Úplné znenie č. 332/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-332
Čiastka 67/1992
Platnosť od 01.07.1992 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.
Pôvodný predpis 01.07.1992

332

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 19. decembra 1975 č. 149 Zb. o archívnictve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 4. decembra 1991 č. 571 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

o archívnictve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto zákona je utvárať podmienky pre správu a ďalší rozvoj archívnictva v Slovenskej republike tak, aby zabezpečovalo zachovanie archívnych dokumentov pre budúce generácie a účinne prispievalo k vedeckému bádaniu, k poznaniu dejín Slovenska a k riešeniu aktuálnych politických, hospodárskych a kultúrnych potrieb štátu a spoločnosti.

PRVÁ ČASŤ

ARCHÍVNE DOKUMENTY

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Archívne dokumenty sú písomné, obrazové, zvukové a iné záznamy pochádzajúce z činnosti štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb i z činnosti fyzických osôb, ktoré so zreteľom na svoj historický, politický, hospodársky alebo kultúrny význam majú trvalú dokumentárnu hodnotu.

(2) Skutočnosť, či písomné, obrazové, zvukové a iné záznamy (ďalej len „písomnosti“) majú trvalú dokumentárnu hodnotu, posúdi podľa ustanovených kritérií [§ 33 ods. 1 písm. a)] v škartačnom konaní archív príslušný na vykonávanie dozoru nad vyraďovaním (škartáciou) písomností, mimo škartačného konania štátny oblastný archív, v územnom obvode ktorého je písomnosť.

(3) Posudzovaním dokumentárnej hodnoty písomností môže ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) poveriť iný archív, než ktorý by bol na to príslušný podľa odseku 2, prípadne môže túto činnosť vykonať samo.

(4) O tom, že písomnosť je archívny dokument, upovedomí archív uvedený v odsekoch 2 a 3 alebo ministerstvo vnútra toho, kto je oprávnený s ňou nakladať.

§ 3

zrušený

§ 4

zrušený

§ 5

Jednotný archívny fond Slovenskej republiky

Archívne dokumenty vedené v evidencii na území Slovenskej republiky tvoria Jednotný archívny fond Slovenskej republiky (ďalej len „Jednotný archívny fond“) bez ohľadu na ich vlastníka. Jednotný archívny fond je súčasťou národného kultúrneho dedičstva a bohatstva.

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA PÍSOMNOSTÍ A ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV

§ 6

Predarchívna starostlivosť o písomnosti

(1) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby v rámci predarchívnej starostlivosti o písomnosti zabezpečujú odbornú správu písomností, ktoré pochádzajú z ich činnosti alebo z činnosti ich predchodcov, starajú sa o riadnu spisovú evidenciu, o účelné a bezpečné uloženie a o riadne vyraďovanie písomností.

(2) Pri vyraďovaní písomností sa oddeľujú písomnosti trvalej dokumentárnej hodnoty, určené na uschovanie v archíve, od písomností bez dokumentárnej hodnoty, určených na zničenie.

(3) Bez súhlasu archívu príslušného na vykonávanie dozoru nad vyraďovaním písomností alebo bez súhlasu ministerstva vnútra (§ 2 ods. 2 a 3) sa nesmú písomnosti uvedené v odseku 1 zničiť.

(4) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby zodpovedajú za riadne vyraďovanie písomností (odsek 2), umožňujú výkon dozoru nad ním (odsek 3) a odovzdávajú archívne dokumenty na uschovanie príslušnému archívu.

(5) Pri výkone kontroly predarchívnej starostlivosti o písomnosti (odsek 1), dozoru nad vyraďovaním písomností (odseky 2 a 3) a kontroly stavu archívov a spisovní (§ 17) sú poverení pracovníci ministerstva vnútra a príslušného archívu oprávnení vstupovať do tých priestorov štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb, v ktorých sú písomnosti uložené a archívy a spisovne umiestnené.

§ 7

Ochrana archívnych dokumentov

(1) Archívne dokumenty sú pod ochranou štátu. Ochranu archívnych dokumentov a odbornú starostlivosť o ne zabezpečujú archívy, ktoré tieto dokumenty prevzali do archívnej úschovy. Každý je povinný túto ochranu všestranne podporovať.

(2) Archívne dokumenty, ktoré nadobudol štát do vlastníctva, prevezme do archívnej ochrany príslušný archív. Archívy zabezpečujú ochranu aj tých archívnych dokumentov, ktoré podľa dohodnutých podmienok prevzali do archívnej úschovy.

§ 8

Archívne dokumenty vo vzťahu k cudzine

Archívne dokumenty možno v cudzine vystavovať, do cudziny požičať, prípadne na iné účely do cudziny vyviezť iba so súhlasom ministerstva vnútra.

§ 9

Ochrana archívnych dokumentov, ktoré nie sú uschované v archíve

(1) Vlastníci archívnych dokumentov, ktoré nie sú uschované v archíve (ďalej len „vlastník archívneho dokumentu“), smú archívny dokument predať, vymeniť alebo darovať, ak ho nekúpi štát, najviac za odhadnú cenu. Právo štátu na prednostnú kúpu archívneho dokumentu zanikne uplynutím šiestich mesiacov po tom, čo došla ponuka vlastníka archívneho dokumentu, alebo ak štát odmietne ponuku v kratšom čase.

(2) Vlastníci archívnych dokumentov, ktoré nie sú uschované v archíve, sú povinní riadne sa o ne starať a umožniť pracovníkom archívu, ktorý ich má v evidencii, aby sa o tom na mieste presvedčili. Ak takýmto dokumentom hrozí zničenie, poškodenie alebo strata, sú ich vlastníci povinní urobiť opatrenia na ich záchranu, ktoré tento archív odporučí; ak tak neurobia, môže im ministerstvo vnútra uložiť, aby archívne dokumenty odovzdali na nevyhnutne potrebný čas do bezplatnej úschovy archívu, ktorý ministerstvo vnútra zároveň určí.

(3) Vlastníci archívnych dokumentov, ktoré nie sú uschované v archíve, sú povinní oznamovať archívu, ktorý ich má v evidencii, všetky na to potrebné údaje i zmeny vo vlastníctve.

TRETIA ČASŤ

VYUŽÍVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV

§ 10

Všeobecné ustanovenie

Každý je oprávnený využívať pre svoje potreby, ako aj na študijné a iné účely archívne dokumenty uschované v archívoch. Na tieto účely je každý oprávnený nazerať do archívnych dokumentov a žiadať z nich výpisy, odpisy a reprodukcie za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 11

Nazeranie do archívnych dokumentov

(1) Každý môže nazrieť do archívnych dokumentov uschovaných v štátnych archívoch so súhlasom riaditeľa príslušného archívu. Na nazretie do archívnych dokumentov uschovaných v podnikových archívoch a v archívoch organizácií osobitného významu (ďalej len „iný archív“) udieľa súhlas vedúci organizácie, ktorá archív spravuje, alebo ním poverený pracovník.

(2) Súhlas na nazretie do archívnych dokumentov nemožno udeliť, ak by nazretím do archívnych dokumentov boli ohrozené štátne alebo spoločenské záujmy alebo právom chránené záujmy dosiaľ žijúcich osôb.

(3) Nazretie do archívnych dokumentov uschovaných v archívoch nemožno odoprieť

a) štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ide o archívne dokumenty pochádzajúce z ich činnosti,

b) štátnym orgánom, ktoré v súvislosti s plnením svojich úloh potrebujú nazrieť do archívnych dokumentov,

c) štátnym orgánom, ktorým toto právo prislúcha podľa osobitných predpisov.

(4) Do archívnych dokumentov, ktoré boli zverené archívom do úschovy, možno nazerať za dohodnutých podmienok.

(5) Výpisy, odpisy a reprodukcie archívnych dokumentov možno vydávať len za podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 4.

§ 12

Štúdium archívnych dokumentov

(1) Štúdium archívnych dokumentov uschovaných v štátnych archívoch povoľuje riaditeľ príslušného archívu. Štúdium archívnych dokumentov uschovaných v iných archívoch povoľuje vedúci organizácie, ktorá archív spravuje, alebo ním poverený pracovník.

(2) Zrušený

(3) Štúdium archívnych dokumentov nemožno povoliť z dôvodov uvedených v § 11 ods. 2, alebo ak ide o archívne dokumenty, ktorých vek nepresahuje 30 rokov. Ustanovenie § 11 ods. 4 platí obdobne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA ARCHIVNÍCTVA

§ 13

Pôsobnosť ministerstva vnútra

(1) Organizovanie a riadenie archívnictva a dozor nad ním patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra. V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo vnútra najmä

a) určuje koncepciu rozvoja archívnictva, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov,

b) zabezpečuje ochranu a evidenciu archívnych dokumentov tvoriacich Jednotný archívny fond, kontroluje ich stav a uloženie v archívoch, organizuje dopĺňanie jednotného archívneho fondu, v sporných prípadoch rozhoduje o umiestnení archívnych dokumentov,

c) dozerá na dodržiavanie predpisov o škartačnom konaní,

d) stará sa o spracúvanie, sprístupňovanie a zverejňovanie archívnych dokumentov,

e) stará sa o odborný rast archívnych pracovníkov a o rozvíjanie ich vzdelania,

f) zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti medzinárodnú vedeckú spoluprácu v odbore archívnictva,

g) koordinuje vedeckú činnosť archívov, podporuje jej rozvoj a pritom spolupracuje s vysokými školami a inými vedeckými inštitúciami,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami na úseku racionalizácie administratívnych prác, najmä so zreteľom na nové druhy písomností, ktoré vznikajú z ich činnosti.

(2) Ministerstvo vnútra môže v medziach zákona poveriť plnením niektorých svojich úloh v odbore archívnictva, najmä pokiaľ ide o odborný dozor, ním riadené štátne archívy, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(3) Ministerstvo vnútra môže po dohode so štátnym orgánom alebo s inou právnickou osobou začleniť do ním riadeného archívu archív, ktorý štátny orgán alebo iná právnická osoba spravuje.

(4) Poradným orgánom ministra vnútra pre riadenie a odborné otázky archívnictva je vedecká archívna rada.

§ 14

Okresné úrady

Okresné úrady

a) zriaďujú a spravujú štátne okresné archívy (§ 22),

b) ukladajú pokuty za porušení povinností podľa tohto zákona (§ 30).

PIATA ČASŤ

ARCHÍVY

§ 15

Sústava archívov

(1) Archívmi sú

a) štátne archívy,

b) mestské archívy,

c) archívy iných právnických osôb.

(2) Štátnymi archívmi sú

a) štátne ústredné archívy,

b) štátne oblastné archívy,

c) štátne okresné archívy.

§ 16

Úlohy archívov

(1) Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracúvanie a využívanie, ako aj sprístupňovanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty (archívnou starostlivosťou) sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov (§ 6 ods. 4) alebo nadobúdanie od ich vlastníkov (§ 9 ods. 1), ich riadna ochrana a ich bezpečné uschovanie a evidencia.

(2) zrušený

(3) Úlohou štátnych archívov je aj vedeckovýskumná činnosť v odbore archívnictva a v príbuzných vedných odboroch.

(4) Archívy v záujme výmeny skúseností v odborných archívnych otázkach a rozvoja vedeckého bádania na úseku archívnictva navzájom spolupracujú a rozvíjajú styky s vedeckými a inými odbornými inštitúciami, v záujme využívania archívnych dokumentov na kultúrno-výchovnú, hospodársku a vlastivednú činnosť rozvíjajú styky aj s politickými a inými, najmä kultúrno-výchovnými a kultúrno-osvetovými organizáciami a inštitúciami.

(5) Archívy si zakladajú knižnice v rozsahu primeranom svojim úlohám (odsek 1).

§ 17

Starostlivosť o archívy

Štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré spravujú archívy, sú povinné

a) umiestniť archívy vo vhodných priestoroch, ktoré svojím vybavením zaručujú účelné a bezpečné uschovanie archívnych dokumentov, a tieto priestory a ich príslušenstvo náležite udržiavať,

b) zabezpečiť personálne a materiálne vybavenie archívov umožňujúce ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov.

Oddiel 1

Štátne archívy

§ 18

Slovenský národný archív

(1) Slovenský národný archív je rozpočtovou organizáciou spravovanou ministerstvom vnútra.

(2) Slovenský národný archív zhromažďuje, odborne a vedecky spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a tých nimi riadených organizácií, ktoré určí ministerstvo vnútra, ústredných orgánov vyšších družstevných organizácií, ktoré určí ministerstvo vnútra, orgánov a organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, a ich predchodcov a ďalšie archívne dokumenty celoslovenského významu, dozerá na vyraďovanie písomností pochádzajúcich z činnosti týchto orgánov a organizácií.

(3) V Slovenskom národnom archíve je hlavné vedeckovýskumné pracovisko v odbore archívnictva.

§ 19

Štátny ústredný banský archív

(1) Štátny ústredný banský archív je zariadením spravovaným ministerstvom vnútra.

(2) Štátny ústredný banský archív zhromažďuje, odborne a vedecky spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov a organizácií z odvetví baníctva, hutníctva, geologického prieskumu a iných príbuzných odvetví na území Slovenskej republiky a ich predchodcov, dozerá na vyraďovanie písomností pochádzajúcich z činnosti týchto orgánov a organizácií.

§ 20

Štátne oblastné archívy

(1) Štátne oblastné archívy sú zariadeniami, ktoré zriaďuje a spravuje ministerstvo vnútra.

(2) Štátne oblastné archívy zhromažďujú, odborne a vedecky spracúvajú a sprístupňujú archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti krajských a oblastných štátnych orgánov a ich organizácií a zariadení a ich predchodcov, ako aj ďalších právnických a fyzických osôb, ktoré určí ministerstvo vnútra.

(3) Štátne oblastné archívy vykonávajú dozor nad vyraďovaním písomností pochádzajúcich z činnosti pôvodcov uvedených v odseku 2. Územné obvody štátnych oblastných archívov určuje ministerstvo vnútra.

§ 21

zrušený

§ 22

Štátne okresné archívy

(1) Štátne okresné archívy sú odbornými archívnymi zariadeniami okresných úradov.

(2) Štátne okresné archívy zhromažďujú, odborne spracúvajú a sprístupňujú archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov miestnej štátnej správy a ich organizácií a zariadení a ich predchodcov, orgánov samosprávy obcí, organizácií a zariadení, ako aj iných pôvodcov, ktorých činnosť sa prevažne alebo úplne vzťahuje alebo vzťahovala na územie okresu, dozerajú na vyraďovanie písomností pochádzajúcich z činnosti týchto pôvodcov.

(3) Ministerstvo vnútra môže poveriť štátny okresný archív plnením úloh patriacich štátnym oblastným archívom.

Oddiel 2

Mestské archívy

§ 23

Všeobecné ustanovenie

(1) Obce, ktoré sú podľa osobitných predpisov mestami (ďalej len „mesto“),1) môžu so súhlasom ministerstva vnútra zriaďovať a spravovať svoje archívy (ďalej len „mestský archív“). Činnosť mestského archívu je financovaná z rozpočtu mesta.

(2) Mestské archívy zhromažďujú a odborne spracúvajú archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti mestských orgánov, organizácií a zariadení a ich predchodcov a iných pôvodcov, ktorých činnosť sa prevažne vzťahovala alebo vzťahuje na územie mesta.

(3) Mestský archív vykonáva dozor nad vyraďovaním písomností pochádzajúcich z činnosti pôvodcov, ktorých archívne dokumenty zhromažďuje.

§ 24

Odborná archívna činnosť

(1) V odbornej archívnej činnosti sa mestské archívy spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť štátnych archívov.

(2) Odbornú pomoc pri predarchívnej starostlivosti a pri odbornom spracúvaní archívnych dokumentov poskytuje na požiadanie štátny okresný archív, v ktorého územnom obvode je mestský archív.

§ 24a

Spoločne spravované archívy

Mesto a ministerstvo vnútra sa môžu dohodnúť na spoločnom spravovaní štátneho okresného archívu a mestského archívu. Spoločne spravovaný archív plní úlohy patriace štátnym archívom i úlohy patriace mestským archívom. Činnosť spoločne spravovaného archívu je financovaná z rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj z rozpočtu mesta.

Oddiel 3

Archívy iných právnických osôb

§ 25

Podnikové archívy

(1) Štátne podniky a ústredne riadené rozpočtové a príspevkové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť, peňažné a poisťovacie organizácie, družstvá a družstevné podniky zriaďujú a spravujú podnikové archívy. Podnikové archívy nezriaďujú fyzické osoby, nezriaďujú ich ani organizácie, ktoré po dohode s ministerstvom vnútra odovzdávajú archívne dokumenty do úschovy štátnym archívom. Podnikové archívy sa starajú o archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti organizácií, ktoré ich zriadili, prípadne z činnosti ich predchodcov. Náklady na zriadenie a správu podnikového archívu uhrádzajú organizácie zo svojich prostriedkov.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 sa môžu dohodnúť, že archívne dokumenty budú uschovávať v spoločnom archíve, ktorý zriadi jedna z nich. Na zriadenie takéhoto archívu je potrebný súhlas ministerstva vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra môže z dôvodov účelnosti rozhodnúť, aby ním určená organizácia (odsek 1 a 2) do určitej lehoty odovzdala archívne dokumenty pochádzajúce z jej činnosti do úschovy štátnemu archívu, ktorý ministerstvo vnútra zároveň určí.

(4) Na dodržiavanie predpisov o zriaďovaní, zrušovaní a spravovaní podnikových archívov (odsek 1 a 2) dozerajú orgány nadriadené organizáciám.

(5) V odbornej archívnej činnosti sa podnikové archívy spravujú predpismi ministerstva vnútra.

§ 26

Osobitné archívy

(1) Organizácie celoštátneho významu z oblasti informácií, kultúry a vedy, cirkvi a náboženské spoločnosti a vysoké školy môžu so súhlasom ministerstva vnútra zriaďovať a spravovať osobitné archívy. Súhlas ministerstva vnútra na zriadenie takýchto archívov sa nevyžaduje, ak ide o archívy zriadené pred účinnosťou tohto zákona.

(2) Osobitné archívy sa starajú o archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov a organizácií, ktoré ich spravujú, a z činnosti ich predchodcov, starajú sa aj o archívne dokumenty, ktoré z dôvodov účelného umiestnenia príslušnej časti Jednotného archívneho fondu prevzali so súhlasom ministerstva vnútra do svojej správy.

(3) V odbornej archívnej činnosti sa osobitné archívy spravujú predpismi ministerstva vnútra.

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USATNOVENIA O NIEKTORÝCH ARCHÍVOV A ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH

§ 27

Archívy a archívne dokumenty ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov

Organizácia a riadenie archívov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, využívanie v nich uschovaných dokumentov a dozor nad vyraďovaním písomností pochádzajúcich z ich činnosti patrí do pôsobnosti príslušných ministerstiev alebo nimi poverených orgánov.

§ 28

Archívy a archívne dokumenty politických strán, politických hnutí a odborových orgánov

(1) Politické strany, politické hnutia a odborové orgány môžu so súhlasom ministerstva vnútra zriaďovať a spravovať vlastné archívy na uschovávanie archívnych dokumentov pochádzajúcich z ich činnosti.

(2) Spôsob vedenia evidencie archívnych dokumentov uschovaných v archívoch zriadených orgánmi a organizáciami uvedenými v odseku 1 sa upravuje dohodami medzi ministerstvom vnútra a týmito orgánmi a organizáciami.

(3) V záujme jednotnej archívnej starostlivosti využívajú i archívy uvedené v odseku 1 vo svojej odbornej archívnej činnosti predpisy ministerstva vnútra vo veciach archívnictva a môžu si tiež od neho vyžiadať odbornú pomoc.

(4) zrušený

(5) Ak orgány a organizácie uvedené v odseku 1 nezriadili vlastný archív, uschovávajú archívne dokumenty pochádzajúce z ich činnosti a z činnosti ich predchodcov do archívov určených ministerstvom vnútra.

§ 29

Archívne dokumenty v kultúrnych a kultúrno-výchovných organizáciách a zariadeniach

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na archívne dokumenty uložené v organizáciách a zariadeniach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (v ústredne riadených múzeách a ústredných knižniciach). Súhlas na využívanie archívnych dokumentov (§ 11 a 12) uložených v týchto organizáciách a zariadeniach udieľa ich vedúci.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Opatrenia za porušenie povinností

(1) Ak ministerstvo vnútra alebo ním poverený archív pri výkone dozoru (§ 6 ods. 3) zistí v činnosti právnickej osoby nedostatky, požiada o ich odstránenie.

(2) Právnickej osobe, ktorá napriek upozorneniu ministerstva vnútra alebo ním povereného archívu poruší povinnosť uloženú jej týmto zákonom alebo vykonávacím všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní alebo spravovaní archívu, môže okresný úrad na návrh ministerstva vnútra alebo ním povereného archívu, najmä v prípadoch, v ktorých bola spôsobená škoda alebo hrozí jej vznik, uložiť pokutu do výšky 50 000 Kčs, pri opätovnom porušení tejto povinnosti možno organizácii uložiť pokutu až do výšky 100 000 Kčs.

§ 31

Doterajšie archívy a archívne dokumenty

(1) Archívy zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré zodpovedajú archívom uvedeným v ustanoveniach § 18 až 23, 25 a 26, sa pokladajú za archívy podľa tohto zákona.

(2) Archívne dokumenty, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona boli uschované v archívoch uvedených v odseku 1 a v archívoch uvedených v § 27 a 28, prípadne v organizáciách a zariadeniach uvedených v § 29, sa pokladajú za archívne dokumenty podľa tohto zákona.

§ 32

Konanie

Na konanie podľa tohto zákona, s výnimkou konania podľa ustanovení § 8, § 9 ods. 2 a § 30 ods. 2 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

§ 33

Splnomocnenie

Na vykonanie tohto zákona vydá ministerstvo vnútra predpisy, v ktorých upraví

a) základné kritéria hodnotenia písomností, podrobnosti o postupe štátnych orgánov a organizácií pri vyraďovaní (škartácii) písomností a vzťahy archívov a ministerstva vnútra k týmto orgánom a organizáciám pri vyraďovaní písomností,

b) zrušené,

c) spôsob vedenia evidencie archívnych dokumentov a zloženie Jednotného archívneho fondu,

d) spôsob ochrany a kategorizáciu archívnych dokumentov,

e) podmienky a spôsob využívania archívnych dokumentov (archívny študijný poriadok),

f) uschovávanie archívnych dokumentov v archívoch jednotlivých druhov,

g) podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a činnosti štátnych archívov, podnikových archívov a osobitných archívov,

h) podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom.

§ 34

Vzťah k predpisom o kultúrnych pamiatkach

Predpisy o kultúrnych pamiatkach sa nevzťahujú na archívne dokumenty.

§ 35

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 29/1954 Zb. o archívnictve.

§ 36

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. zo 4. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve, nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.

F. Mikloško v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
§ 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.