Vyhláška č. 34/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-34
Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992
Aktuálne znenie 23.01.1992

34

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 17. prosince 1991

o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České republiky podle § 21 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

(1) Hospodářskou činnost1) podle této vyhlášky mohou vykonávat předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které zřídilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, školský úřad nebo obec2) jako právnické osoby (dále jen „škola“).

(2) Škola, která není právnickou osobou a hospodaří jako zálohovaná organizace,3) může provozovat hospodářskou činnost pouze se souhlasem zřizovatele a jeho jménem. Je-li zřizovatelem školy obec, postupuje v dohodě s příslušným školským úřadem.4)

§ 2

(1) V hospodářské činnosti5) může škola provozovat

a) výrobu a prodej výrobků a výpěstků,

b) obchodní a obdobnou činnost,

c) poskytování prací a služeb,

d) pronájem kapacit sloužících k plnění úkolů v hlavní činnosti v době, v které pro tento účel nejsou dočasně plně využity.

Hospodářskou činnost může škola poskytovat právnickým i fyzickým osobám v tuzemsku nebo v zahraničí za cenu sjednanou podle cenových předpisů.6)

(2) Zřizovatel některé druhy činností zcela nebo částečně vyloučí z hospodářské činnosti školy, neplní-li škola ve své hlavní činnosti úkoly jím stanovené nebo nepoužívá-li prostředků získaných hospodářskou činností k účelům uvedeným v § 4.

§ 3

Prostředky státního rozpočtu České republiky dočasně použité k úhradě nákladů na hospodářskou činnost je škola povinna vrátit po ukončení každého čtvrtletí, nejpozději však do konce běžného kalendářního roku, do rozpočtu školy.

§ 4

Prostředky získané hospodářskou činností může škola použít na:

a) krytí potřeb investičního a neivestičního charakteru,

b) odměňování pracovníků podle mzdových předpisů,

c) sdružování prostředků,

d) rozvoj hospodářské činnosti.1)

§ 5

(1) Za hospodářskou činnost nelze považovat produkci výrobků (výpěstků), tvorbu děl a práce a služby, pokud jsou prováděny jako součást hlavní činnosti pracovníky školy v rámci jejich pracovních povinností nebo žáky v souladu s učebními plány a osnovami. Škola je však může realizovat za ceny sjednané podle cenových předpisů.6)

(2) Zřizovatel může povolit škole zřízené jako rozpočtová organizace překročení limitu neinvestičních výdajů, případně investičních výdajů po splnění rozpočtových příjmů škole celkem, a to o částku skutečně dosažených vyšších příjmů podle odstavce 1.

(3) Škola zřízená jako příspěvková organizace tyto výnosy zahrne do zlepšeného hospodářského výsledku. Pokud škola použije na krytí nákladů vynaložených na činnosti podle odstavce 1 prostředky jiné organizace, je povinna je vrátit této organizaci do konce běžného kalendářního roku, v němž tyto prostředky obdržela.

§ 6

O výsledcích činnosti podle této vyhlášky informuje ředitel školy zřizovatele, orgán samosprávy ve školství7) a rodiče nebo jiné zákonné zástupce žáků nejméně jednou za kalendářní rok.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
§ 14 a 29 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

2) § 6, 12 a 14 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

3) Směrnice pro vedení účetnictví obcí, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací č.j. FMF V/2-29902/90 ze dne 11. 2. 1991; oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 12/1990 pod č.j. FMF V/2-1278/91.

4) § 24 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

5) § 14 odst. 1 a § 19 odst. 1 vyhlášky ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.

6) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

7) § 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.