Zákon č. 344/1992 Zb.Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-344
Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Aktuálne znenie 01.01.1993

344

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7.května 1992

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

(1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen „katastr“).

(2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen „nemovitosti“) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu1) (dále jen „právní vztahy“) a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.

§ 2

(1) V katastru se evidují

a) katastrální území,

b) pozemky členěné podle druhů, a to orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy,

c) stavby spojené se zemí pevným základem, a to

1. stavby, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo,

2. stavby, kterým popisné nebo evidenční číslo přiděleno nebylo,

aa) seskupené na pozemku téhož vlastníka a užívané pro jiné než bytové účely, s výjimkou drobných staveb,2) jen v souboru geodetických informací,

bb) jejichž obvod tvoří vlastnickou hranici nebo hranici druhu pozemku a které jsou na pozemcích ve vlastnictví téhož vlastníka, s výjimkou drobných staveb,2)

d) byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob, a to jen v souboru popisných informací; na tyto případy se nevztahují ustanovení § 3 písm. a), b), d) a e), § 10 odst. 1 písm. b) a § 14,

e) právní vztahy,

f) nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních pozemků, jestliže trvají nebo mají trvat alespoň pět let.

(2) Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, jakož i právní vztahy k těmto nemovitostem se evidují způsobem dohodnutým s federálním ministerstvem obrany, federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem spravedlnosti České republiky.

§ 3

Katastr obsahuje

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,

b) parcelní čísla, druhy a výměry pozemků, popisná a evidenční čísla staveb, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,

c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících nemovitostí (dále jen „vlastníci“) a o jiných osobách oprávněných z právních vztahů (dále jen „jiní oprávnění“) a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona,

d) údaje o podrobných polohových bodových polích,

e) místní a pomístní názvosloví.3)

§ 4

(1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.

(2) Katastrální operát tvoří

a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření,

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích,

c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,

d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví,

e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru.

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA KATASTRU

§ 5

Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru

(1) Všechny nemovitosti musí být v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, uvedeny podle katastrálních území, parcelních čísel a čísel popisných nebo čísel evidenčních vedených v katastru; byty a nebytové prostory musí být uvedeny podle jejich čísel nebo jejich polohového určení.

(2) Katastrální úřad přezkoumá listinu, která je podkladem pro povolení vkladu do katastru, z hlediska oprávnění účastníků s předmětem smlouvy nakládat, zda úkon je učiněn v předepsané formě,4) zda smluvní projevy účastníků jsou dostatečně určité a srozumitelné a zda smluvní volnost není omezena.

(3) Na zjištěné nedostatky v listinách upozorní katastrální úřad toho, kdo listinu předložil, a stanoví mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

(4) Katastrální úřad vyznačí nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí zápis do katastru, že právní vztahy jsou dotčeny změnou.

(5) Katastrální úřad provede

a) vklad5) údajů o právních vztazích do katastru na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy mu byl tento návrh doručen,

b) záznam6) údajů o právních vztazích do katastru do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy,

c) poznámku7) v katastru do 30 dnů po doručení oznámení státního orgánu nebo oznámení osoby, že podala návrh na určení právního vztahu soudem; tuto poznámku zruší do 30 dnů po doručení pravomocného rozhodnutí státního orgánu,

d) vyznačení nájmů a výpůjček podle § 2 písm. f) do katastru do 30 dnů po doručení listiny.

(6) Vznik, změna nebo zánik právního vztahu na základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu,8) které nelze doložit a jsou-li nesporné, mohou být do katastru zapsány pouze na základě osvědčení ve formě notářského zápisu nebo na základě soudního smíru.9) Totéž platí, jde-li o změnu údajů v právních vztazích v katastru v důsledku narovnání či uznání vlastnického práva.

(7) Pro zápis nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitostí, jakož i věcného břemene k části pozemku do katastru, musí být předložen též geometrický plán a u nových staveb též doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.10)

(8) Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování v katastru, zapisuje se stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný.

(9) Právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

§ 6

Prověřování změn údajů katastru

(1) Katastrální úřad prověřuje ve lhůtách stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ohlášené nebo jinak známé změny údajů katastru, které nejsou úplné nebo nejsou doložené.

(2) Zjištěné nedostatky odstraňuje katastrální úřad v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými, popř. se státními orgány a obcemi.

§ 7

Revize údajů katastru

(1) Katastrální úřad reviduje zpravidla v pětiletých cyklech soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Revizi údajů katastru (dále jen „revize katastru“) provádí za součinnosti obcí, státních orgánů a za účasti pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná způsob jeho odstranění.

(2) O výsledku revize katastru se sepíše protokol.

§ 8

Oprava chyb v katastrálním operátu

(1) Katastrální úřad i bez návrhu opraví

a) údaje katastru, pokud jsou v rozporu s předloženými listinami, které byly podkladem k zápisu, nebo s výsledky revize katastru anebo obnovy katastrálního operátu,

b) v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými chybné zákresy hranic pozemků v katastrálních mapách a chybné výpočty výměr pozemků,

c) v součinnosti se státními orgány, obcemi, vlastníky a jinými oprávněnými chybné údaje v katastru, které byly způsobeny chybami v psaní a počítání, jakož i jinými zřejmými nesprávnostmi v listinách.

(2) Ten, jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti se týkají katastru, má právo kdykoli požadovat odstranění chyb podle odstavce 1 písm. a) až c) v katastrálním operátu. Žádost se podává písemně u katastrálního úřadu.

(3) Katastrální úřad provede opravu podle odstavce 2 do 30 dnů, ve zvláště odůvodněných případech do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti.

(4) Katastrální úřad vyrozumí o provedené opravě osoby, jichž se oprava v katastrálním operátu dotýká. Oznámí-li tato osoba do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, že s opravou nesouhlasí, vydá katastrální úřad ve věci rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.

§ 9

Ověřování

Katastrální úřad ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy. Při tomto ověřování neodpovídá katastrální úřad za obsah listiny. Katastrální úřad neověří listinu, jejíž originál nebo kopie je nečitelná.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ

§ 10

(1) Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

c) na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena výzva,

d) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní oprávnění nemají u změn katastru, vyplývajících z listin, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru,

e) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru.

(2) Pokud vlastník nebo jiný oprávněný neoznačí hranice pozemků podle odstavce 1 písm. b), může katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice označit na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného. Neoznačují se hranice pozemků, které jsou sloučeny do větších celků, a hranice druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného.

§ 11

(1) Obce

a) vyhlašují ve svém územním obvodu, způsobem v místě obvyklým, na základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize a obnovy katastrálního operátu, vysílají na ně své zástupce, spolupracují při zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných a podávají o nich dostupné informace nezbytné pro provedení revize katastru a obnovy katastrálního operátu,

b) pečují o trvalé označení územních hranic obcí a na vyzvání katastrálního úřadu je označí ve stanovené lhůtě určeným způsobem,

c) spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce,

d) zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí vydaná při výkonu státní správy v přenesené působnosti11) do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich vydání; jsou povinny ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem odstranit v rozhodnutích chyby v psaní, počítání a jiné zřejmé nesprávnosti,

e) vyjadřují se ke změnám v pomístním názvosloví.

(2) Pokud obec neoznačí hranice podle odstavce 1 písm. b), může katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice označit na náklad obce.

§ 12

Státní orgány spolupracují s katastrálními úřady při výkonu státní správy na úseku katastru. Jsou povinny ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem v listinách, které předložily k zápisu do katastru, odstranit chyby v psaní, počítání a jiné zřejmé nesprávnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

§ 13

Důvody obnovy katastrálního operátu

(1) Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací katastrálního operátu.

(2) K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí tehdy, jestliže geometrické určení a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo měřítka katastrální mapy již nevyhovuje, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo k takovému poškození katastrálního operátu nebo jeho části, že není možné nebo účelné je vyhotovit z dokumentovaných podkladů platného stavu.

(3) Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu a oznámí to dotčené obci.

§ 14

Zjišťování průběhu hranic

(1) Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu podle skutečného stavu v terénu (dále jen „zjišťování hranic“) je zjišťování průběhu hranic územních správních jednotek, hranic katastrálních území, hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb. Při zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru.

(2) Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků katastrálního úřadu a ze zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem. Předsedou komise je pracovník katastrálního úřadu, určený ředitelem katastrálního úřadu.

(3) Zjišťování hranic se provádí za účasti pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců.

(4) Předseda komise je povinen při zjišťování hranic upozornit na nesoulad skutečného průběhu hranic s jejím vyznačením v platném katastrálním operátu všechny přítomné osoby.

(5) O výsledcích zjišťování hranic sepíše předseda komise protokol.Vlastníci a jiní oprávnění nebo jejich zástupci svým podpisem v protokolu stvrzují souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v terénu.

(6) Pokud dojde k rozporu ve tvrzení vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců o průběhu hranic pozemků, vychází se z hranic vyznačených v platném katastrálním operátu; změna tohoto průběhu hranic je přípustná jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Je-li průběh hranic předmětem soudního řízení, vyznačí se hranice v katastrálním operátu jako sporná.

(7) Pokud jsou hranice katastrálního území totožné se státními hranicemi, poskytne údaje o jejich průběhu Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu federální ministerstvo vnitra.

(8) Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování hranic není na překážku využití výsledků zjišťování hranic k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací.

§ 15

Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací

(1) Základem vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací jsou geodetické a kartografické práce, které navazují na výsledky zjišťování hranic.

(2) Vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací se provádí na celém katastrálním území.

§ 16

Námitky

(1) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 30 dnů nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (dále jen „obnovený katastrální operát“) v obci, v které se obnovuje katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí.

(2) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad, ne však dříve než 30 dnů a nejpozději do 60 dnů ode dne jeho vyložení, pokud nebudou podány námitky proti jeho obsahu. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý ani přechodný pobyt (sídlo), zašle oznámení o těchto skutečnostech katastrální úřad, a to nejpozději v den vyložení obnoveného katastrálního operátu.

(3) Vlastníci a jiní oprávnění mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení obnoveného katastrálního operátu, podat proti obsahu obnoveného katastrálního operátu námitky. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad.

(4) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.

§ 17

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

(1) Pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podány námitky nebo bylo o podaných námitkách pravomocně rozhodnuto, vyhlásí katastrální úřad platnost obnoveného katastrálního operátu.

(2) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatný, a nadále se používá obnovený katastrální operát. Vybrané části neplatného katastrálního operátu mají trvalou dokumentární hodnotu a jsou archiváliemi.12)

ČÁST PÁTÁ

GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 18

(1) Geodetické práce pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastru, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování hranic pozemků.

(2) Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového bodového pole, určené v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Změny v souboru geodetických informací lze zpracovat v jiném souřadnicovém systému v územích, kde plní funkci katastrální mapy dříve vyhotovená mapa v jiné zobrazovací soustavě.

§ 19

(1) Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

(2) Geometrický plán musí být ověřen,13) že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU A VEŘEJNOST KATASTRU

§ 20

Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území jsou závazné pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru.

§ 21

(1) Katastr je veřejný a každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

(2) Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem.14)

ČÁST SEDMÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 22

(1) Katastrální úřad na požádání vyhotoví ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel. Neposkytují se údaje o právních vztazích, dotčené změnou § 5 odst. 4.

(2) Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem jsou veřejnými listinami.

(3) Z katastru se poskytují i údaje pro jiné informační systémy a pro další účely.

ČÁST OSMÁ

PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU

§ 23

Porušení pořádku na úseku katastru se dopustí ten, kdo

a) na opakovanou výzvu katastrálního úřadu se nedostaví bez náležité omluvy nebo závažného důvodu k jednání ani nevyšle svého zástupce a svou neúčastí znemožní nebo ztíží prováděné úkony,

b) na vyzvání katastrálního úřadu neoznačí stanoveným způsobem nesporné vlastnické hranice svých pozemků,

c) na vyzvání nepředloží ve stanovené lhůtě příslušné listiny a geometrické plány pro zápis do katastru nebo neodstraní ve stanovené lhůtě chyby v předložených listinách,

d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené tímto zákonem změny údajů katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem,

e) ohlásí katastrálnímu úřadu nepravdivé údaje katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem,

f) neoprávněně změní údaje v katastru,

g) poškodí katastrální operát,

h) poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku bodu podrobného polohového bodového pole.

§ 24

Porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 fyzickou osobou je přestupkem, za který může katastrální úřad uložit

a) pokutu do výše trojnásobku minimální mzdy15) za jednání uvedená v § 23 písm. a) až d),

b) pokutu do výše pětinásobku minimální mzdy15) za jednání uvedená v § 23 písm. e) až h).

§ 25

(1) Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. a) až d), kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, může katastrální úřad uložit pokutu až do výše třicetinásobku minimální mzdy.15)

(2) Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. e) až h), kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, může katastrální úřad uložit pokutu až do výše padesátinásobku minimální mzdy.15)

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 a 2 přihlédne katastrální úřad k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho rozsahu, délce trvání a k okolnostem, za nichž k němu došlo.

(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se katastrální úřad o porušení pořádku na úseku katastru dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.

(5) Pokuta podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 26

Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků podle § 24 tohoto zákona a pro projednávání porušení pořádku na úseku katastru podle § 25 tohoto zákona obecné předpisy.16)


ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků,

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,

c) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině,

d) polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,

e) výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry,

f) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí,

g) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu,

h) identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů.

§ 28

Pracovníci katastrálního úřadu a členové komise (§ 14 odst. 2) jsou při své činnosti oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a provádět na nich průklesty a geodetické práce pro účely katastru za podmínek stanovených zvláštním předpisem.17)

§ 29

(1) Od účinnosti tohoto zákona se operát evidence nemovitostí považuje za katastrální operát.

(2) Nemovitosti jsou v katastru evidovány podle dosavadních předpisů, pokud nebyly dotčeny změnou za účinnosti tohoto zákona.

(3) Zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby ukončení pozemkových úprav podle zvláštního předpisu,18) zjednodušeným způsobem, s využitím bývalého pozemkového katastru a pozemkových knih.

(4) Katastrální úřady mají v úschově pozemkové a železniční knihy a operát bývalého pozemkového katastru. Z těchto dokumentů vyhotoví katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie, za které se vybírají správní poplatky.

§ 30

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou podrobněji upraví

a) předmět a obsah katastru,

b) činnost při správě katastru a obnově katastrálního operátu,

c) geodetické práce pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,

d) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem,

e) poskytování údajů z katastru.

§ 31

Zrušují se

1. Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.

2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb. a vyhlášky č. 19/1984 Sb.

4. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4000/1975-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků (reg. v částce 28/1975 Sb.).

5. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (reg. v částce 28/1981 Sb.).

6. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 900/1986-21, kterými se mění směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (reg. v částce 18/1986 Sb.).

7. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 1300/1985-21 o způsobu zápisu osobního vlastnictví k bytu, spoluvlastnictví společných částí domu, spoluvlastnictví pozemku nebo práva společného osobního užívání pozemku do evidence nemovitostí (reg. v částce 10/1985 Sb.).

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

2) § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

3) ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii.

4) § 5 zákona č. 265/1992 Sb.

5) § 2 až 6 zákona č. 265/1992 Sb.

6) § 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb.

7) § 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb.

8) Například § 134, 135a, 135b občanského zákoníku.

9) § 69 a 99 občanského soudního řádu.

10) Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.

11) § 21 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 8 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

14) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o státním tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

16) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

17) § 15 a 19 zákona č. 46/1971 Sb.

18) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.