Opatrenie č. 347/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-347
Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992
Aktuálne znenie 30.06.1992

347

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se mění takto:

1. § 76 odst. 5 zní:

(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny

a) Magistrátní úřad hlavního města Prahy39) s působností okresního úřadu podle § 77,

b) orgány městských částí39) s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d).“.

39) Zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavní městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb.“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.