Zákon č. 368/1992 Zb.Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-368
Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Aktuálne znenie 01.01.1993

368

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“), vybírané a vyměřované orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti1) a státními archivy (dále jen „správními orgány“).

§ 2

Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů a písemně učiněná podání, jejichž vyřízení si vyžaduje rozhodnutí ve správním nebo daňovém řízení (dále jen „úkon“), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen „sazebník“). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4

Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen „procentní poplatek“). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5

Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem procentního poplatku cena obvyklá v místě a čase provedení úkonu.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.

(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 6

Splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné okamžitě při podání směřujícím k provedení úkonu, pokud v jednotlivých položkách sazebníku není stanoveno, že se poplatek platí až po provedení úkonu.

(2) Procentní poplatky, poplatky na úkony provedené z podnětu správního orgánu a poplatky, které jsou podle sazebníku splatné až po provedení úkonu, se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(3) Nebyl-li poplatek zaplacen v době uvedené v odstavci 1, vyzve správní orgán poplatníka, aby poplatek zaplatil do 15 dnů ode dne doručení výzvy a upozorní jej, že nebude-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, úkon se neprovede. Lhůty stanovené zvláštními předpisy pro vydání rozhodnutí po tuto dobu neběží.

(4) Byl-li poplatek zaplacen ve lhůtě stanovené ve výzvě, považuje se za zaplacený včas.

(5) Správní orgán úkon neprovede nebo již zahájené řízení zastaví, pokud poplatek nebyl zaplacen ani na základě výzvy, s výjimkou případů, kdy je podle sazebníku poplatek splatný až po provedení úkonu, anebo kdy na provedení úkonu je veřejný zájem.

§ 7

Způsob placení poplatku

Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů a obcí, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:

a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;

b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen.

(2) Nedošlo-li k provedení úkonu vinou poplatníka, může správní orgán, který poplatek vybral, na žádost poplatníka vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek.

(3) Má-li být vrácen poplatek nebo část poplatku zaplaceného kolkovými známkami, zašle správní orgán, který úkon provedl, opis pravomocného rozhodnutí o jeho vrácení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který příslušnou částku vrátí. V ostatních případech se poplatek vrátí z účtu příslušného orgánu, na jehož účet byl zaplacen.

(4) Poplatek podle odstavce 2 se nevrátí, nepřevyšuje-li 50 Kčs.

§ 9

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeni:

a) státní orgány České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, rozpočtové organizace a státní fondy,

b) obce,

c) nadace,

d) diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky a je zaručena vzájemnost.3)

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním obecně závazných právních předpisů ve věcech nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění.

(3) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)

§ 10

Řízení

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.


Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.

(2) Okresní úřad může za podmínek stanovených zvláštním předpisem6) poskytnout jednotlivým poplatníkům na jejich žádost úlevu na poplatku, jde-li o poplatek za úkon prováděný okresním úřadem nebo obcí, s výjimkou poplatku podle položky 23 písm. b) sazebníku.

Obdobně postupují Magistrátní úřad hlavního města Prahy, jde-li o úkon prováděný Magistrátním úřadem hlavního města Prahy, obvodním nebo místním úřadem v městských částech a finanční ředitelství, jde-li o úkony prováděné správními orgány republiky.

§ 13

Zrušují se:

1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.

2. S působností pro Českou republiku vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha 01

Příloha

Sazebník správních poplatků

Obecná poznámka:

Od poplatků podle položek 1, 6 a), 7, 17, 18 a), c), d), 21 b), 22, 27 a), b), 28, 29 b), c), e) a 30 b), c) jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP-P, týká-li se úkon pouze těchto občanů.

Položka 1

Podání žádosti nebo jiného podnětu:

a) u ústředních orgánů státní správy, vyžaduje-li vyřízení rozhodnutí správního orgánu ve správním nebo daňovém řízení a nejde-li o úkon uvedený v ostatních položkách sazebníku

Kčs 200,-

b) u okresních úřadů, obecních úřadů a jiných než ústředních orgánů státní správy, vyžaduje-li vyřízení rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení nebo daňovém řízení a nejde-li o úkon uvedený v ostatních položkách sazebníku

Kčs 100,-

c) o nahlédnutí do matrik

Kčs 20,-
za každý svazek matriky

d) o nahlédnutí do živnostenského rejstříku

Kčs 20,-

Poznámky:

1. Podle této položky se zpoplatňují z opravných prostředků pouze mimořádné opravné prostředky. Poplatek se platí podle té sazby, která odpovídá správnímu orgánu, který o mimořádném opravném prostředku rozhoduje. Poplatku nepodléhají podání, ke kterým je účastník řízení povinen na základě obecně závazných právních předpisů.

2. Poplatek podle této položky se vybere za každou žádost podanou u orgánu státní správy.

3. Poplatku nepodléhá podání ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a stížnost podle vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

4. Poplatek podle písmene c) se vybere jen v případě, že se nahlédnutí povolí.

5. Rozhodnutím pro účely položky 1 se rozumí správní úkon, kterým příslušný orgán rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob, a to při výkonu státní správy; rozhodnutím nejsou úkony související s nadřízeností a podřízeností a s hospodářským řízením.

Položka 2

Ověření:

a) podpisu na listině nebo na jejím stejnopise za každý podpis

Kčs 20,-

b) otisku úředních razítek nebo úředních podpisů

Kčs 60,-

c) podpisu na výpisech o vykonaných zkouškách na vysokých školách

Kčs 50,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 3

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

a) v českém nebo slovenském jazyce

Kčs 20,-

b) v cizím jazyce

Kčs 50,-

Osvobození:

Osvobození uvedené k položce 2 platí zde obdobně.

Poznámky:

1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 4

Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyřízení listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů za každou i jen započatou stránku listu

Kčs 30,-

Poznámka:

V případě výpisu z matrik vedených v jiném než českém nebo slovenském jazyce se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 5

Vydání potvrzení, výpisů a opisů z fondu státních archivů, jde-li o

- duplikáty školních vysvědčení, dokladů o školní docházce, ukončeném vzdělání, vyučení, zaměstnání

Kčs 50,- - výpisy z matrik, živnostenských rejstříků

Kčs 50,- - výpisy z protokolů, usnesení a rozhodnutí orgánů státní správy

Kčs 50,-
za každou i jen započatou stránku - výpisy a potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství

Kčs 100,-

Položka 6

a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti

Kčs 200,-

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu

Kčs 2 000,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere po provedení úkonu.

Položka 7

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence

Kčs 150,-

b) Vydání živnostenského listu

Kčs 1 000,-

c) Vydání koncesní listiny

Kčs 2000,-

d) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

Kčs 1000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci obecního úřadu nebo o změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny, popř. 10 % pokud jde o zrušení živnostenského oprávnění či ukončení zemědělské výroby, jestliže o to podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník požádá. Jde-li o změnu příjmení nebo bydliště podnikatele, příjmení nebo bydliště jeho odpovědného zástupce a též o změnu příjmení nebo bydliště samostatně hospodařícího rolníka, vybere se poplatek ve výši 20 Kčs. Obdobně se postupuje, jde-li o změnu a zrušení registrace podle písmene d).

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) této položky se vybere až po provedení úkonu, poplatek podle písmen b), c) a d) této položky se vybere již při podání.

Položka 8

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky nebo vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky, které je vydáno podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Položka 9

Propuštění ze státního svazku České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky

Kčs 2000,-

Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku

České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve výši 500 Kčs. Listina o propuštění ze státního svazku České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky se předá (doručí) až po zaplacení poplatku. Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listině.

Položka 10

Udělení státního občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky

Kčs 2000,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení státního občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Zmocnění:

Ministerstvo vnitra České republiky může v odůvodněných případech k zamezení tvrdosti poplatek snížit nebo prominout.

Poznámka:

Poplatek se vybere za jednu udělovací listinu a je splatný před předáním udělovací listiny.

Položka 11

Vydání průkazu (osvědčení) nebo vydání průkazu náhradou za průkaz (osvědčení) ztracený, zničený, poškozený, odcizený nebo neupotřebitelný

Kčs 50,-

Poznámka:

1. Jde-li o vydání průkazu (osvědčení) opakovaně v průběhu dvou let po sobě následujících, vybere se poplatek ve výši trojnásobku sazby; toto neplatí u průkazu (osvědčení) vydaného za neupotřebitelný.

2. Jde-li o doklad prokazatelně odcizený nebo neupotřebitelný z důvodu změny jména, příjmení, bydliště, změny podoby osoby nebo skončení platnosti průkazu, vybere se poplatek ve výši jedné pětiny sazby.

3. Jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření oprávnění řidičského průkazu vybere se poplatek ve výši 20 Kčs.

Položka 12

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti:

a) pro československé státní občany

- ročního

Kčs 100,- - tříletého

Kčs 150,-

b) pro cizince

- ročního

Kčs 5000,- - na jeden měsíc

Kčs 1500,-

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek podle písmene a) této položky.

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby ustanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.

Položka 13

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti:

a)

pro československé státní občany

- ročního

Kčs 30,- - tříletého

Kčs 50,- - pro mládež do 15 let

Kčs 10,-

b) pro cizince

- ročního

Kčs 3000,- - na dobu kratší jednoho roku

Kčs 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

Poznámka:

Poznámka uvedená v položce 12 platí zde obdobně.

Položka 14

Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, za každý strom

Kčs 100,-

Položka 15

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání

písemného sdělení o držiteli vozidla

Kčs 20,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.

Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska) a Československý červený kříž.

Položka 16

Povolení změny:

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení rozvedeného manžela na předešlé příjmení

Kčs 20,-

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

Kčs 500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět předešlé anebo původní rodné příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality je od správního poplatku osvobozena.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybere jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 17

a) Povolení uzavřít manželství u jiného než příslušného obecního úřadu československými státními občany

Kčs 100,-

b) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem československými státními občany

Kčs 300,-

c) Uzavření manželství mezi cizinci, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen jiný než trvalý pobyt

Kčs 500,-

d) Uzavření manželství mezi československým státním občanem nebo cizincem, který má na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, a cizincem, který má na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen jiný než trvalý pobyt

Kčs 250,-

e) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

Kčs 300,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeni snoubenci, kteří uzavírají manželství u obecního úřadu příslušného podle místa přechodného pobytu v místě pracoviště jednoho z nich.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle písmen a), b) a e) se vybere i od cizinců,1) kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt.

3. Pokud dojde k uzavření manželství před jiným než příslušným obecním úřadem, poplatek podle písmene d) vybere příslušný (delegující) obecní úřad, který připravil podklady pro uzavření manželství.

Položka 18

Vydání stavebního povolení

a) ke stavbám obytných domů sloužících k trvalému bydlení

- vlastníka a osob blízkých2)

Kčs 300,- - ostatních obytných domů

Kčs 1000,-

b) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty)

- nepřesahuje-li zastavěná plocha 16 m2

Kčs 200,- - přesahuje-li zastavěná plocha 16 m2

Kčs 500,-

c) ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy) k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (s výjimkou drobných staveb), studnám, k přípojce na stávající veřejnou rozvodnou síť pro tyto stavby

Kčs 100,-

d) ke stavbám garáží s jedním nebo dvěma stáními Kčs 300,-

- s více než dvěma stáními

Kčs 300,-
a 150 Kčs za třetí i každé další stání

e) k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektů a staveb výše neuvedených při předpokládaném rozpočtovém nákladu:

do 1,5 mil. Kčs včetně

Kčs 500,- nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně

Kčs 1000,- nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně

Kčs 2000,- nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně

Kčs 3000,- nad 100 mil. Kčs

Kčs 5000,-

f) ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáváno stavební povolení

Kčs 300,-

Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení se posuzují jako nebytová výstavba.

Položka 19

Vydání dodatečného povolení stavby

Pětinásobek sazby uvedené v příslušném písmenu položky 18

Poznámka:

1. Poplatek se vybere po provedení úkonu.

2. Poplatek se vybere za vydání dodatečného povolení stavby, která byla postavena po 1. říjnu 1976 bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním nebo u níž došlo k překročení povolené zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.

Položka 20

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území

Kčs 200,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 21

Vydání povolení

a) ke změně užívání bytového objektu určeného k trvalému bydlení na objekt užívaný k individuální rekreaci

Kčs 300,-

b) k jiným změnám užívání stavby

Kčs 200,-

c) k odstranění stavby

Kčs 100,-

d) k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení

Kčs 200,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene d) je osvobozeno označení provozovny, jejíž povinnost vyplývá z § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Poznámka:

Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání stavebního povolení, vybere správní orgán poplatek podle položky 18.

Položka 22

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení

- do tří hodin včetně doby strávené na cestě

Kčs 100,- - nad tři hodiny

Kčs 100,-
a 50 Kčs za každou započatou hodinu pracovní dobz

Poznámky:

1. Při místním šetření v obecném zájmu, např. při živelních pohromách a nehodách nebo při místním šetření podle zákona o správě daní a poplatků se poplatek nevybere.

2. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatněného podle položky 18 nebo 21.

3. Při kolaudačním řízení se poplatek vybere jen v případě, je-li kolaudační rozhodnutí vydáno po lhůtě stanovené ve stavebním povolení.

4. V případě konání místního šetření nad tři hodiny v podzemí hlubinného dolu se vybere poplatek ve výši 100 Kčs a dále 80 Kčs za každou započatou hodinu pracovní doby.

5. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

Položka 23

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly, z herní jistiny

10 % nejméně
Kčs 200,-

b) Povolení provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj

Kčs 20000,-

c) Povolení k provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) z výher docílených provozovatelem

10 % nejméně za každý rok
Kčs 1000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán, který vydal povolení k provozování hracích přístrojů podle písmene b) této položky, sníží sazbu poplatku o 50 %, jde-li o povolení na dobu kratší než 6 měsíců.

2. Správní orgán může v odůvodněných případech vzhledem k místním podmínkám poskytnout úlevu u poplatku podle písmene b) této položky ve výši 25 % základní sazby.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vyměření na ústní nebo písemnou výzvu, provádí-li úkon obecní úřad.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vyměřuje až po provedení úkonu způsobem stanoveným správním orgánem.

Položka 24

Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení a jiných zařízení lidové zábavy (kolotoče, houpačky, střelnice apod.) za každé zařízení nebo přístroj, za každý jen započatý měsíc3)

Kčs 200,-

Položka 25

Udělení povolení k emisi dluhopisů

1 % z celkové částky emise,
nejméně
Kčs 10000,-

Položka 26

Udělení oprávnění k vydání hypotečních zástavních listů4) 1 % z nominální hodnoty hypotečních

zástavních listů nejméně

Kčs 2000,-

Položka 27

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla (i s provedením úprav v příslušných dokladech)

a) u motocyklů

- s objemem válců motoru do 50 cm3

Kčs 100,- - ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorových tříkolek - rikš)

Kčs 200,-

b) u automobilu nebo zemědělského anebo lesnického kolového traktoru

Kčs 300,-

c) u přípojného vozidla

Kčs 100,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za přidělení státní poznávací značky.

2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

3. Poplatek se nevybere v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

Položka 28

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného ze součástek, po přestavbě anebo jednotlivě dovezeného z ciziny, jde-li o:

a) motocykl nebo moped o objemu válců motoru do 50 cm3, postranní nebo přívěsný vozík k motocyklu

Kčs 500,-

b) ostatní motocykly nebo motorové tříkolky - rikši

Kčs 1000,-

c) automobil nebo zemědělský anebo lesnický kolový traktor

Kčs 2000,-

d) přívěs nebo návěs anebo zvláštní vozidlo

Kčs 1000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky ve výši 25 % sazby v případech jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě.

Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání příslušných dokladů.

2. Poplatek podle této položky se vybere až po provedení úkonu.

3. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla po odcizení.

Položka 29

a) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel

Kčs 50,-

b) Zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu

Kčs 10,-

c) Přidělení státní poznávací značky

Kčs 40,-

d) Přidělení zvláštní státní poznávací značky trvalé manipulační a zvláštní státní poznávací značky trvalé pro zkušební účely

Kčs 100,-

c) Podání žádosti o dočasné vyřazení vozidla z evidence

Kčs 200,-

Poznámka:

Správní orgán nevybere poplatek podle písmene b) této položky

vybral-li již poplatek podle položky 27 nebo 28 a nevybere

poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 27.

Položka 30

Povolení individuálního výcviku řidičů k získání oprávnění k řízení motorového vozidla:

a) motocyklů o objemu válců motoru do 50 cm3

Kčs 300,-

b) ostatních motocyklů o objemu válců motoru nad 50 cm3

Kčs 500,-

c) motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500 kg

Kčs 1000,-

d) motocyklů a motorových vozidel do 3500 kg pro téhož žadatele

Kčs 1200,-

Položka 31

Vydání zbrojního průkazu, zápis každé další zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí do zbrojního průkazu

Kčs 1000,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni vojáci z povolání a vojáci v další službě, příslušníci Policie České republiky a sborů nápravné výchovy a Federálního policejního sboru, Sboru hradní policie a Policejního sboru Slovenské republiky.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené v položce 12 v osvobození pod bodem 1, jedná-li se o zbraně používané pro lovecké účely.

Poznámka:

Za prodloužení platnosti průkazu se vybere poplatek ve výši jedné desetiny sazby.

Položka 32

a) Vydání povolení k nákupu, převodu vlastnictví (s výjimkou dědictví) nebo půjčení zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí a střeliva

Kčs 100,-

b) Vydání povolení k vývozu, dovozu a průvodu každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí a střeliva

Kčs 200,-

c) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně

Kčs 200,-

Poznámka:

Osvobození uvedená v položce 31 platí zde obdobně.

Položka 33

a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozu jednorázové střelnice

Kčs 500,-

b) Vydání souhlasu ke zřízení stálé střelnice

Kčs 1000,-

c) Vydání souhlasu k provozu stálé střelnice

Kčs 1000,-

d) Vydání povolení ke střelbě z historických zbraní mimo schválené střelnice

Kčs 200,-

Položka 34

a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru nebo evidenčních údajů o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd nebo identifikace parcel; za každých i jen započatých 20 parcel katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území

Kčs 50,-

b) Vydání kopie z katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru nebo vydání kopie z katastrální mapy doplněné o stav mapy bývalého pozemkového katastru v katastrálním území do formátu A3

Kčs 50,-

c) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu

Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek se vybere až po provedení úkonu.

Položka 35

a) Za rozhodnutí o vkladu a zápisu do katastru nemovitostí

1. smlouvy o převodu nemovitostí z nabývací ceny nemovitostí 0,075 %

nejméně
Kčs 200,-

2. zástavní smlouvy (podzástavní smlouvy), jíž se zastavuje nemovitost

- ze zajišťované pohledávky 0,25 %

nejméně

Kčs 300,-
nejvíce

Kčs 10000,-

3. smlouvy o zřízení nebo omezení nebo zrušení věcného břemene, smlouvy o zřízení nebo zrušení předkupního práva k nemovitostem, zrušení (výmaz) zástavního práva

Kčs 300,-

b) Vydání výpisu, opisu z vložky pozemkové knihy za každých 20 i jen započatých parcel

Kčs 100,-

c) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou započatou stránku písemné informace do formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie grafického dokladu za každý i jen započatý formát A3

Kčs 20,-

Poznámka:

1. Poplatek se vybere až po provedení úkonu.

2. Výpis o opisu vložky pozemkové knihy z cizího jazyka se zvyšuje o 100 %.

Položka 36

Vydání povolení.5)

1. k provozování vnitrostátní silniční motorové dopravy pro cizí potřebu, které není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců

Kčs 200,-

2. k silniční dopravě nebezpečných věcí

Kčs 1000,-

3. k dopravě osob silničními vozidly určenými pro nákladní motorovou dopravu

Kčs 200,-

4. k provozování silniční dopravy československým provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území téhož cizího státu

Kčs 2000,-

5. k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území České a Slovenské Federativní Republiky

Kčs 10000,-

6. k provozování mezinárodní silniční dopravy československým provozovatelem, které není živností, jedním motorovým vozidlem

a) k provedení konkrétního počtu přeprav

- jedné přepravy

Kčs 500,- - dvou až pěti přeprav

Kčs 1000,-

b) k provedení neomezeného počtu přeprav

Kčs 10000,-

7. zahraničnímu provozovateli k provozování mezinárodní pravidelné (linkové) osobní silniční dopravy

Kčs 15000,-

8. zahraničnímu provozovateli k provozování nepravidelné (kyvadlové) osobní silniční dopravy

Kčs 5000,-

9. zahraničnímu provozovateli k provozování mezinárodní silniční dopravy pro vlastní potřebu k zabezpečení hlavní činnosti na území České republiky

- k provedení jedné přepravy jedním vozidlem

Kčs 200,- - k provedení dvou až pěti přeprav jedním vozidlem

Kčs 500,- - provedení neomezeného počtu přeprav jedním vozidlem

Kčs 1000,-

10. k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem

- provedení jedné přepravy jedním motorovým vozidlem

Kčs 5000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků, přepravu provedenou z humanitárních důvodů a z důvodu veřejného zájmu.

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit.

Položka 37

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací při přepravování zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy:

A. Při vnitrostátní dopravě:

1. u dopravy v obvodu jednoho okresu:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry

Kčs 200,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

Kčs 600,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)

Kčs 2000,-

2. u dopravy nad rámec okresu:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry

Kčs 1200,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

Kčs 2500,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)

Kčs 6000,- B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:

1. zahraničnímu dopravci při dopravě:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry, pokud šířka nepřesáhne 3,5 m

Kčs 4500,-

b) v ostatních případech

celková hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 a do 200
I sazba v Kčs 6000 12000 20000 30000 40000 60000
překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %) 6) 3-10 11-20 21-30 31-40  
II sazba v Kčs 5000 15000 30000 60000  
celková šířka v mm nad 3 500 nad 4000 nad 4 500 nad 5000 nad 5500 
III sazba v Kčs 3000 6000 10000 15000 20000 

Celkový poplatek I+II+III

2. tuzemskému dopravci při dopravě:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry

Kčs 1800,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

Kčs 3000,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t

Kčs 6000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25000 Kčs.

Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

Zmocnění:

Správní orgán poplatek podle písmene B této položky sníží nebo od jeho vybrání upustí na základě vzájemnosti.

Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Položka 38

a) Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic nebo místních komunikací

Kčs 1000,-

b) Povolení připojení obslužného zařízení na dálnici nebo silnici I. tř.7)

Kčs 1000,-

c) Povolení výjezdu na silnici I. tř.7)

Kčs 1000,-

d) Povolení výjezdu na silnici II. a III. tř.7)

Kčs 500,-

Poznámky:

1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

2. Vydává-li se povolení podle písmene a) této položky na dobu kratší než 6 měsíců, vybere se poplatek ve výši poloviny sazby.

Položka 39

a) Ověření platnosti puncovní značky

Kčs 20,-

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky na zboží z drahých kovů

Kčs 200,-

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky na zboží z drahých kovů

Kčs 40,-

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

Kčs 400,-

Položka 40

a) Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohody

Kčs 20000,-

b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohody

Kčs 20000,-

c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové dohody anebo za řízení o určení nových podmínek pro trvání výjimky

Kčs 20000,-

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je účastník kartelové dohody.

Položka 41

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení jejich podniků (fúze)

Kčs 50000,-

Poznámka:

1. Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.

2. Správní poplatek v případě vícestranné smlouvy dle 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, platí jen ten z účastníků, který získává právní nebo faktickou možnost vykonávat kontrolu nad podnikem jiného podnikatele.

Položka 42

Podání rozkladu proti rozhodnutí Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

Kčs 2000,-

Položka 43

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i jen započatou stránku

Kčs 50,-

Položka 44

a) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři

Kčs 200,-

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři

- do 5 m délky včetně

Kčs 200,- - nad 5 m délky

Kčs 400,-

c) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

Kčs 100,-

d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě nebo mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu

Kčs 50,-

e) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla ve vnitrozemské plavbě

- malá plavidla do délky 5 m včetně

bez motoru

Kčs 100,- s motorem

Kčs 200,- - nad délku 5 m

bez motoru

Kčs 300,- s motorem

Kčs 400,- - přívozní plavidla

Kčs 400,- - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení o výtlaku nad 15 t

Kčs 500,- do výtlaku 15 t včetně

Kčs 300,-

f) Za vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

- určenému k přepravě nákladů

Kčs 1000,- - neurčenému k přepravě nákladů

Kčs 500,-

Poznámky:

1. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.

2. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

3. Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

4. Jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený, odcizený nebo neupotřebitelný, postupuje se podle položky 11.

Položka 45

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidla

Kčs 400,-

b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při individuálních stavbách malých plavidel

Kčs 600,-

c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové dokumentace

Kčs 100,-

d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla

Kčs 600,-

e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zařízení o výtlaku nad 15 t

Kčs 800,- do výtlaku 15 t včetně

Kčs 400,-

f) Vystavení zvláštního povolení k plavbě

Kčs 400,-

g) Zápis změny provozovatele plavidla

Kčs 200,-

Položka 46

Za úkony v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem8) jde-li o:

a) vydání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kčs 1000,-

b) vydání povolení k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kčs 1000,-

c) vydání povolení k odběru výbušnin

Kčs 300,-

d) vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací

Kčs 250,-

e) vydání střelmistrovského průkazu, průkazu technického vedoucího odstřelu a průkazu odpalovače ohňostrojů a za vydání povolení k uvedení výbušnin a pomůcek do oběhu

Kčs 200,-

f) vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

Kčs 1000,-

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene a) této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu předmětu činnosti.

Položka 47

Vydání povolení ke zřízení pozemních leteckých zařízení (letišť)9)

a) dopravní letiště s mezinárodním provozem

Kčs 2000,-

b) dopravní letiště s vnitrostátním provozem

Kčs 1000,-

c) veřejné letiště pro všeobecné letectví

Kčs 1000,-

d) neveřejné letiště pro všeobecné letectví

Kčs 500,-

Zmocnění:

Za povolení podstatné změny pozemních leteckých zařízení může správní orgán vybrat poplatek ve výši 25 % sazby poplatku podle této položky.

Položka 48

Vydání souhlasu k nakládání s pozemním leteckým zařízením (letiště)9)

a) dopravní letiště s mezinárodním provozem

Kčs 1000,-

b) dopravní letiště s vnitrostátním provozem

Kčs 500,-

c) veřejné letiště pro všeobecné letectví

Kčs 300,-

d) neveřejné letiště pro všeobecné letectví

Kčs 100,-

Položka 49

Vydání rozhodnutí o registraci periodického tisku10)

Kčs 200,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek ve výši 50 % za provedení změny názvu nebo změny vydavatele periodického tisku.

Poznámka:

Za současné provedení změny názvu nebo změny vydavatele vybere správní orgán jeden poplatek.

Položka 50

Udělení licence k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání11)

Kčs 3000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek ve výši 50 % při provedení změny udělené licence.

Položka 51

a) za vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu a vývozu živých zvířat (za 1 ks)12)

Kčs 100,-

b) za vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu a vývozu živých zvířat (hromadná zásilka), potravin a surovin živočišného původu12)

Kčs 200,-

Věcný rejstřík

předmět položka
Všeobecná (vnitřní) správa
Podání žádosti (mimořádné opravné prostředky) 1
Potvrzení, opisy (duplikáty) a výpisy z fondu státních archivů 5
Ověření opisu, výpisu, písemné informace, podpisu, otisku úředních razítek 2,3
Náhradní doklady, stejnopisy 4,11
Nahlédnutí do matrik, živnost, rejstříků 1
Změna jména 16
Sňatky 8,17
Lovecký lístek 12
Rybářský lístek 13
Zbraně, střelivo, nákup, vývoz nebo převod zbraně, střelnice 31,32,33
Povolení tombol, loterií, sázkových her, hracích přístrojů a jiných zařízení lidové zábavy 23,24
Živnostenská oprávnění, zápis samostatně hospodařícího rolníka do evidence 7
Osvědčení o odborné způsobilosti 6
Československé státní občanství, osvědčení o tuzemském právu 6,8,9,10
Stavební povolení, změna užívání objektu místní šetření, územní rozhodnutí 18,19,20,21,22
Kácení stromů 14
Pobyt osob, sdělení o držiteli vozidla 15
Dluhopisy, hypoteční zástavní listy 25,26
Doprava
Řidičské průkazy, technická způsobilost motorového vozidla, změny v dokladech, zápis do evidence, individuální řidičský výcvik atd. 11,27,28,29,30
Povolovací řízení v dopravě 36
Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 37,38
Katastrální úřady 34,35
Puncovní úřad 39
Řízeni u Českého úřadu pro hospodářskou soutěž 40,41,42,43
Vnitrozemská plavba 44,45
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 46
Civilní letectví 47,48
Periodický tisk 49
Licence k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání 50
Veterinární povolení 51

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

6) § 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

1) § 1 odst. 3 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.

2) § 116 občanského zákoníku.

3) Vyhláška ministerstva kultury ČR č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí.

4) § 25 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

5) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.

6) § 13 odst. 2 vyhlá.ky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

7) § 3b zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyu.ití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozděj.ích předpisů. Zákon ČNR č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbu.ninách a o státní báňské správě, ve znění pozděj.ích předpisů.

9) Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozděj.ích předpisů.

10) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 86/1990
Sb.

11) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

12) § 10 písm. d) zákona ČNR č. 108/1977 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění
pozděj.ích předpisů.