Nariadenie vlády č. 33/1992 Zb.Nařízení vlády české republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-33
Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992
Aktuálne znenie 23.01.1992

33

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 23. října 1991,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

Vláda České republiky nařizuje podle § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slova „veterinární lékařství“ vkládá čárka a slova „nebo farmacie“ se nahrazují slovy „farmacie nebo chemie“.

2. Seznam zvláště nebezpečných jedů uvedený v příloze č. 1 se doplňuje takto:

Do části A se doplňuje

„Amid kyseliny monojodoctové

2-Chlorbenzylidenmalononitril

Tetrakyanoethylen“.

3. Seznam ostatních jedů uvedený v příloze č. 2 se doplňuje takto:

a) Do části A se doplňuje

„Amid kyseliny thiooctové

Cyklohexanthiol

alfa-D-Glukochloralosa
Chlorid měďný

Kyselina jodoctová

Toluylendiisokyanáty

2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid“.

b) Do části B se doplňuje

„Lambda-cyhalothrin“.

4. Seznam omamných látek uvedený v příloze č. 3 se doplňuje takto:

Do skupiny I se za látku „Trimeperidin (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimethylpiperidin“ doplňují

„α-Methylthiofentanyl (Alfa-methylthiofentanylum) N-/ l-/ l-methyl-2(2-thienyl)ethyl/4-piperidyl/propionanilid
Parafluorfentanyl (Parafluorofentanylum) 4-fluor-N-(l-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid
β-Hydroxyfentanyl (Betahydroxyfentanylum) N-/ l-(β-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl/ propionanilid
β-Hydroxy-3-methylfentanyl (Betahydroxymethylfentanylum) N-/ 1-(β-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl)-propionanilid
Thiofentanyl (Thiofentanylum) N-/ l-/2-(2-thieny)ethyl-/ 4-piperidyl/ propionanilid
3-Methylthio-fentanyl (3-Methylthiofentanylum) N-/3-methyl-l-/2-(2-thienyljethyl-/4-piperidyl/-propionanilid".

5. Seznam psychotropních látek uvedený v příloze č. 4 se mění a doplňuje takto:

a) ze skupiny I se u látek označených „THC Tetrahydrokanabinoly, všechny izomery:“ vypouští text „^ 9“.

b) Do skupiny I se doplňuje

„N-Hydroxy MDA (±)-N/α-methyl-3,4-(methylendioxy)fenethyl/hydroxylamin
N-Ethyl MDA (±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylendioxy)fenethylamin
4-Methylaminorex (±)-cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin".

c) Do skupiny II se doplňuje

„Delta-9-Tetrahydrokanabinol“.

d) Ze skupiny IV se vypouští

„Propylhexedrin (Propylhexedrinum) dl-1-cyklo-hexyl-2-methylaminopropan“.

e) Do skupiny IV se doplňuje

„Midazolam (Midazolamum) 8-chlor-6-(o-fluorfenyl)- l-methyl-4H-imidazo-(1,5-a) (l,4)benzodiazenin".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.