Oznámenie č. 333/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-333
Čiastka 67/1992
Platnosť od 01.07.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIV ods. 1 dňom 9. marca 1992.

Pôvodný predpis 01.07.1992

333

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 15. novembra 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIV ods. 1 dňom 9. marca 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Kanady, ďalej len „zmluvné strany“

uznávajúc, že podpora a ochrana investícií investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany prispeje k povzbudeniu podnikateľských iniciatív a rozvoju hospodárskej spolupráce medzi nimi,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

Definície

Na účely tejto Dohody:

a) pojem „investícia“ označuje akúkoľvek majetkovú hodnotu patriacu alebo investovanú buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom investora z tretieho štátu investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, najmä, nie však výlučne:

(i) hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek vlastnícke právo s ním spojené, ako sú hypotéky, záložné právo alebo záruky;

(ii) akcie, cenné papiere, obligácie a dlžné úpisy alebo akákoľvek iná forma účasti na spoločnosti, obchodnom podniku alebo spoločnom podniku;

(iii) pohľadávky a nároky majúce podľa zmluvného dojednania finančnú hodnotu;

(iv) práva duševného vlastníctva, včítane autorských práv, patentov, obchodných známok, ako aj obchodné meno, priemyselné vzory, good-will, obchodné tajomstvo a know-how;

(v) práva, vyplývajúce zo zákona alebo zmluvného dojednania, na vykonávanie hospodárskej a obchodnej činnosti, včítane práv k prieskumu, kultivácii, dobývaniu alebo ťažbe prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy investície nemení jej povahu ako investície.

b) pojem „investor“ označuje:

(i) každú fyzickú osobu, ktorá je občanom zmluvnej strany alebo má trvalé bydlisko na jej území v súlade s jej právnym poriadkom; alebo

(ii) každú korporáciu, spoločenstvo, trust, spoločný podnik, organizáciu, asociáciu alebo podnik zaregistrovaný alebo riadne založený v súlade s platným právnym poriadkom tejto zmluvnej strany; za podmienky, že taký investor má právo, v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany, investovať na území druhej zmluvnej strany.

c) pojem „výnosy“ označuje všetky sumy plynúce z investície a zvlášť, nie však výlučne, zahŕňa zisky, úroky, prírastky kapitálu, dividendy, honoráre, poplatky a ďalšie bežné príjmy;

d) pojem „územie“ označuje:

(i) pokiaľ ide o Kanadu, územie Kanady, rovnako ako tie prímorské oblasti, včítane morského dna a morského podložia priliehajúceho k vonkajšej hranici teritoriálneho mora, nad ktorými Kanada vykonáva, v súlade s medzinárodným právom, zvrchované právo za účelom prieskumu a využívania prírodných zdrojov v takých oblastiach;

(ii) pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Článok II

Podpora investície

1. Každá zmluvná strana bude podporovať vytváranie vhodných podmienok investorom druhej zmluvnej strany pre ich investície na svojom území.

2. Každá zmluvná strana bude povoľovať podľa svojich právnych predpisov investície investorov druhej zmluvnej strany.

3. Táto Dohoda nebude brániť žiadnej zmluvnej strane, aby právnymi predpismi vydanými v súvislosti so zakladaním nového obchodného podniku alebo nadobudnutím alebo predajom obchodného podniku na svojom území, ustanovila, že také právne predpisy sa budú aplikovať rovnako na všetkých zahraničných investorov. Na rozhodnutia vydané v súlade s takými právnymi predpismi sa nebudú vzťahovať ustanovenia článkov IX alebo XI tejto Dohody.

Článok III

Ochrana investície

1. S investíciami alebo výnosmi investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany sa bude vždy zaobchádzať spravodlivo a rovnoprávne, v súlade s princípmi medzinárodného práva a budú požívať plnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.

2. Každá zmluvná strana poskytne investíciám a výnosom investora z druhej zmluvnej strany na svojom území zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ktoré poskytuje investíciám alebo výnosom investorov z ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany na svojom území, pokiaľ ide o riadenie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami alebo výnosmi na jeho území, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ktoré poskytuje investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

4. Každá zmluvná strana poskytne, pokiaľ možno, a v súlade so svojím právnym poriadkom, investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ktoré poskytuje investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov.

Článok IV

Výnimky

Ustanovenia tejto Dohody sa nebudú vykladať tak, aby zaväzovali jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany rovnako priaznivé zaobchádzanie, výhody alebo výsady vyplývajúce z:

a) akejkoľvek existujúcej alebo budúcej dohody vytvorenej v rámci zóny voľného obchodu alebo colnej únie;

b) akejkoľvek mnohostrannej dohody o vzájomnej hospodárskej pomoci, integrácii alebo spolupráci, ktorej je zmluvná strana členom alebo sa ním môže stať;

c) akéhokoľvek dvojstranného dohovoru, včítane colnej dohody, ktorý obsahuje ustanovenia obdobné tým, ktoré sú uvedené v písmene b), platného v deň nadobudnutia platnosti tejto Dohody; alebo

d) akéhokoľvek existujúceho alebo budúceho dohovoru týkajúceho sa daní.

Článok V

Náhrada za straty

Investorom jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia straty na svojich investíciách alebo výnosoch na území druhej zmluvnej strany v dôsledku ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu alebo občianskych nepokojov na tomto území, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o navrátenie, odškodnenie, náhradu alebo iné vyporiadanie, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké sa poskytuje jej vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Pokiaľ to bude možné, platby uskutočnené podľa tohto článku budú adekvátne, efektívne a vykonajú sa bez meškania.

Článok VI

Vyvlastnenie

Investície alebo výnosy investorov druhej zmluvnej strany sa neznárodnia, nevyvlastnia alebo nepodrobia inému opatreniu majúcemu účinok obdobný ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany, okrem prípadov vykonaných vo verejnom záujme, na základe zákona, nediskriminačným spôsobom a za predpokladu, že také vyvlastnenie je spojené s okamžitou, adekvátnou a efektívnou náhradou. Taká náhrada bude vychádzať zo skutočnej hodnoty investície v čase vyvlastnenia, bude splatná od dátumu vyvlastnenia s použitím bežného obchodného úroku, zaplatí sa bez meškania a skutočne sa vykoná a bude voľne prevoditeľná. Dotknutý investor bude mať právo, v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorá vyvlastnenie vykonala, na okamžité preskúmanie prípadov a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom tejto strany, v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.

Článok VII

Prevod prostriedkov

1. Každá zmluvná strana zaručí investorovi druhej zmluvnej strany neobmedzený prevod investícií a výnosov. Bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia každá zmluvná strana tiež zaručí investorovi neobmedzený prevod:

(i) súm na splatenie pôžičiek vzťahujúcich sa na investíciu;

(ii) výťažkov z celkovej alebo čiastočnej likvidácie akejkoľvek investície;

(iii) miezd a ostatných odmien, ktoré patria občanom jednej zmluvnej strany, ktorí dostali povolenie na prácu v súvislosti s investíciou na jej území;

(iv) akejkoľvek náhrady patriacej investorovi na základe článku V alebo VI tejto Dohody.

2. Prevody sa vykonajú bezodkladne, v zameniteľnej mene, v ktorej sa kapitál pôvodne investoval, alebo v inej zameniteľnej mene, na ktorej sa investor a príslušná zmluvná strana dohodnú. Pokiaľ investor nebude súhlasiť s iným postupom, vykonajú sa prevody kurzom platným k dátumu prevodu.

Článok VIII

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra poskytne platbu ktorémukoľvek z jej investorov podľa záruky alebo poistnej zmluvy vzťahujúcej sa na investíciu, druhá zmluvná strana uzná platnosť postúpenia akéhokoľvek práva alebo nároku, ktorý mal investor, v prospech tejto zmluvnej strany alebo agentúry.

2. Zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra, ktorá vstúpila do práv investora v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude mať za všetkých okolností rovnaké práva, ako mal investor, pokiaľ ide o dotknutú investíciu a z nej vyplývajúce výnosy. Také práva môže uplatniť zmluvná strana alebo akákoľvek jej agentúra alebo investor, ak zmluvná strana alebo akákoľvek jej agentúra ju na to oprávni.

Článok IX

Riešenie sporov medzi investorom a prijímajúcou zmluvnou stranou

1. Každý spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúci sa účinkov vykonaných opatrení prvej zmluvnej strany do riadenia, využívania, úžitku alebo nakladania s investíciou uskutočnenou investorom, a najmä, ale nie výlučne, týkajúci sa vyvlastnenia podľa článku VI tejto Dohody alebo prevodu prostriedkov podľa článku VII tejto Dohody, sa bude, pokiaľ možno, riešiť medzi nimi priateľsky.

2. Pokiaľ sa spor nevyrieši priateľsky do šiestich mesiacov odo dňa začatia sporu, môže ho investor predložiť rozhodcovskému súdu.

3. V takom prípade sa bude spor riešiť podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné právo obchodné, vo vtedy platnom znení.

Článok X

Konzultácie a výmena informácií

Na žiadosť jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana bude okamžite súhlasiť s konzultáciami o výklade a použití tejto Dohody. Na žiadosť jednej zmluvnej strany sa vymenia informácie o zákonoch, nariadeniach, rozhodnutiach, správnych úkonoch alebo postupoch alebo politike druhej zmluvnej strany, ktoré sa môžu týkať investícií upravených touto Dohodou.

Článok XI

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Každý spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo použitia tejto Dohody sa bude, ak to bude možné, riešiť priateľsky konzultáciami.

2. Pokiaľ spor nemožno riešiť konzultáciami, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu na rozhodnutie.

3. Rozhodcovský súd sa vytvorí pre každý jednotlivý spor. Do dvoch mesiacov od dôjdenia žiadosti o arbitráž diplomatickou cestou každá zmluvná strana vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý po schválení oboma zmluvnými stranami bude vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov rozhodcovského súdu.

4. Ak sa nevyhnutné vymenovania nevykonajú v lehotách ustanovených v odseku 3 tohto článku, každá zo zmluvných strán môže, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal nevyhnutné vymenovania. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo mu iná okolnosť bráni vo výkone takej funkcie, požiada sa o vykonanie nevyhnutných vymenovaní podpredseda. Pokiaľ by podpredseda bol občanom niektorej zmluvnej strany alebo by mu vo výkone takej funkcie bránila iná okolnosť, vyzve sa na vykonanie nevyhnutných vymenovaní ten vekom najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd ustanoví vlastné procesné pravidlá. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, rozhodnutia rozhodcovského súdu budú vydané do šiestich mesiacov od vymenovania predsedu podľa odsekov 3 a 4 tohto článku.

6. Každá zmluvná strana bude znášať výdavky za svojho člena súdu a výdavky za vlastné zastúpenie v rozhodcovskom konaní; výdavky predsedu a ostatné výdavky budú znášať obe zmluvné strany rovným dielom. Rozhodcovský súd však môže vo svojom rozhodnutí určiť, že väčšiu časť výdavkov bude znášať jedna zo zmluvných strán, a toto rozhodnutie je potom pre obe zmluvné strany záväzné.

Článok XII

Ostatné medzinárodné dohody

Ak je niektorá otázka upravená súčasne touto Dohodou a akoukoľvek inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto Dohode nebráni investorovi jednej zmluvnej strany, aby sa na jeho investíciu na území druhej zmluvnej strany vzťahoval najvýhodnejší režim.

Článok XIII

Použitie Dohody

Táto Dohoda sa vzťahuje na všetky investície uskutočnené investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany začínajúc 1. januárom 1955.

Článok XIV

Nadobudnutie platnosti

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie požadovaných ústavných náležitostí na jej území pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršieho z oboch oznámení.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti, dokiaľ niektorá zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ju ukončiť. Oznámenie o ukončení platnosti tejto Dohody nadobudne účinnosť jeden rok po tom, čo ho dostane druhá zmluvná strana. Pre investície uskutočnené pred dátumom, keď oznámenie o ukončení platnosti tejto Dohody nadobudlo účinnosť, ustanovenia článkov I až XIII tejto Dohody zostanú v platnosti ešte po dobu 15 rokov.

Dané v Prahe 15. novembra 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, anglickom a francúzskom jazyku, pričom každé z týchto troch znení má rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho podpísaní, na to náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Kanady:

John Clark v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.