Vyhláška č. 381/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-381
Čiastka 77/1992
Platnosť od 31.07.1992 do30.06.1998
Účinnosť od 31.07.1992 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.
Znenie 31.07.1992

381

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 23. júna 1992,

ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Príslušný orgán1) poskytne právnickej alebo fyzickej osobe príspevok na úhradu nákladov za sociálne služby (ďalej len „príspevok“) na základe zmluvy,2) ktorá okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom3) obsahuje najmä

a) druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb,

b) miesto poskytovania sociálnych služieb,

c) dobu poskytovania sociálnych služieb, ak sa sociálne služby budú poskytovať na dobu určitú,

d) výšku a špecifikáciu účelu použitia príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania,

e) podmienky zastavenia výplaty príspevku4) alebo vrátenia5) poskytnutého príspevku,

f) dôvody odstúpenia od zmluvy.

(2) Zmena druhu, formy a rozsahu sociálnych služieb poskytovaných právnickými a fyzickými osobami vyžaduje zmenu zmluvy o poskytovaní príspevku.

§ 2

(1) Príspevok sa môže poskytnúť na neinvestičné a investičné výdavky.

(2) Neinvestičnými výdavkami sa na účely poskytnutia príspevku rozumejú prevádzkové náklady súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb. Na úhradu neinvestičných výdavkov možno prispieť do výšky rozdielu prevádzkových nákladov a príjmov za porovnateľný druh služieb sociálnej starostlivosti poskytovaných štátom.

(3) Investičnými výdavkami sa na účely poskytnutia príspevku rozumejú strojové a stavebné investície. Na úhradu nákladov na stavebné investície možno prispieť len so súhlasom Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. Príspevok na úhradu investičných výdavkov sa neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby vo vzťahu k príjemcovi za účelom dosiahnutia zisku.6)

(4) Príspevok sa poskytuje ako preddavok a možno ho poskytnúť jednorazovo alebo opakovane. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálne služby, je povinná príspevok vyúčtovať v termínoch dohodnutých v zmluve, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak právnická alebo fyzická osoba ukončí poskytovanie sociálnych služieb v priebehu roka, vyúčtuje poskytnutý príspevok ku dňu ukončenia činnosti alebo v termíne určenom príslušným orgánom.1)

(5) Príspevok možno poskytnúť najskôr odo dňa podania žiadosti.

§ 3

Pri kontrole hospodárenia s príspevkom vrátane kontroly účelu jeho použitia postupuje príslušný orgán podľa osobitných predpisov.7)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.

2) § 9 ods. 1 zákona SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.

3) § 43 až 50 Občianskeho zákonníka.

4) § 10 zákona SNR č. 135/1992 Zb.

5) § 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 180/1990 Zb.
§ 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.

6) § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
§ 1 ods. 3 a § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.