednaní v súlade s právnym poriadkom zmluvných strán.

Článok 5

Česko-slovenská obchodná banka a.s. a Banka Litvy každý rok, najneskôr do jedného mesiaca od podpisu medzivládneho Protokolu o dodávkach tovaru, poskytovaní služieb a platbách na bežný rok, uzavrú medzibankovú dohodu.

Po dohode kompetentných orgánov zmluvných strán sa posúdi možnosť vykonávať platby medzi subjektmi v niektorých prípadoch v ich národných menách, pokiaľ také operácie nie sú v rozpore s právnym poriadkom zmluvných strán.

Článok 6

Zúčtovanie a platby za dodávky tovaru a poskytovanie služieb na základe indikatívnych zoznamov uvedených v článku 3 tejto Dohody sa budú uskutočňovať na osobitných bankových účtoch otvorených v Česko-slovenskej obchodnej banke a.s. a Banke Litvy.

Článok 7

Saldo platieb vyčíslené vo voľne zameniteľnej mene, ktoré vznikne na účtoch uvedených v článku 6 tejto Dohody, podľa stavu ku koncu každého zúčtovacieho ročného obdobia, sa vyrovná po dohode zmluvných strán dodávkami tovaru alebo úhradou vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 8

Platby za všetky druhy neobchodných operácií sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Po dohode subjektov zmluvných strán sa posúdia možnosti využitia národných mien pri zučtovaní jednotlivých druhov neobchodného charakteru.

Článok 9

Subjekty zmluvných strán budú po vzájomnej dohode uzavierať zmluvy včítane dlhodobých, najmä na dodávky tovaru s dlhým výrobným cyklom s tým, že ceny a ďalšie komerčné podmienky sa budú dojednávať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať prehĺbenie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie kooperácie výroby, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií a takisto rozvíjanie a zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce bežných vo svetovej ekonomike.

Článok 11

Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, možno reexportovať do tretích krajín iba s predbežným písomným súhlasom vývozcu.

Článok 12

Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi zmluvných strán nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov a v nevyhnutných prípadoch kompetentných orgánov zmluvných strán.

Článok 13

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán pravidelne stretávať a v prípade potreby prijímať zodpovedajúce rozhodnutia a odporúčania.

Článok 14

Túto Dohodu možno meniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 15

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.

V prípade vypovedania platnosti tejto Dohody sa budú jej ustanovenia používať pri všetkých zmluvách, ktoré boli uzavreté v čase platnosti Dohody, do úplného splnenia záväzkov z nich.

Článok 16

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

Dané vo Viľňuse 3. augusta 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, litovskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu

Litovskej republiky:

Vitaustas Pakalniškis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.