Vyhláška č. 376/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-376
Čiastka 76/1992
Platnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Účinnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.
Znenie 17.07.1992

376

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie

z 18. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

Federálny výbor pre životné prostredie podľa § 139 ods. 7 a § 143 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. po dohode s Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Slovenskou komisiou pre životné prostredie ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa pripája nové písmeno h), ktoré znie:

h) požiadavky na užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.“.

2. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „(úsekom miestnej komunikácie alebo cesty), prípadne účelovou komunikáciou“.

3. § 14 ods. 5 včítane poznámky č.1) znie:

(5) Sídelné útvary, resp. jednotliví pôvodcovia odpadov musia mať vyriešené ukladanie, likvidáciu, príp. druhotné využitie odpadov podľa osobitných predpisov.1) Kapacita týchto priestorov a zariadení musí zodpovedať potrebám sídelného útvaru, príp. potrebám zoskupenia sídelných útvarov alebo pôvodcov odpadov a umiestnenie musí byť v súlade s urbanisticko-prevádzkovými a hygienickými požiadavkami a s požiadavkami ochrany životného prostredia. Priestory vymedzené pre riadenú skládku sa musia postupne so zaplňovaním priestoru rekultivovať.

1) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
Zákon ČNR č. 62/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Zákon ČNR č. 311/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve. Zákon SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve. Vyhláška ministerstva životného prostredia ČR č. 401/1991 Zb. o programoch odpadového hospodárstva. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva. Nariadenie vlády ČR č. 521/1991 Zb. o vedení evidencie odpadov. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov (vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.).“.

4. V § 21 ods. 2 sa za slovo „odstavné“ dopĺňajú slová „a parkovacie“.

5. V § 39 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.

6. § 40 ods. 1 znie:

(1) Stavby na bývanie sú bytové domy, pri ktorých prevažuje funkcia bývania, a rodinné domy.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

7. § 41 ods. 1 sa dopĺňa vetou: „Obdobne sa určujú odstupy medzi stavbami na bývanie a inými stavbami.“.

8. § 42 ods. 3 sa na začiatku dopĺňa vetou: „Byt je súbor miestností a priestorov pod spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.“.

9. § 42 ods. 4 znie:

(4) Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá je vzhľadom na svoje stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na trvalé bývanie a ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

a) najmenšiu podlahovú plochu 8 m2; pokiaľ tvorí byt jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 12 m2;

b) najmenšiu svetlú výšku 2,5 m, v podkroví 2,3 m; pri miestnosti so skosenými stropmi musí byť minimálna výška splnená najmenej nad polovicou plochy miestnosti;

c) dostatočné priame denné osvetlenie;

d) priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie;

e) priame alebo dostatočne účinné nepriame vykurovanie;

f) dostatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu obklopujúcich konštrukcií.

10. Nadpis druhého oddielu nad § 44 znie: „Rodinné domy“. V § 44 až 46 sa slová „rodinný domček“ nahrádzajú slovami „rodinný dom“.

11. § 44 ods. 1 znie:

(1) Rodinný dom je stavba, ktorá svojím stavebným usporiadaním zodpovedá požiadavkám na rodinné bývanie, a v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie.“.

Doterajšie odseky 1, 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.

12. § 45 ods. 1 znie:

(1) Na stavebných pozemkoch rodinných domov sa môžu umiestňovať aj stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinných domov, príp. drobné a jednoduché stavby slúžiace pre podnikateľskú činnosť, ak nemožno túto funkciu zabezpečiť priamo v rodinnom dome. Uvedené stavby musia spĺňať podmienky tejto vyhlášky a požiadavky osobitných predpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných.“.

13. V § 51 prvá veta znie: „Záhradkárske chaty sa umiestňujú predovšetkým v záhradkárskych osadách.“.

14. V § 54 ods. 1 sa slová v prvej vete „väčšiu ako 50 m2“ nahrádzajú slovami „väčšiu ako 80 m2“.

15. V § 54 ods. 1 sa slová v tretej vete „prekročiť 230 m3“ nahrádzajú slovami „prekročiť 360 m3“.

16. V § 58 ods. 1 sa slová v prvej vete „väčšiu ako 16 m2“ nahrádzajú slovami „väčšiu ako 25 m2“.

Druhá veta znie: „Smú sa podpivničiť, smú mať jedno nadzemné podlažie a podkrovie; obostavaný priestor časti stavby nad upraveným terénom nesmie prekročiť 110 m3.“.

17. V § 74 ods. 2 sa slovo „vlastné“ nahrádza slovami „na vlastnom pozemku riešené“.

18. V § 75 ods. 2 druhá veta znie: „Musia mať na vlastnom pozemku odstavnú plochu pre motorové vozidlá.“.

19. V § 80 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Odstavné plochy a garáže pre osobné vozidlá sa musia zriaďovať ako súčasť obytnej zóny v kapacite zodpovedajúcej predpokladanému stupňu motorizácie.“.

20. V § 88 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po dohode s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.“.

21. § 115 ods. 1 znie:

(1) Diaľnice a rýchlostné cesty sa musia vybaviť zodpovedajúcimi náležite vybavenými odpočívadlami; všetky zariadenia musia umožňovať tiež ich užívanie občanmi odkázanými na vozík pre invalidov.“.


Čl. II

Pokiaľ sa v tejto vyhláške používa pojem „organizácia“, rozumejú sa tým právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda Federálneho výboru pre životné prostredie:

Vavroušek v. r.

Minister životného prostredia Českej republiky:

Dejmal v. r.

Minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie:

Tirpák v. r.