Opatrenie č. 369/1992 Zb.Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-369
Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992
Účinnosť od 15.07.1992
Aktuálne znenie 15.07.1992

369

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsedníctva České národní rady

ze dne 11. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ostatní organizace (§ 3 ods. 1) odevzdávají výsledky geologických prací právnické osobě pověřené ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Ustanovení odstavce 1 až 3 platí obdobně.“.

2. Dosavadní odstavec 4 se označje jako odstavec 5.


Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 543/1991 Sb., a tímto zákonným opatřením.

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.