Vyhláška č. 326/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-326
Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992
Aktuálne znenie 30.06.1992

326

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 15. května 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 26 zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat (dále jen „zákon“):


Postup a hlediska hodnocení a výběru plemeníku a plemenic, uznávání, hodnocení a rušení šlechtitelských chovů hospodářských zvířat a požadavky na odbornou způsobilost hodnotitelů (k § 5 zákona)

§ 1

(1) Výběrové komise nebo hodnotitelé1) hodnotí, vybírají a rozhodují o vhodnosti zařazení plemeníků do plemenitby

a) na trzích a svodech plemenných zvířat,

b) v odchovnách plemeníků,

c) v testovacích zařízeních,

d) ve stájích chovatelů i ostatních osob.

(2) Výběrové komise v součinnosti se zájmovými sdruženími chovatelů uznávají šlechtitelské chovy skotu, koní, prasat, ovcí a koz na časově omezenou dobu, nejdéle však na 10 let. Jsou oprávněny tyto šlechtitelské chovy zrušit, jestliže jejich úroveň neodpovídá současným požadavkům kladeným na jejich kvalitu. Návrhy na zrušení podávají výběrové komisi oprávněné organizace,2) zájmová sdružení chovatelů a Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.

(3) Uznávací komise uznávají šlechtitelské chovy drůbeže nejpozději před prvým použitím násadových vajec v chovu. Při uznávání hodnocení a rušení šlechtitelských chovů drůbeže postupují podle ustanovení odstavce 2 obdobně.

(4) Hodnotiteli mohou být jmenováni pouze absolventi vysokoškolského, popřípadě středoškolského studia se zemědělským zaměřením.

(5) Podrobnosti o činnosti výběrových a uznávacích komisí a hodnotitelů stanoví jednací řád výběrových a uznávacích komisí (dále jen „komisí“), který zpracovávají tyto komise a schvaluje jej ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“).

(6) Oprávněné organizace a pověřené organizace,3) příslušné orgány veterinární péče,4) chovatelé5) a ostatní osoby6) poskytují výběrovým a uznávacím komisím vyžádané podklady pro jejich činnosti při hodnocení a výběru hospodářských zvířat a při uznávání chovů pro zušlechťování hospodářských zvířat.

§ 2

(1) Výsledek hodnocení a rozhodnutí učiněné na jeho podkladě vyhlašuje komise nebo hodnotitel na místě veřejně, ústně a bezodkladně.

(2) Námitky proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 mohou majitelé hospodářských zvířat nebo provozovatelé uznávaných šlechtitelských chovů podat bezprostředně po jeho vyhlášení. Komise, popřípadě hodnotitel rozhodne o námitkách bezodkladně na místě a veřejně.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 a odstavce 2 se vyhotoví písemně bezprostředně po jeho vyhlášení nebo po projednání námitek.

(4) Na základě písemného rozhodnutí komise, popřípadě hodnotitele, vydá oprávněná organizace osvědčení k použití plemeníků a plemenitbě a stanoví lhůty a způsob následného posuzování jejich vhodnosti a způsobilosti k plemenitbě.

Ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat, rozsah a podmínky vedení této evidence (k § 10 zákona)

§ 3

(1) Ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat pro potřeby šlechtění a plemenitby dále jen „ústřední evidenci“) vedou organizace uvedené v příloze této vyhlášky, ve které se rovněž stanoví závazný rozsah podkladů k evidenci a způsob jejich předávání.

(2) Ústřední evidence se vede formou počítačové databáze, písemného registru, plemenných knih, popřípadě dalších technických záznamů.

(3) Ústřední evidence plemenic zahrnuje

a) u skotu všechny plemenice zapojené do inseminace a do kontroly užitkovosti,

b) u prasat všechny plemenice zapojené do kontroly užitkovosti,

c) u koní všechny plemenice využívané k plemenitbě,

d) u ovcí a koz všechny plemenice zapojené do kontroly užitkovosti.

(4) Ústřední evidence plemeníků zahrnuje všechny vybrané plemeníky skotu, koní, prasat, ovcí a koz.

(5) Ústřední evidence drůbeže zahrnuje všechny populace používané ke šlechtění a rozmnožování.

(6) Organizace uvedené v příloze provádějí nejméně jedenkrát za pět let početní soupis plemenic a plemeníků, u drůbeže populací, podle plemenné příslušnosti a uveřejňují jeho výsledek.

(7) Podmínkou vedení ústřední evidence je označování hospodářských zvířat, které vykonávají

a) u skotu a drůbeže chovatelé,

b) u prasat ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech oprávněné organizace2) a v užitkových chovech chovatelé,

c) u koní oprávněné nebo pověřené organizace,3) ve šlechtitelských chovech chovatelé,

d) u ovcí a koz v chovech zapojených do kontroly užitkovosti oprávněné organizace,2) popřípadě chovatelé v dohodě s nimi a v ostatních chovech chovatelé.

(8) Označování hospodářských zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném československými státními normami7) se provádí na základě identifikace hospodářského zvířete chovatelem.

Plemena, linie a užitkové typy hospodářských zvířat (k § 12 zákona)

§ 4

Na území České republiky se vyhlašují tato plemena, plemenné skupiny, linie a užitkové typy (dále jen „plemena“) hospodářských zvířat

1. skotu: české červinky, české strakaté (včetně plemen podobného fylogenetického původu), černostrakaté, ayrshire, červenostrakaté, nížinné, červené holštýnské, jersey, charolais, limousine, hereford, aberdeen angus, plavé akvitanské a belgické modré, piemontese, galloway, highand,

2. prasat: bílé ušlechtilé, české výrazně masné, přeštické černostrakaté, landrace, belgická landrace, švédská landrace, duroc, hampshire, pietrain a jejich syntetické linie,

3. koní: český a slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník, starokladrubský kůň, lipický kůň, arabský kůň, huculský kůň, norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň, pony a klusák,

4. ovcí: merino masovlnařský a vlnařský masný typ, stavropolské, askanijské, kavkazské, žírné, Merinoladschaf, ovce šumavská, východofrízská, německá dlouhovlnná, německá horská ovce (Bergschaf), německá černohlavá, německá bělohlavá, severokavkazská, romanovská, finská, cigája, sovětská cigája, leine, suffolk, coriedalle, horský coriedalle, texel, kent, berichon, booroola, charolais, Ille de France, Oxford Down,

5. koz: bílá krátkosrstá a hnědá krátkosrstá,

6. drůbeže:

a) u slepic: nosný typ a masný typ,

b) u krůt: masný typ,

c) u perliček: masný typ,

d) u hus: masný typ,

e) u kachen: masný typ (včetně kachny pižmové).

Provádění inseminace, získávání spermatu a samičích buněk, embryí a jejich přenos a další biotechnické postupy reprodukce (k § 14 zákona)

§ 5

(1) K provádění inseminace sestavují chovatelé nejméně jednou za dva roky připařovací plány, ve kterých uvedou

a) výrobní a šlechtitelské cíle ve stádě,

b) plemennou příslušnost plemenic,

c) užitkovou a plemennou hodnotu plemenic a jejich zdraví,

d) zabezpečení kontroly dědičnosti užitkových vlastností plemeníků,

e) zábrany nežádoucí příbuzenské plemenitby.

Připařovací plány jsou součástí smluv o plemenitbě.

(2) Pověřené organizace a chovatelé zabezpečují inseminaci, dodávky semene a embryí, získávání samičích buněk a embryí, přenos embryí, popřípadě jiné biotechnické postupy reprodukce podle požadavku chovatelů a ostatních osob na základě smluv a podle československých státních norem.8)

(3) Inseminaci, získávání samičích buněk, embryí a jejich přenos a jiné biotechnické postupy reprodukce nelze provádět u plemenic, u kterých byly tyto úkony ve stájích nebo v obcích z nákazových důvodů pozastaveny příslušným orgánem veterinární péče.

§ 6

(1) Na každou plemenici zařazenou do inseminace nebo určenou k získávání samičích buněk, embryí a k přenosu embryí zakládá pověřená organizace evidenci plemenic, do které zapisují její pracovníci, veterinární lékaři a chovatelé zejména údaje o říji, inseminaci březosti, odběrech a přenosech embryí, reprodukci, průběhu porodu a léčení.

(2) Pověřené organizace a chovatelé, kteří provádějí činnosti podle § 14 odst. 1 a 2 zákona podávají organizaci uvedené v příloze této vyhlášky nezbytné informace způsobem a ve lhůtách stanovených touto organizací.

(3) Pro evidenci plemenic v přirozené plemenitbě platí ustanovení odstavce 1 a 2 přiměřeně.

§ 7

Chovatelé plemenic zařazených do inseminace a ostatní osoby chovajíví plemenice

a) oznamují dohodnutým způsobem pověřené organizaci, popřípadě chovateli provádějícímu inseminaci jejich plemenic začátek říje,

b) zajišťují hygienické a provozní podmínky pro bezpečné a nezávadné provádění inseminace a vyšetření březosti a pomoc při těchto úkonech,

c) podávají pracovníkům pověřené organizace a veterinárním lékařům informace potřebné k plnění jejich úkolů,

d) uchovávají evidenci plemenic a doplňují ji nejpozději do 24 hodin po porodu údaji o narození mláďat a průběžně aktualizují ostatní údaje,

e) zaznamenávají do evidence plemenice její prodej a místo přesunu, den a důvod jejího vyřazení k jatečným účelům nebo její úhyn a uchovávají tyto záznamy po dobu nejméně jednoho roku,

f) zřizují při volném ustájení skotu a na pastvinách vyhovující fixaci a pro zimní období vhodný prostor pro inseminování.

§ 8

Pracovníci provádějící inseminaci

a) inseminují plemenice spermatem plemeníků podle uzavřených smluv,

b) dbají na hygienu inseminace,

c) upozorní chovatele na místě na nepravou říji plemenice, popřípadě jiné poruchy pohlavní činnosti, učiní o tom záznam do evidence plemenice a provedou její inseminaci jen na výslovnou žádost a nebezpečí chovatele.

§ 9

(1) Při získávání a využívání samičích pohlavních buněk a embryí, jejich uchovávání a přenosu, případně při aplikaci jiných biotechnických postupů uskutečňovaných na základě smluv chovatelé

a) dohodnou s pověřenou organizací, případně s chovateli, kteří provádějí činnost podle § 14 odst. 1 a 2 zákona, výběr zvířat, časový plán činnosti, způsob využití získaných samičích buněk nebo embryí a ve spolupráci s veterinárním lékařem ošetření vybraných zvířat,

b) vytvářejí hygienické a provozní podmínky pro bezpečné a kvalitní provádění jednotlivých úkonů a poskytují pomoc při těchto úkonech,

c) podávají potřebné informace pro provádění činností uvedených v § 9 zákona.

(2) Pověřené organizace a chovatelé, kteří provádějí činnosti podle § 14 odst. 1 a 2 zákona

a) zpracují na základě dohody s chovatelem časový harmonogram přípravy, získávání a přenosu samičích pohlavních buněk a embryí, případně jiných biotechnických postupů,

b) na základě harmonogramu podle písmene a) zabezpečí činnosti dohodnuté s chovatelem,

c) dbají na hygienické provádění všech úkonů.

(3) Samičí pohlavní buňky a embrya získané od matek vybraných pro reprodukci plemeníků musí být při prodeji, předávání a dovozu provázeny osvědčením o původu, z něhož je patrný i krevní typ dárkyně.

Podmínky provádění přirozené plemenitby (k § 15 zákona)

§ 10

(1) Chovatelé a ostatní osoby, které chovají plemeníky

a) pečují o jejich řádné ustájení, krmení a ošetřování, sledují jejich zdravotní stav a předcházejí onemocněním,

b) určují k ošetřování jen osoby, které nejsou vylučovateli zárodků nebezpečných nákaz přenosných z lidí na zvířata a které jsou seznámeny s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a splňují podmínky v nich stanovené,

c) zřizují vyhovující připouštědlo,

d) nepřipouštějí plemeníky a nezapouštějí plemenice s příznaky onemocnění pohlavního ústrojí nebo s příznaky poruch celkového zdravotního stavu s výjimkou případů, kdy veterinární lékař připouštění povolí,

e) provádějí záznamy o každém připouštění plemeníka do připouštěcího rejstříku,

f) vydávají po každém připouštění plemeníka připouštěcí lístek,

g) bylo-li osvědčení k použití v přirozené plemenitbě zrušeno, odevzdají toto osvědčení a připouštěcí rejstřík pověřené organizaci.

(2) Chovatelé plemenic a ostatní osoby chovající plemenice hospodářských zvířat

a) zajišťují, aby ošetřování plemenic prováděly jen osoby, které nejsou vylučovateli zárodků nebezpečných nákaz přenosných z lidí na zvířata, jsou seznámeny s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a splňují podmínky v nich stanovené,

b) dbají, aby byly zapouštěny jen zdravé plemenice,

c) uchovávají připouštěcí lístek po dobu 30 měsíců ode dne zapuštění plemenice, případně do doby vystavení osvědčení totožnosti potomka z tohoto připouštění.

§ 11

(1) Chovatelé a ostatní osoby, kteří nevlastní plemeníky, si zajišťují přirozenou plemenitbu na základě dohody s pověřenými organizacemi nebo jinými chovateli s výjimkou přirozené plemenitby drůbeže (§ 16 zákona).

(2) Pověřené organizace dbají, aby k zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat v držení ostatních osob, které nevlastní plemeníky, byl k dispozici dostatečný počet plemeníků.

(3) Pověřené organizace mohou na základě smlouvy přenechat chovatelům a osobám uvedeným v § 14 odst. 2 zákona své hřebce, býky, kance, berany a kozly k provádění přirozené plemenitby.

§ 12

Genové rezervy plemen hospodářských zvířat (k § 19 zákona)

Za genové rezervy plemen hospodářských zvířat se vyhlašují

a) u skotu: česká červinka,

b) u koní: starokladrubský kůň a huculský kůň,

c) u prasat: přeštické černostrakaté,

d) u ovcí: ovce šumavská,

e) u koz: bílá a hnědá krátkosrstá bezrohá,

f) u drůbeže: česká slepice zlatě kropenatá a česká husa.


§ 13

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MVDr. Kubát v. r.


Příloha 01

Příl. k vyhlášce ministerstva zemědělství ČR č. 326/1992 Sb.

Ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat pro potřeby šlechtění a plemenitby (dále jen „ústřední evidenci“) podle § 3 této vyhlášky vedou tyto organizace pro:

skot - Státní plemenářský podnik, koncern Praha

- Český svaz chovatelů masného skotu, vede pouze evidenci masného skotu

prasata - Státní plemenářský podnik, koncern Praha

koně - Státní plemenářský podnik, koncern Praha

- Unie Československého turfu, vede pouze evidenci anglického plnokrevníka a klusáka

ovce, kozy - Státní plemenářský podnik, koncern Praha

drůbež - Státní plemenářský podnik, koncern Praha

- Rybářské sdružení České Budějovice, vede pouze evidenci vodní drůbeže.

Tyto organizace předají chovateli, ostatním osobám, oprávněným a pověřeným organizacím číselný klíč pro všechny druhy hospodářských zvířat a u skotu stanoví číselnou řadu podle československé státní normy1) (dále jen „ČSN“).

Závazné termíny, způsob, místo předávání podkladů k evidenci a jejich opravy stanoví organizace určené v této příloze.

Závazný rozsah podkladů k vedení ústřední evidence hospodářských zvířat

1) SKOT

a) plemeníci

údaje o nákupu - číslo plemeníka, státní registr, jméno a adresa chovatele, původ, plemenná příslušnost, krevní skupiny, výsledek výběru,

údaje o využití - výsledek reprodukce, hodnocení kontroly dědičnosti včetně zevnějšku, selekce,

registrace - číslo plemeníka, jméno a adresa chovatele, potvrzení o původu s výpisem tří generací předků potvrzené oprávněnou organizací, krevní typ, výsledek odhadu plemenné hodnoty, výsledek výběru do plemenitby,

testace, kontrola dědičnosti - údaje o růstu a vývinu, plodnosti, dojitelnosti, zejvnějšku, mléčné a masné užitkovosti podle ČSN,2)

kontrola dědičnosti zdraví - údaje podle zvláštních právních předpisů,3)

přirozená plemenitba - počet, plemeno, počty plemenic na jednoho plemeníka,

b) plemenice

inseminace - číslo oprávněné nebo pověřené organizace, číslo a jméno inseminačního technika, měsíc, rok provedení inseminace, označení chovatele nebo ostatní osoby, chov, den inseminace, osmimístné číslo plemenice, býk použitý k inseminaci, pořadí inseminace, u I. inseminace datum otelení, seznam plemenic vyšetřených na březost,

přirozená plemenitba - chovatel předá počet připuštěných plemenic,

přenosy embryí - počet dárkyň, počet výplachů, počet použitelných embryí, přenesených embryí (čerstvá, zmrazená), počet přenosů, počet telat narozených z embryotransferu, údaje předává podle chovatelů pověřená organizace (přenosový tým).

kontrola užitkovosti - údaje podle ČSN4) za chovatele, ostatní osoby, předává za oblast územní působnosti oprávněná organizace.

2) PRASATA

a) plemeníci

1. v inseminaci

hlášení o prodeji,

vyřazení kance,

u importovaného kance nebo semene zařazení do evidence,

2. v přirozené plemenitbě

hlášení o prodeji,

vyřazení kance,

u importovaného kance zařazení do evidence,

b) plemenice

1. prasnice a prasničky ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech

hlášení o prodeji,

jednotlivá zapuštění,

narození vrhů,

odstav selat,

vyřazení prasnice,

2. prasnice a prasničky v užitkových chovech pokud byla plemenice zapuštěna testovaným kancem, hlásí se

jednotlivá zapuštění v tomto reprodukčním cyklu,

narození vrhu v tomto reprodukčním cyklu,

c) kontrola užitkovosti

1. reprodukční vlastnosti

údaje o kontrole užitkovosti podle ČSN,

2. vlastní užitkovost

ve šlechtitelských chovech údaje o vážení a výsledku ultrazvukového testu podle ČSN,5)

3. výkrmnost a jatečná hodnota

údaje o testovaných skupinách podle ČSN,5)

d) evidence odchovu a jeho prodeje

u kanečků otcovských plemen zařazení do odchovu,

údaje o prodeji všech kanců do inseminačních stanic kanců, šlechtitelských chovů, rozmnožovacích chovů a všech prasniček do šlechtitelských a rozmnožovacích chovů,

e) inseminace v užitkových chovech

souhrnné výsledky o provedených inseminacích, březosti a plodnosti,

f) speciální testace

požadované údaje po dohodě s organizací určenou v této příloze.

3) OVCE A KOZY

a) plemeníci berani a kozli

1. výsledky základních výběrů

obě úšní čísla, datum narození, původ, plemeno, linie,

vlastní užitkovost - plemenná hodnota (berani), třída původu (kozli), výsledná třída,

jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda, stupeň chovu,

2. využití plemeníka

počet přidělených plemenic na 1 kalendářní rok,

3. výsledky kontroly dědičnosti podle ČSN u beranů, ČSN u kozlů,

4. datum vyřazení, důvod,

b) plemenice

ovce

1. počet plemenic zapojených do kontroly užitkovosti,

2. chovatel

jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda, plemeno,

3. počet kontrolovaných chovů,

4. údaje o užitkovosti plemen podle ČSN

reprodukce - plodnost, počet jehňat na bahnici,

užitkovost - živá hmotnost ve 100 dnech a v 10 měsících, kvantitativní produkce potní vlny,

5. testace

růstová intenzita jehňat podle plemen a otců, spotřeba živin na 1 kg živé hmotnosti, podle plemen a otců,

kozy

1. počet plemenic zapojených v kontrole užitkovosti,

2. chovatel

jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda, plemeno,

3. údaje o užitkovosti plemen podle ČSN

reprodukce - plodnost, počet kůzlat na kozu, výskyt jedinců s pohlavními defekty,

užitkovost - množství mléka a zastoupení mléčných složek za laktaci, - živá hmotnost při bonitaci po II. laktaci.

4) DRŮBEŽ

a) protokoly o uznávání šlechtitelského, prarodičovského nebo rodičovského chovu (potvrzené uznávací komisí)

jméno a adresa chovatele, původ drůbeže, označení jednotlivých populací, počet drůbeže v populacích, věk drůbeže (týdny), životnost (% úhynu, brakace), schéma páření, hodnocení plemeníků a plemenic,testačního zařízení a zdravotního stavu, číslo chovu,

b) evidence o kontrole užitkovosti v uznaných chovech

jméno a adresa chovatele, původ a označení drůbeže, datum uznání chovu a číslo uznávacího protokolu, počáteční stavy, průměrná snáška vajec (na počáteční stavy), průměrná živá hmotnost ve sledovaném věku, procento dožilých zvířat za sledované období (dnů) z počátečního stavu,

c) evidence o kontrole užitkovosti v testačním zařízení

údaje podle ČSN.

5) KONĚ

a) připouštěcí rejstřík

k vedení připouštěcího rejstříku chovatel nebo ostatní osoba předloží

osvědčení o původu nebo chovné osvědčení

výpis z plemenné knihy podle ČSN,

v chovu anglického plnokrevníka a klusáka průkaz totožnosti klisny,

b) kniha hříbat při registraci hříběte chovatel nebo ostatní osoba předloží

řádně vyplněný připouštěcí lístek s potvrzením o narození hříběte podle ČSN,11) u hříbat narozených z inseminace nebo embryotransferu

potvrzení příslušné oprávněné organizace o prokazatelnosti původu na základě krevních typů obou genetických rodičů,

c) registr narozených hříbat v chovu anglického plnokrevníka a klusáka při registraci hříběte chovatel nebo ostatní osoba předloží

připouštěcí lístek matky,

hlášení o výsledku v plemenitbě matky,

ověření původu krevním testem oprávněnou organizací,

d) plemenná kniha a registr hřebců

při zápisu chovatel nebo ostatní osoba předloží

osvědčení o původu podle ČSN,11)

osvědčení o použití hřebce k plemenitbě nebo k inseminaci,

ověření původu krevním testem (v případě absence rodičů nebo importovaného plemeníka provedení testů krevního typu) oprávněnou organizací,

u anglického plnokrevníka a klusáka dále

hlášení o zařazení hřebce v příslušném roce do chovu,

u anglického plnokrevníka a klusáka importovaného

průkaz totožnosti s potvrzením země vývozu,

původ do 5té generace,

dostihovou kariéru,

e) plemenná kniha klisen

při zápisu chovatel nebo oprávněná osoba předloží

osvědčení o původu podle ČSN,11)

u anglického plnokrevníka a klusáka dále

hlášení o zařazení klisny do chovu,

provedení testu krevního typu oprávněnou organizací,

hlášení chovatele o výsledku plemenitby,

u anglického plnokrevníka a klusáka importovaného

průkaz totožnosti s potvrzením země vývozu,

původ do 5té generace,

f) osvědčení o původu a výpis z plemenné knihy

v případě trvalého nebo dlouhodobého vývozu předloží chovatel nebo ostatní osoba

osvědčení o původu nebo výpis z plemenné knihy,

u anglického plnokrevníka a klusáka průkaz totožnosti potvrzený organizací určenou v této příloze.

Ústřední evidence dovozů

U všech druhů hospodářských zvířat se oznamuje

– druh, plemeno, počet zvířat určených k reprodukci, dovoz spermatu, samičích buněk a embryí,

– u plemeníků a spermatu se dále vyžaduje potvrzení o původu s výpisem tří generací, krevním typem, ověřené autorizovanou organizací země vývozu,

– u březích plemenic zapuštěných v zahraničí se vyžaduje původ použitého plemeníka a jeho krevní typ se stejným ověřením jako u plemeníků,

– u samičích buněk a embryí se vyžaduje potvrzení o původu, krevní typ dárkyně a otce, ověřené autorizovanou organizací země vývozu,

– u chovu koní u anglického plnokrevníka a klusáka je dovozce povinen předložit potvrzení o vývozu v průkazu totožnosti nebo exportní dokument s potvrzením autorizované organizace země vývozu.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 odst. 4 zákona ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

2) § 2 písm. c) zákona ČNR č. 240/1991 Sb.

3) § 2 písm. d) zákona ČNR č. 240/1991 Sb.

4) Zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákona ČNR č. 437/1991 Sb. (úplné znění č. 475/1991 Sb.).

5) § 2 písm. a) zákona ČNR č. 240/1991 Sb.

6) § 2 písm. b) zákona ČNR č. 240/1991 Sb.

7) Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.
ČSN 46 6006 Označování hospodářských zvířat.

8) Např. ČSN 46 7111 Sperma býka.

1) ČSN 46 6118 Označování skotu.

2) ČSN 46 6114 Kontrola dědičnosti býki na znaky mléčné užitkovostí.

3) Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1986 Sb.
§ 11 a. 13 vyhlá.ky č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

4) ČSN 46 6113 Kontrola užitkovosti skotu.
ČSN 46 6110 Plemenný, chovný a zástavový skot.

5) ČSN 46 6164 Kontrola užitkovosti prasat.

6) ČSN 46 6214 Kontrola dědičnosti ovcí.

7) ČSN 46 6230 Plemenné, chovné a užitkové kozy.

8) ČSN 46 6213 Kontrola užitkovosti ovcí.

9) ČSN 46 6233 Kontrola užitkovosti koz.

10) ČSN 46 6404 Kontrola užitkovosti drůbeze.

11) ČSN 46 6310 Plemenní koně.