Vyhláška č. 38/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyrovnávacích dávkach pri dovoze

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-38
Čiastka 8/1992
Platnosť od 27.01.1992 do31.03.1996
Účinnosť od 27.01.1992 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.
Znenie 27.01.1992

38

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 19. decembra 1991

o vyrovnávacích dávkach pri dovoze

Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom hospodárstva a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:


§ 1

Vymedzenie pojmu

Vyrovnávacie dávky pri dovoze (ďalej len „vyrovnávacie dávky“) sú netarifným opatrením používaným výlučne pri dovoze vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v prípadoch, keď dovozná cena je pod úrovňou nákladov tuzemskej výroby. Slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi cenou z dovozu a cenou na tuzemskom trhu.

§ 2

Rozsah uplatňovania vyrovnávacích dávok

(1) Vyrovnávacie dávky sa uplatňujú na dovezené poľnohospodárske a potravinárske výrobky (ďalej len „tovar“), ktoré boli prepustené do voľného obehu v tuzemsku.1)

(2) Tovar, pre ktorý môžu byť určené vyrovnávacie dávky, je uvedený v kódoch Kombinovanej nomenklatúry2) v zozname, ktorý je prílohou tejto vyhlášky (ďalej len „zoznam“).

(3) Vyrovnávacie dávky sa nevzťahujú, aj keď je tovar v zozname uvedený, na

a) tovar dovážaný fyzickými osobami slúžiaci na uspokojovanie osobných potrieb, ktorý nemá obchodný charakter,

b) dovážaný tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 38, 40 až 44, 46, 48, 50, 51 a 55 vyhlášky č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon,

c) tovar, ktorý bol prepustený do voľného alebo viazaného obehu v cudzine, dovezený späť v nezmenenom stave,

d) tovar dovezený ako náhrada za vadný, reklamovaný tovar.

§ 3

Výška vyrovnávacích dávok

(1) Vyrovnávacie dávky sa určujú ako percento z hodnoty tovaru, slúžiace na výpočet cla (colná hodnota), alebo ako absolútna suma v Kčs na jednotku množstva.

(2) Sadzby vyrovnávacích dávok pre konkrétne druhy tovaru ustanovuje a mení, na návrh Rady Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve, Federálne ministerstvo financií.

§ 4

Postup pri vymeriavaní a vyberaní vyrovnávacích dávok

(1) Vymeranie vyrovnávacích dávok vykonáva príslušná colnica. Vyrovnávacie dávky platí účastník colného konania spolu s clom, na návrhu na colné konanie pre označenie druhu poplatku uvedie kód „VDD“. Odvod vyrovnávacích dávok do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve3) vykonáva Ústredná colná správa. Účastník colného konania uhrádza vyrovnávacie dávky v lehote zhodnej pre odvod cla.4)

(3) Pri vymeriavaní a zaokrúhľovaní vyrovnávacích dávok a ich nedoplatkov sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

(4) Vyrovnávacie dávky sa vymeriavajú a vyberajú začínajúc prvým dňom po vyhlásení ich výšky alebo zmeny, ak nie je účinnosť vyhlasovaného rozhodnutia neskoršia.

§ 5

Sankcie

V prípade, že vyrovnávacie dávky neboli uhradené v určenej lehote alebo vo vymeranej výške, uplatnia sa sankcie podľa osobitného predpisu.6)


§ 6

Záverečné ustanovenie

Podrobný metodický postup, ktorý bližšie upraví prepočet výšky sadzieb vyrovnávacích dávok, vydá Federálne ministerstvo financií.

§ 7

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha vyhlášky FMF č. 38/1992 Zb.

ZOZNAM

skupín poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, pri ktorých sa môžu uplatniť vyrovnávacie dávky pri dovoze

Položka colného sadzobníka Názov tovaru
1 2
0102 Živý hovädzí dobytok
0102 90 - Ostatné:
0102 90 104 ----- S hmotnosťou nepresahujúcou 220 kg
----- S hmotnosťou presahujúcou 220 kg:
0102 90 317 ------- Jalovice (samice hovädzieho dobytka, ktoré sa nikdy neotelili)
0102 90 333 ------- Kravy
0102 90 350 ------- Býky
0102 90 376 ------- Voly
0102 90 902 -- Ostatné
0103 Živé ošípané
- Ostatné:
0103 91 - S hmotnosťou menšou ako 50 kg:
0103 91 105 ----- Domáce druhy
0103 91 903 ----- Ostatné
0103 92 - S hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:
----- Domáce druhy:
0103 92 110 ------- Prasnice, ktoré sa oprasili aspoň raz, s hmotnosťou najmenej 160 kg
0103 92 195 ------- Ostatné
0103 92 900 ----- Ostatné
0104 10 - Ovce:
0104 10 908 -- Ostatné
0105 91 007 -- Kohúty a sliepky
0201 Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0201 10 - Vcelku alebo polené:
0201 10 104 -- S hmotnosťou nepresahujúcou 136 kg, ak je vcelku, alebo 68 kg, ak je polené
0201 10 902 -- S hmotnosťou presahujúcou 136 kg, ak je vcelku, a presahujúcou 68 kg, ak je polené
0201 20 - Ostatné nevykostené mäso:
-- Štvrtiny nazývané „kompenzované“:
0201 20 215 --- S hmotnosťou nepresahujúcou 68 kg
0201 20 291 --- S hmotnosťou presahujúcou 68 kg
-- Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny:
0201 20 312 --- S hmotnosťou nepresahujúcou 60 kg pri neoddelených predných štvrtín alebo 30 kg pri oddelených predných štvrtinách
0201 20 398 --- S hmotnosťou presahujúcou 60 kg pri neoddelených predných štvrtín alebo 30 kg pri oddelených predných štvrtinách
-- Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny:
0201 20 517 --- S hmotnosťou nepresahujúcou 75 kg pri neoddelených zadných štvrtinách alebo 40 kg pri oddelených zadných štvrtinách
0201 20 592 --- S hmotnosťou presahujúcou 75 kg pri neoddelených zadných štvrtinách alebo 40 kg pri oddelených zadných štvrtinách
0201 20 908 -- Ostatné
0201 30 008 - Vykostené
0202 Hovädzie mäso mrazené
0202 10 001 - Vcelku alebo polené
0202 20 - Ostatné nevykostené mäso:
0202 20 104 -- Štvrtiny nazývané „kompenzované“
0202 20 309 -- Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny
0202 20 503 -- Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny
0202 20 902 -- Ostatné
0202 30 - Vykostené:
0202 30 100 -- Predné štvrtiny celé alebo delené maximálne na päť kusov, každý z nich v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu celú alebo delenú najviac do piatich kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem svlečkovice, v jednom kuse
0202 30 509 -- Predok s pupkom alebo bez neho
0202 30 908 -- Ostatné
0203 Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené
- Čerstvé alebo chladené:
0203 11 -- Vcelku alebo polené:
0203 11 100 --- Z domácich ošípaných
0203 11 908 --- Ostatné
0203 12 -- Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:
0203 12 114 ---- Stehná a kusy z nich
0203 12 190 ---- Pliecka a kusy z nich
0203 12 904 --- Ostatné
0203 19 -- Ostatné:
--- Z domácich ošípaných:
0203 19 119 ---- Predné časti a kusy z nich
0203 19 135 ---- Chrbty s kosťou a kusy z nich
0203 19 151 ---- Boky bez kostí (prerastené) a kusy z nich
---- Ostatné:
0203 19 551 ----- Vykostené
0203 19 593 ----- Ostatné
0203 19 909 --- Ostatné
- Mrazené:
0203 21 -- Vcelku alebo polené:
0203 21 105 --- Z domácich ošípaných
0203 21 903 --- Ostatné
0203 22 -- Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:
0203 22 110 ---- Stehná a kusy z nich
0203 22 195 ---- Pliecka a kusy z nich
0203 22 900 --- Ostatné
0203 29 --- Ostatné:
--- Z domácich ošípaných:
0203 29 114 ---- Predné časti a kusy z nich
0203 29 131 ---- Chrbty s kosťou a kusy z nich
0203 29 157 ---- Boky bez kostí (prerastené) a kusy z nich
---- Ostatné:
0203 29 556 ----- Vykostené
0203 29 599 ----- Ostatné
0203 29 904 --- Ostatné
0204 Baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené
0204 10 001 - Jahňa vcelku alebo polené, čerstvé alebo chladené
- Ostatné baranie mäso, čerstvé alebo chladené:
0204 21 002 -- Vcelku alebo polené
0204 22 -- Ostatné nevykostené mäso:
0204 22 106 --- Krátke predné štvrtiny
0204 22 301 --- Chrbty alebo pečienky
0204 22 505 --- Nožičky
0204 22 904 --- Ostatné
0204 23 005 -- Vykostené
0204 30 001 - Jahňa vcelku alebo polene, zmrazené
- Ostatné baranie mäso, zmrazené:
0204 41 003 -- Vcelku alebo polené
0204 42 -- Ostatné nevykostené mäso:
0204 42 107 --- Krátke predné štvrtiny
0204 42 301 --- Chrbty alebo pečienky
0204 42 506 --- Nožičky
0204 42 905 --- Ostatné
0204 43 006 -- Vykostené
0207 Mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené alebo zmrazené
0207 10 - Hydina nedelená, čerstvá alebo chladená:
-- Kohúty a sliepky:
0207 10 110 --- Ošklbané, vypitvané, s hlavou a nožičkami, nazývané „kurence 83 %“
0207 10 152 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a bez nožičiek, ale s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, nazývané „kurence 70 %“
0207 10 195 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy, bez nožičiek, bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „kurence 65 %“, alebo inak predkladané
-- Moriaky a morky:
0207 10 314 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a bez nožičiek, s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, nazývané „morky 80 %“
0207 10 390 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a krku, bez nožičiek, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „morky 73 %“, alebo inak predkladané
-- Kačice:
0207 10 519 --- Ošklbané, podrezané, pitvané a s drobami, s hlavou a nožičkami, nazývané „kačice 85 %“
0207 10 551 --- Ošklbané, vypitvané, bez hláv a bez nožičiek, s krkom, pečeňou, srdcom a hrvoľom, nazývané „kačice 70 %“
0207 10 594 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy, bez nožičiek a bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané
-- Husi:
0207 10 713 --- Ošklbané, nevypitvané, s hlavou a nožičkami, nazývané „husi 82 %“
0207 10 799 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, so srdcom a hrvoľom alebo bez nich, nazývané „husi 75 % “, alebo inak predkladané
0207 10 900 -- Perličky
- Hydina nedelená, zmrazená:
0207 21 -- Kohúty a sliepky:
0207 21 103 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, ale s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, nazývané „kurence 70 %“
0207 21 901 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „kurence 65 %“, alebo inak predkladané
0207 22 -- Moriaky a morky:
0207 22 100 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, nazývané „morky 80 %“
0207 22 908 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „morky 73 %“, alebo inak predkladané
0207 23 -- Kačice, husi a perličky:
--- Kačice:
0207 23 114 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, ale s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, nazývané „kačice 70 %“
0207 23 190 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané
--- Husi:
0207 23 513 ---- Ošklbané, podrezané, nevypitvané, s hlavou a nožičkami, nazývané „husi 82 %“
0207 23 599 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy a nožičiek, so srdcom a hrvoľom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“, alebo inak predkladané
0207 23 904 --- Perličky
- Hydina delená a droby (včítane pečene), čerstvé alebo chladené:
0207 31 001 -- Pečeň z vykŕmených husí alebo kačíc
0207 39 -- Ostatné:
--- Z kohútov a sliepok:
---- Kusy:
0207 39 118 ----- Vykostené
----- Nevykostené:
0207 39 134 ------ Polovice alebo štvrtiny
020739 151 ------ Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 39 177 ------ Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
0207 39 215 ------ Prsia a kúsky prsíčok
0207 39 231 ------ Stehná a kúsky stehien
0207 39 258 ------ Ostatné
0207 39 274 ---- Droby, iné než pečeň
--- Z moriakov a moriek:
---- Kusy:
0207 39 312 ----- Vykostené
----- Nevykostené:
0207 39 339 ------ Polovice alebo štvrtiny
0207 39 355 ------ Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 39 371 ------ Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
0207 39 410 ------ Prsia a kúsky prsíčok
------ Stehná a kúsky stehien:
0207 39 436 ------- Dolná časť stehna a jej kúsky
0207 39 452 ------- Ostatné
0207 39 479 ----- Ostatné
0207 39 517 ---- Droby, iné než pečeň
--- Z kačíc, z husí alebo z perličiek:
---- Kusy:
----- Vykostené:
0207 39 533 ------ Z husí
0207 39 550 ------ Z kačíc a perličiek
----- Nevykostené:
------ Polovice alebo štvrtiny:
0207 39 576 ------- Z kačíc
0207 39 614 ------- Z husí
020739 631 ------- Z perličiek
0207 39 657 ------ Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 39 673 ------ Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
------ Prsia a kúsky prsíčok:
0207 39 711 ------- Z husí
0207 39 738 ------- Z kačíc alebo perličiek
------ Stehná a kúsky stehien:
0207 39 754 ------- Z husí
0207 39 771 ------- Z kačíc a perličiek
0207 39 819 ------ Časti nazývané „husacia alebo kačacia paleta“
0207 39 835 ------ Ostatné
0207 39 851 ---- Droby, iné než pečeň
0207 39 908 --- Hydinová pečeň, iná než z vykŕmených husí a kačíc
- Hydinové kusy a droby, okrem pečene, zmrazené:
0207 41 -- Z kohútov a sliepok:
--- Kusy:
0207 41 104 ---- Vykostené
---- Nevykostené:
0207 41 112 ----- Polovice alebo štvrtiny
0207 41 210 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 41 317 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
0207 41 414 ----- Prsia a kúsky prsíčok
0207 41 511 ----- Stehná a kúsky stehien
0207 41 716 ----- Ostatné
0207 41 902 --- Droby, iné než pečeň
0207 42 -- Z moriakov a moriek:
--- Kusy:
0207 42 101 ---- Vykostené
---- Nevykostené:
0207 42 119 ----- Polovice alebo štvrtiny
0207 42 216 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 42 313 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
0207 42 411 ----- Prsia a kúsky prsíčok
----- Stehná a kúsky stehien:
0207 42 518 ------ Dolná časť stehna a jej kúsky
0207 42 593 ------ Ostatné
0207 42 712 ----- Ostatné
0207 42 909 --- Droby, iné než pečeň
0207 43 -- Z kačíc, husí alebo perličiek:
--- Kusy:
---- Vykostené:
0207 43 115 ----- Z husí
0207 43 158 ----- Z kačíc a perličiek
---- Nevykostené:
----- Polovice alebo štvrtiny:
0207 43 212 ------ Z kačíc
0207 43 239 ------ Z husí
0207 43 255 ------ Z perličiek
0207 43 310 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek
0207 43 417 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, biskupy, špičky krídel
----- Prsia a kúsky prsíčok:
0207 43 514 ------ Z husí
0207 43 531 ------ Z kačíc a perličiek
----- Stehná a kúsky stehien:
0207 43 611 ------ Z husí
0207 43 638 ------ Z kačíc a perličiek
0207 43 719 ----- Časti nazývané „husacia alebo kačacia paleta“
0207 43 816 ----- Ostatné
0207 43 905 --- Droby, iné než pečeň
0207 50 - Hydinové pečene zmrazené:
0207 50 103 -- Pečeň z vykŕmených husí a kačíc
0207 50901 -- Ostatné
0209 00 Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom, bravčový a hydinový tuk nevyškvarený, všetko čerstvé, chladené, zmrazené, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené
- Slanina:
0209 00 113 -- Čerstvá, chladená, zmrazená, nasolená alebo v slanom náleve
0209 00 199 -- Sušená alebo údená
0209 00 300 -- Bravčové sadlo, iné než spadajúce do podpoložiek 0209 00 11 alebo 0209 00 19
0209 00 903 - Hydinové sadlo
0210 Mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené, múčky a prášky, jedlé, z mäsa alebo drobov
- Bravčové mäso:
0210 11 -- Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:
---- Nasolené alebo v slanom náleve:
0210 11 118 ----- Stehná a ich časti
0210 11 193 ----- Pliecka a ich časti
---- Sušené alebo údené:
0210 11 312 ----- Stehná a ich časti
0210 11 398 ----- Pliecka a ich časti
0210 11 908 --- Ostatné
0210 12 -- Bôčiky (prerastené) a ich časti:
--- Z domácich ošípaných:
0210 12 114 ---- Nasolené alebo v slanom náleve
0210 12 190 ---- Sušené alebo údené
0210 12 904 --- Ostatné
0210 19 -- Ostatné:
--- Z domácich ošípaných:
---- Nasolené alebo v slanom náleve:
0210 19 101 ----- Polené slaninové boky alebo predné tri štvrtiny
0210 19 208 ----- Zadné tri štvrtiny alebo polovice
0210 19 305 ----- Predné časti a kusy z nich
0210 19 402 ----- Chrbty s kosťou a kusy z nich
----- Ostatné:
0210 19 518 ------ Vykostené
0210 19 593 ------ Ostatné
---- Sušené alebo údené:
0210 19 607 ------ Predné časti a kusy z nich
0210 19 704 ----- Chrbty s kosťou a kusy z nich
----- Ostatné:
0210 19 810 ------ Vykostené
0210 19 895 ------ Ostatné
0210 19 909 --- Ostatné
021020 - Hovädzie mäso:
0210 20 109 -- Nevykostené
0210 20 907 -- Vykostené
021090 - Ostatné, včítane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo drobov:
-- Mäso:
0210 90 107 --- Konské, slané alebo v slanom náleve, alebo sušené
--- Baranie a kozie:
021090 115 ---- Nevykostené
0210 90 191 ---- Vykostené
0210 90 204 --- Ostatné
-- Droby:
--- Z domácich ošípaných:
0210 90 310 ---- Pečeň
021090395 ---- Ostatné
--- Hovädzie:
0210 90 417 ---- Tlstá a tenká bránica
0210 90 492 ---- Ostatné
021090603 --- Baranie a kozie
--- Ostatné:
---- Hydinové pečene:
0210 90 719 ----- Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc, nasolené alebo v slanom náleve
0210 90 794 ----- Ostatné
0210 90 808 ---- Ostatné
021090905 -- Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov
0401 Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá
0401 10 - S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti:
0401 10 101 -- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 10 909 -- Ostatné
0401 20 - S obsahom tuku presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti:
-- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti:
0401 20 114 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 20 190 --- Ostatné
-- Presahujúcim 3 %:
0401 20 912 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 20 998 --- Ostatné
0401 30 - S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti:
-- Nepresahujúcim 21 %:
0401 30 110 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 30 195 --- Ostatné
-- S obsahom vyšším ako 21 %, ale nepresahujúcim 45 %:
0401 30 314 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 30 390 --- Ostatné
-- S obsahom vyšším ako 45 %:
0401 30 918 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre
0401 30 993 --- Ostatné
0402 Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel
0402 10 - V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:
-- Bez prísady cukru alebo iných sladidiel:
0402 10 113 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 10 199 --- Ostatné
-- Ostatné:
0402 10 911 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 10 997 --- Ostatné
- V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti:
0402 21 -- Neobsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:
0402 21 115 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
---- Ostatné:
0402 21 174 ----- S obsahom tukov nepresahujúcim 11 % hmotnosti
0402 21 191 ----- S obsahom tukov presahujúcim 11%, ale nepresahujúcim 27% hmotnosti
--- S obsahom tukov presahujúcim 27 % hmotnosti:
0402 21 913 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 21 999 ---- Ostatné
0402 29 -- Ostatné:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:
0402 29 116 ---- Špeciálne mlieka „pre dojčatá“, v hermeticky uzavretých nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 %
---- Ostatné:
0402 29 159 ----- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 29 191 ----- Ostatné
--- S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti:
0402 29 914 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 29 990 ---- Ostatné
- Ostatné:
0402 91 -- Neobsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti:
0402 91 113 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 91 199 ---- Ostatné
--- S obsahom tuku presahujúcim 8 %, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti:
0402 91 318 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 91 393 ---- Ostatné
--- S obsahom tuku presahujúcim 10 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:
0402 91 512 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 91 598 ---- Ostatné
--- S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti:
0402 91 911 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 91 997 ---- Ostatné
0402 99 -- Ostatné:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti:
0402 99 114 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 99 190 ---- Ostatné
--- S obsahom tuku presahujúcim 9,5 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:
040299319 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 99 394 ---- Ostatné
-- S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti:
0402 99 912 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg
0402 99 998 ---- Ostatné
0405 00 Maslo a iné tuky z mlieka
0405 00 103 - S obsahom tukov nepresahujúcim 85 % hmotnosti
0405 00 901 - Ostatné
0701 Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0701 90 109 -- Na výrobu škrobu (§)
0701 90 907 --- Ostatné
-- Čerstvé hrozno ostatné
0806 10912 --- Od 1. novembra do 14. júla
0806 10 998 --- Od 15. júla do 31. októbra
1105 Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
1105 10 004 - Múčka a krupica
110520000 - Vločky, granuly a pelety
1108 Škroby; inulín
- Škroby:
1108 11 004 -- Pšeničný škrob
1108 12 001 -- Kukuričný škrob
1108 13 007 -- Zemiakový škrob
1108 14 003 -- Maniokový škrob
1108 19 -- Ostatné Škroby:
1108 19 102 --- Ryžový škrob
1108 19 901 --- Ostatné
1108 20003 - Inulín
1205 00 Semená repky, semená olejky, tiež drvené
1205 00 104 - Určené na siatie (§)
1205 00 902 - Ostatné
1206 00 Slnečnicové semená, tiež drvené
1206 00 109 - Určené na siatie (§)
1206 00 907 - Ostatné
1212 91 -- Cukrová repa:
1212 91 100 --- Čerstvá
- Slnečnicový olej alebo požltový olej a ich frakcie:
1512 11 -- Surový olej:
1512 11 101 --- Na technické alebo priemyselné účely, iné než na výrobu potravín pre ľudskú výživu (§)
--- Ostatné:
1512 11 917 ---- Slnečnicový olej
1512 11 992 ---- Požltový olej
1512 19 -- Ostatné:
1512 19 101 --- Na technické alebo priemyselné účely, iné než na výrobu potravín pre ľudskú výživu (§)
--- Ostatné:
1512 19 918 ---- Slnečnicový olej
1512 19 993 ---- Požltový olej
1514 Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514 10 - Surové oleje:
1514 10 103 v Na technické alebo priemyselné účely, iné než na výrobu potravín pre ľudskú výživu (§)
1514 10 901 -- Ostatné
1514 90 - Ostatné:
1514 90 107 -- Na technické alebo priemyselné účely, iné než na výrobu potravín pre ľudskú výživu (§)
1514 90 905 -- Ostatné
1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
- Surový cukor bez prísady aromatických prípravkov alebo farbiva:
1701 11 -- Trstinový cukor:
1701 11 109 --- Určený na rafináciu (§)
1701 11 907 --- Ostatné
1701 12 -- Repný cukor:
1701 12 105 --- Určený na rafináciu (§)
1701 12 903 --- Ostatné
- Ostatné:
1701 91 005 -- S prísadou aromatických prípravkov alebo farbiva
1701 99 -- Ostatné:
1701 99 103 --- Biely cukor
1701 99 901 --- Ostatné
1702 30 - Glukóza a glukózový sirup neobsahujúci fruktózu alebo s obsahom fruktózy v sušine menej ako 20 % hmotnosti:
1702 30 108 -- Izoglukóza
-- Ostatné:
--- Obsahujúca v sušine 99 % alebo viac hmotnosti glukózy:
1702 30 515 ---- V bielom kryštalickom prášku, tiež tvarovaný
1702 30 591 ---- Ostatné
--- Ostatné:
1702 30 914 ---- V bielom kryštalickom prášku, tiež tvarovaný
1702 30 990 ---- Ostatné
1702 40 - Glukóza a glukózový sirup s obsahom fruktózy v sušine aspoň 20 %, ale menej než 50 % hmotnosti:
1702 40 103 -- Izoglukóza
1702 40 901 -- Ostatné
2204 Víno z čerstvého hrozna, včítane vína obohateného alkoholom, vinný mušt iný než čísla 2009
2204 10 - Šumivé víno:
-- Majúce skutočný alkoholometrický titer 8,5 % vôl alebo viac:
2204 10 111 - Šampanské
2204 10 196 --- Ostatné
2204 10 901 -- Ostatné
- Iné víno; vinný mušt, ktorého kvasenie bolo vopred zabránené alebo bolo zastavené pridaním alkoholu:
220421 -- V nádobách s obsahom nepresahujúcim 2 litre:
2204 21 104 --- iné vína než uvádzané v položke 2204 10, vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína v inej úprave majúce pri teplote 20'C pretlak, vznikajúci roztokom oxidu uhličitého, aspoň 1 bar, ale menej než 3 bary
--- Ostatné:
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer nepresahujúci 13 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v určitých oblastiach:
2204 21 210 Biele vína
220421 236 ------ Ostatné
----- Ostatné:
2204 21 252 ------ Biele vína
2204 21 295 ------ Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 13 % vol, ale nepresahujúci 15 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v určitých oblastiach:
220421 317 ------- Biele vína
220421 333 ------ Ostatné
----- Ostatné:
220421 350 ------ Biele vína
2204 21 392 ------ Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 15 % vol, ale nepresahujúci 18 % vol:
220421 414 ----- Vína portské, z Madeiry, Sherry, Tokajské (Aszu a Szamorodnl) a Setubalský muškát (§)
2204 21 490 ----- Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 18 % vol, ale nepresahujúci 22 % vol:
2204 21 511 ----- Vína portské, z Madeiry, Sherry, Tokajské (Aszu a Szamorodnl) a Setubalský muškát (§)
2204 21 597 ----- Ostatné
2204 21 902 ---- Majúce skutočný alkoholometrický titer vyšší než 22 % vol
2204 29 -- Ostatné:
2204 29 105 --- Iné vína než uvádzané v položke 2204 10, vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína v inej úprave majúce pri teplote 20 °C pretlak, vznikajúci roztokom oxidu uhličitého, aspoň 1 bar, ale menej než 3 bary
--- Ostatné:
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer nepresahujúci 13 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v určitých oblastiach:
2204 29 211 ------ Biele vína
2204 29 237 ------ Ostatné
----- Ostatné:
2204 29 253 ------ Biele vína
2204 29 296 ------ Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 13 % vol, ale nepresahujúci 15 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v určitých oblastiach:
220429 318 ------ Biele vína
2204 29 334 ------ Ostatné
----- Ostatné:
2204 29 351 ------ Biele vína
2204 29 393 ------ Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 15 % vol, ale nepresahujúci 18 % vol:
2204 29 415 ----- Vína portské, z Madeiry, Sherry a Setubalský muškát (§)
2204 29 458 ----- Tokajské vína (Aszu a Szamorodnl) (§)
2204 29 491 ----- Ostatné
---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 18 % vol, ale nepresahujúci 22 % vol:
2204 29 512 ----- Vína portské, z Madeiry, Sherry a Setubalský muškát (§)
2204 29 555 ----- Tokajské vína (Aszu a Szamorodni) (§)
2204 29 598 ----- Ostatné
2204 29 903 ---- Majúce skutočný alkoholometrický titer prevyšujúci 22 % vol
2204 30 - Ostatný vinný mušt:
2204 30 103 -- Čiastočne skvasený alebo so zastaveným kvasením, inak než pridaním alkoholu
-- Ostatné:
2204 30 910 --- S hustotou 1,33 g.cm-3 alebo nižšou pri 20°C a majúci skutočný alkoholometrický titer 1 % vol alebo menej
2204 30 995 --- Ostatné
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titerom 80 % vol alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titerom
2207 10 009 - Etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titerom 80 % vol alebo viac
2207 20 004 - Etylalkohol a destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titerom
2208 90 - Ostatné:
-- Arak, v nádobách s obsahom:
2208 90 112 --- Nepresahujúcim 2 litre
2208 90 198 --- Prevyšujúcim 2 litre
-- Vodka s merným alkoholometrickým titerom 45,4 % vol alebo menším, slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:
--- Nepresahujúcim 2 litre:
2208 90317 ---- Vodka
2208 90 333 ---- Slivovica, hruškovica, čerešňovica (okrem likérov)
2208 90 392 --- Prevyšujúcim 2 litre
-- Ostatné liehové nápoje v nádobách s obsahom:
--- Nepresahujúcim 2 litre:
---- Destiláty (okrem likérov):
2208 90 511 ----- Z ovocia
2208 90 538 ----- Ostatné
2208 90 554 ---- Likéry
2208 90 597 ---- Ostatné liehové nápoje
--- Prevyšujúcim 2 litre:
---- Destiláty (okrem likérov):
2208 90 716 ----- Z ovocia
2208 90 732 ----- Ostatné
2208 90 791 ---- Likéry a ostatné liehové nápoje
-- Nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholometrickým titerom menším ako 80 % vol, v nádobách s obsahom:
2208 90911 --- Nepresahujúcim 2 litre
2208 90 996 --- Prevyšujúcim 2 litre
3505 10 - Dextríny a iné modifikované škroby:
3505 10 109 -- Dextríny
-- Ostatné modifikované škroby:
3505 10 508 --- Esterifikované a éterifikované škroby
3505 10 907 --- Ostatné

Poznámky pod čiarou

1) § 75 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády ČSFR č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

3) § 7 písm. c) zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 340/1991 Zb. o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve.

4) § 48 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 32 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon.

6) § 16 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.